PL EN


2016 | 2 | 3-17
Article title

Rola pozaskładkowych źródeł w finansowaniu świadczeń z ubezpieczenia społecznego wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Content
Title variants
EN
The role of non-contributory resources in financing social insurance benefi ts paid out by Polish Social Security Fund
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto problematykę pozaskładkowych źródeł finansowania działalności Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) od początku reformy emerytalnej z 1999 r. do końca 2004 r. Sukcesywnie od 1999 r. sytuacja finansowa FUS pogarszała się, osiągnąwszy apogeum w 2010 r., kiedy składki na ubezpieczenia społeczne pokryły zaledwie 55,7% wydatków na świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Zmiany w funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych wprowadzone w latach 2011–2014 oraz podwyższenie składki na ubezpieczenie rentowe spowodowały poprawę sytuacji finansowej FUS w kolejnych latach. Stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek zwiększył się w 2014 r. do 68,5%. Jednak nadal ok. 30% wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pokrywanych jest ze źródeł budżetowych: w formie dotacji oraz znaczących pożyczek z budżetu państwa. Od 2015 r. przepływy finansowe netto między FUS a otwartymi funduszami emerytalnymi (OFE) są dodatnie na korzyść FUS, a mimo to w perspektywie 2020 r. Fundusz będzie wymagał finansowania z pozaskładkowych źródeł około 30% wydatków na świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Konieczne będzie zatem podjęcie kolejnych działań na rzecz wzrostu wydolności finansowej FUS.
EN
The article discusses the problems of non-contributory sources of financing the Social Insurance Fund in Poland (FUS) from the beginning of the pension reform in 1999 to the end of 2014. Successively since 1999 FUS’s financial situation worsened, reaching a peak in 2010, when social insurance contributions covered only 55.7% of expenditure on benefits. Changes made in the functioning of the open pension funds (OPF) for the years 2011–2014 resulted in an improvement of the financial situation at the Social Insurance Fund. The ratio of FUS contribution to social insurance spending increased to 68.5% in 2014. However, as the results of analysis show, still around 30% of Social Insurance Fund expenditures is covered from budgetary sources: subsidies and significant loans from the state budget. As of 2015 the net financial flows between FUS and OPF are positive in favour of FUS, yet in 2020 the Fund will require monies from non-contributory sources at a rate of 30% to cover expenditure on social insurance benefits. It will be necessary to take further measures to increase the Fund's financial performance.
Year
Issue
2
Pages
3-17
Physical description
Dates
issued
2016-09-27-2016-09-27
Contributors
References
 • Bielawska K., Czynniki wzrostu deficytu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych po 1998 r. [w:] Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne,red. W. Sułkowska, Warszawa 2011.
 • Bielawska K., Finansowanie kosztów reformy emerytalnej w Polsce – założenia a wykonanie, Poznań 2011.
 • Główny Urząd Statystyczny, Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku, Warszawa 2015.
 • Hammond N.G.L., Dzieje Grecji, Warszawa 1977.
 • Jędrasik-Jankowska I., Ubezpieczenie społeczne, t. 1, Warszawa 2003.
 • Marchewka-Bartkowiak K., Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie w budżecie państwa, Warszawa 2011.
 • Ministerstwo Finansów, sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej w poszczególnych latach okresu 1999–2014, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/fi nanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie--z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne (4.09.2016).
 • Nagel W., Fundusz Rezerwy Demograficznej – dziesięć lat funkcjonowania. Próba bilansu i rekomendacje, Warszawa 2012.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2005.
 • Szumlicz T., Ubezpieczenie w polityce społecznej, Warszawa 2015.
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2016–2020, Warszawa 2014.
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Rocznik statystyczny ubezpieczeń społecznych – system pozarolniczy w latach 1999–2002, Warszawa 2003.
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Rocznik statystyczny ubezpieczeń społecznych – system pozarolniczy w latach 2003–2005, Warszawa 2006.
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Rocznik statystyczny ubezpieczeń społecznych – system pozarolniczy w latach 2006–2008, Warszawa 2009.
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, sprawozdania finansowe FUS za każdy rok z okresu 1999–2014, http://zus.pl/bip/default.asp?id=64 (dostęp: 4.09.2016).
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych za rok 2009, Warszawa 2010.
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych za 2014 rok, Warszawa 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1731-0725
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8350c3d-7db7-4ccc-b289-36a6dc0f2bba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.