PL EN


2018 | 531 | 103-115
Article title

Dobór walorów oraz wyczucie rynku − umiejętności zarządzających funduszami inwestycyjnymi

Authors
Content
Title variants
EN
Stock selection and market timing: skills of mutual fund managers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł koncentruje się na ocenie umiejętności zarządzających portfelami inwestycyjnymi polskich funduszy akcyjnych. W badaniu wykorzystano stosunkowo dużą próbę badawczą, liczącą 87 podmiotów. Horyzont czasowy badania ustalono na okres 2000- -2015. Wyniki menedżerów oceniane były pod kątem umiejętności doboru walorów oraz wyczucia rynku. Otrzymane rezultaty wskazują na brak umiejętności w przewidywaniu tendencji rynkowych, mierzonych parametrami z modeli Treynora–Mazuya oraz Henrikssona–Mertona. Analiza z wykorzystaniem testu istotności dla wartości średniej, liczebności dodatnich i ujemnych wyników, jak również metod panelowych dla danych przestrzenno-czasowych nie dała jednoznacznych rezultatów co do istnienia umiejętności selekcji.
EN
This paper focuses on evaluating the skills of portfolio managers of Polish equity funds. A relatively large study sample, i.e. 87 entities, is used. The time horizon is the period 2000-2015. The returns are analyzed from the angle of stock selection and market timing ability. The obtained results show the lack of market timing skills measured with the parameters of Treynor–Mazuy and Henriksson–Merton models. The one sample t-test and frequency analysis of the positive and negative performance as well as the panel methods for the TSCS data are unequivocal in relation to the existence of stock selection skills.
References
 • Bhattachary S., Pfleiderer P., 1993, A note on performance evaluation, Technical Report, no. 714, Stanford University.
 • Borowski K., 2014, Miary umiejętności i wyczucia rynku, Difin, Warszawa.
 • Connor G., Korajczyk R.A., 1991, The attributes, behavior and performance of U.S. mutual funds, Review of Quantitative Finance and Accounting, vol. 1, s. 2-26.
 • Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., 2001, Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dziesięciolecia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dębski W., 2012, Rynek finansowy i jego mechanizmy: podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa.
 • Grinblatt M., Titman S., 1989, Mutual fund performance: An analysis of quarterly holdings, Journal of Business, vol. 62, s. 393-416.
 • Henriksson R.D., Merton R.C., 1981, On market timing and investment performance. II. Statistical procedures for evaluating forecasting skills, Journal of Business, vol. 54, no. 4, s. 513-533.
 • Homa M., Mościbrodzka M., 2016, Dynamiczne wersje hybrydowych modeli market timing oraz weryfikacja ich przydatności w ocenie ryzyka i efektywności funduszy inwestycyjnych, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 1(79), s. 73-85.
 • Jajuga K., Jajuga T., 2007, Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jensen M., 1968, The performance of mutual funds in the period 1945-1964, Journal of Finance, vol. 23, no. 2, s. 389-416.
 • Lintner J., 1965, The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock, portfolios and capital budgets, The Review of Economics and Statistics, vol. 47, no. 1, s. 13-37.
 • Mossin J., 1966, Equilibrium in a capital asset market, Econometrica, vol. 34, no. 4, s. 768-783.
 • Miziołek T., Trzebiński A.A., 2017, Efektywność polskich funduszy inwestycyjnych – przegląd metod i literatury, Finanse, nr 1(10), s. 93-119.
 • Olbryś J., 2010, Ocena efektywności zarządzania portfelem funduszu inwestycyjnego z wykorzystaniem wybranych wieloczynnikowych modeli market-timing, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 4(48), s. 44-61.
 • Perez K., 2011, Analyzing short-term persistence in Polish mutual funds performance, Advances in Global Management Development, no. 20, s. 157-164.
 • Perez K., 2012, Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne, Difin, Warszawa.
 • Pietrzyk R., 2013, Efektywność inwestycji polskich funduszy inwestycyjnych z tytułu doboru papierów wartościowych i umiejętności wykorzystania trendów rynkowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 278, s. 351-361.
 • Pietrzyk R., 2014, Porównanie metod pomiaru efektywności zarządzania portfelami funduszy inwestycyjnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 328, s. 290-298.
 • Sharpe W.F., 1964, Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk, Journal of Finance, vol. 19, no. 3, s. 425-442.
 • Treynor J., Mazuy K., 1966, Can mutual funds outguess the market?, Harvard Business Review, vol. 44, no. 4, s. 131-136.
 • Węgrzyn T., 2015, Efektywność funduszy inwestycyjnych stosujących aktywne strategie zarządzania portfelem, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 239, s. 141-152.
 • Witkowska D., Kompa K., Grabska M., 2009, Badanie informacyjnej efektywności rynku w formie silnej na przykładzie wybranych funduszy inwestycyjnych, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, nr 10, s. 265-285.
 • Włodarczyk A., Skrodzka W., 2013, Modelowanie procesów decyzyjnych na rynku funduszy inwestycyjnych z wykorzystaniem przełącznikowego modelu Treynora-Mazuy’ego, Zarządzanie i Finanse, vol. 11, nr 4/4, s. 211-226.
 • Zamojska A., 2012, Efektywność funduszy inwestycyjnych w Polsce. Studium teoretyczno-empiryczne, C.H. Beck, Warszawa.
 • Żelazowska I., 2017, Wyczucie rynku w działalności funduszy inwestycyjnych akcji w Polsce – badanie empiryczne, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, vol. 51, nr 1, s. 125-134.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d82fbe7b-9fee-44ea-9b3d-9e4371b1aede
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.