PL EN


2016 | 12 | 224-236
Article title

Zmiany w warunkach bytu gospodarstw domowych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Authors
Title variants
EN
Changes in Living Conditions of Households after the Accession of Poland to the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przeobrażenia zachodzące w polskiej gospodarce w ostatnich latach, wynikające z procesu integracji z Unią Europejską, spowodowały istotne zmiany w funkcjonowaniu polskich gospodarstw domowych. Urynkowienie gospodarki i jej prywatyzacja spowodowały zmiany w dwóch ekonomicznych wymiarach życia społeczeństwa - w sferze pracy oraz w sferze konsumpcji. Proces integracji przyniósł pewną poprawę warunków bytu polskich gospodarstw domowych. Wzrosły dochody realne, a co za tym idzie i konsumpcja dóbr oraz usług. Zmieniły się również zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych wyrażające się głównie w reakcjach obronnych i przystosowawczych do zmieniającej się sytuacji gospodarczej kraju. Mimo pozytywnych zmian zachodzących w warunkach bytu, okres integracji kojarzy się polskim gospodarstwom domowym z wyrzeczeniami, brakiem pracy i migracją za pracą. W artykule autor przedstawia zmiany zachodzące w warunkach bytu gospodarstw domowych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Omówiono w nim w szczególności zmiany zachodzące w dochodach i wydatkach polskich gospodarstw domowych, zarówno w ujęciu nominalnym, jak i realnym. Wskazano na tendencje zmian zachodzących w strukturze wydatków oraz w poziomie i strukturze spożycia artykułów żywnościowych. W artykule ukazano również zmiany zachodzące w wyposażeniu gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku.(abstrakt oryginalny)
EN
Transformations occurring in the Polish economy in final years, resulting from the integration process with the European Union, caused substantial changes in functioning of Polish households. Privatizing of the economy brought about changes in two economic dimensions of the life of the society - in the sphere of the work and in the sphere of the consumption. In the article, the author presents changes in the living conditions of households after the accession of Poland to the European Union. In particular, it discusses changes occurring in incomes and expenditure of Polish households, both in nominal and real terms. Trends in the structure of expenditure and in the level and structure of the food products consumption are indicated. The article also shows changes in equipping households with durable goods.(original abstract)
Year
Issue
12
Pages
224-236
Physical description
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
References
 • Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1950-2013, GUS, portal informacyjny.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2005.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2006.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2007.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2008.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2009.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2010.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2011.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2012.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2013.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2014.
 • Rudnicki L., Wpływ transformacji systemowej na warunki bytu polskich gospodarstw domowych, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" 2006, nr 1 (9).
 • Sytuacja gospodarstw domowych w 2013 r. w świetle badań budżetów gospodarstw domowych, www.stat.gov.pl/.../sytuacja_gospodarstw_domowych_w_2013_r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d83ba4dd-f2ee-47cf-9835-9ce6e5f0205b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.