PL EN


2017 | 52 | 315-325
Article title

Akceptacja naruszenia prywatności w erze Big Data

Content
Title variants
The acceptance of privacy violations in the era of Big Data
RU
Принятие нарушений конфиденциальности в эпоху Big Data
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwój technologii informacyjnych dający nowe możliwości – biznesowe oraz związane z życiem prywatnym – powoduje także różnorodne zagrożenia wynikające z przetwarzania masowych danych prywatnych, w szczególności danych osobowych. Współczesne społeczeństwo informacyjne mierzy się więc z problemem znalezienia równowagi pomiędzy wykorzystywaniem nowych możliwości w gospodarce i życiu codziennym a ograniczaniem ich negatywnych konsekwencji w obszarze naruszenia prywatności jednostki. Społeczny aspekt zjawiska Big Data, a w szczególności zagadnienia związane z prywatnością, jest przedmiotem badań autora. W ich ramach poszukuje się odpowiedzi, jak użytkownicy rozwiązań IT opierających się na przetwarzaniu danych masowych oceniają poziom zagrożenia swojej prywatności i jakie są powody, dla których są skłonni ograniczyć swoją prywatność. W artykule przedstawiono wyniki takich badań, stawiając za cel opis zmiany podejścia do prywatności w kontekście instytucjonalnym w zakresie akceptacji naruszenia prywatności. Zaobserwowano, że znacząco wyższa akceptacja występuje w przypadku potrzeb ogólnospołecznych, w szczególności bezpieczeństwa publicznego, niż w przypadku wykorzystywania prywatnych danych na potrzeby indywidualnego przekazu reklamowego. Badania mają pomóc w zrozumieniu szerokiego problemu prywatności w świecie, w którym automatyczne masowe przetwarzanie danych prywatnych, w tym osobowych staje się codziennością.
EN
The development of information technology gives new business and private opportunities. It also causes a variety of threats resulting from the processing of big private data, particularly personal data. The modern information e-society have the problem of finding a balance between exploiting new opportunities (in the economy and everyday life) and reducing the negative consequences of individual privacy violations. The social aspect of the big date phenomenon and in particular privacy issues is the subject of authors research. What is IT and Big Data users attitude to threat to their privacy? What are the reasons that they agree to limit their privacy? The article presents the results of this research. The goal of the paper is to describe a change in approach to privacy and the acceptance of privacy violations. It has been observed that significantly higher acceptance occurs in the case of social needs, especially public safety, than in the case of using private data for individual advertising. Research will help to understand the issue of privacy in a world with automatic mass-processing of personal and private data.
Year
Volume
52
Pages
315-325
Physical description
Contributors
 • Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
 • Dopierała R., 2013, Prywatność w perspektywie zmiany społecznej, Zakład WydawniczyNomos, Kraków.
 • Gartner Group, http://www.gartner.com/it-glossary/big-data/ (dostęp: 17.03.2017 r.).
 • Kołodziejczyk Ł., 2014. Prywatność w Internecie: postawy i zachowania dotyczące ujawniania danych prywatnych w mediach społecznych, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa.
 • Nissenbaum H., 2004, Privacy as Contextual Integrity, „Washington Law Review”, 79, s. 101–139.
 • Nissenbaum H., 2009, Privacy in Context: Technology, Policy, and the Integrity of Social Life. Stanford University Press.
 • Polańska K., Wassilew A, 2015, Analizy Big Data w serwisach społecznościowych, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, 4/2015 cz. 2, red. nauk. M.G. Woźniak, wyd. UR, Rzeszów, s. 117–128, https://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2015.4.2.11.
 • Popiołek M., 2016, Nierówności cyfrowe i podziały cyfrowe drugiego rzędu jako wyzwanie dla gospodarki opartej na wiedzy, „Ekonomiczne Problemy Usług”, 122, s. 115–123, https://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.122-10.
 • Solove D.J., 2002, Conceptualizing Privacy, „California Law Review”, Vol. 90, Issue 4, pp. 1087–1155, http://dx.doi.org/10.2307/3481326.
 • Solove D.J., Schwartz P.M., 2009, Information Privacy Law, Aspen Publishers.
 • Surma J., 2013, The Privacy Problem in Big Data Applications: An Empirical Study on Facebook [w:] ASE/IEEE International Conference on Social Computing, pp. 955–958.
 • Warren S.D., Brandeis L.D., 1890, The Right to Privacy, „Harvard Law Review”, Vol. IV, No. 5, http://dx.doi.org/10.2307/1321160.
 • Wieczorkowski J., Polak P., 2014, Big Data: Three-aspect approach, „Online Journal of Applied Knowledge Management”, Vol. 2, Issue 2, International Institute for Applied Knowledge Management, pp. 182–196, http://www.iiakm.org/ojakm/articles/2014/volume2_2/OJAKM_Volume2_2pp182-196.pdf (dostęp: 12.07.2016 r.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d84b6869-0547-4e63-8800-2b9ee3eeecba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.