PL EN


2017 | 11 | 4 | 43-49
Article title

Ograniczenia w codziennych czynnościach spowodowane bólami krzyża rolników indywidualnych z północnej Lubelszczyzny

Content
Title variants
EN
Restrictions in daily activities caused by the backache suffered by farmers from northern Lublin Province
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp. Celem badań była analiza ograniczeń w wykonywaniu codziennych osobistych czynności rolników indywidualnych, odczuwających bóle w dolnej części kręgosłupa. Materiał i metody. Przebadano 108 mężczyzn pracujących w zawodzie rolnika w północnej części województwa lubelskiego. Do oceny ograniczeń w codziennych czynnościach spowodowanych bólami krzyża wykorzystano The Oswestry Disability Index, zwanym również The Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire Wyniki. Wśród badanej grupy wyłoniono 93 osoby, które odczuwały bóle w dolnej części kręgosłupa, co stanowiło 86% wszystkich badanych. Ograniczenia spowodowane bólami krzyża i/ lub nasilenie dolegliwości bólowych, badani rolnicy najczęściej zgłosili w odniesieniu do dźwigania/ podnoszenia oraz stania (po 83,9%). Im dłuższy staż pracy na roli, tym częściej rolnicy odczuwają ból podczas podnoszenia ciężarów, siedzenia czy podróżowania. Wnioski. Ważnym zadaniem staje się propagowanie wśród rolników możliwości uczestniczenia w programach promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej z zakresu ergonomii pracy.
EN
Introduction. The study aims to analyse the limitations of daily personal activities of farmers who experience pain in the lower part of the spine. Material and methods. 108 men working as farmers in the northern part of Lublin Province were examined. The Oswestry Disability Index, also known as The Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire, was used to assess the limitations in daily activities caused by backaches. Results. Within the studied group, 93 people were identified as those suffering from lower back pain, which accounted for 86% of all the examined. The limitations caused by backaches and/ or aggravation of pain, were reported by the surveyed farmers most frequently in relation to carrying or lifting heavy objects as well as standing (83.9%). The longer the farmers worked on the farm, the more often they felt pain while lifting weights, sitting or travelling. Conclusions. It is vital to promote opportunities of health promotion and education programmes in formers in the field of ergonomics.
Year
Volume
11
Issue
4
Pages
43-49
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Zakład Socjologii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
author
 • Zakład Fizjoterapii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Zakład Zdrowia Publicznego, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
References
 • Białachowski, J.T., Stryła, W. (2002). Analiza wybranych cech antropometrycznych i rodzaju pracy zawodowej u chorych z przepukliną jadra miażdżystego części lędźwiowej kręgosłupa. Postępy Rehabilitacyjne, 16(1), 33-40.
 • Bubińska, J. (2009). Ocena efektywności programu rehabilitacji leczniczej rolników w wybranym centrum rehabilitacji KRUS. Polskie Annales Med., 16(1), 42-56.
 • Depa, A., Drużbicki, M. (2008). Ocena częstości występowania zespołów bólowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa w zależności od charakteru wykonywanej pracy. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, 1, 34-41.
 • Dziak, A. (2004). Komentarz prof. dr hab. Andrzeja Dziaka do „Zaleceń stosowania fizjoterapii u pacjentów z bólami krzyża” wydanych przez Holenderskie Towarzystwo Fizjoterapii. Rehabilitacja Medyczna, 8, 28-30.
 • Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Factsheet 71 - Informacje wprowadzające na temat dolegliwości mięśniowo-szkieletowych związanych z pracą. Pobrane z: https://osha.europa.eu/pl/ tools-and-publications/publications/factsheets/71/view.
 • Gałuszka, R., Gałuszka, G., Miziałek, S. (2015). Zespoły bólowe kręgosłupa przeciążenia narządu ruchu u rolników-sadowników jako czynnik wpływający na dobrostan. Zdrowie i Dobrostan, 1, 113-122.
 • Kiwerski, J.E. (2001). Problem bólów krzyża u młodzieży. Postępowanie Rehabilitacyjne, 15(2), 11-15.
 • Rutkowska, E., Rola, R., Janusz, W., Kamieniak, P. (2001). Fizjoterapia w przedoperacyjnym leczeniu dyskopatii lędźwiowej. Fizjoterapia Polska, 1(4), 393-395.
 • Rutkowska, E. (2003). Radzenie sobie z bólami kręgosłupa w środowisku wiejskim. Annales UMCS, sectio D, LVIII, supl. XIII, 209, 39-44.
 • Solecki, L. (2014a). Przyczyny występowania dolegliwości bólowych ze strony układu mięśniowo-szkieletowego wśród rolników, w związku z wykonywaną pracą. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 20(4), 426-429.
 • Solecki, L. (2014b). Complaints of low back pain among private farmers exposed to whole body vibration. Medycyna Pracy, 65(1), 55-64. https://doi.org/10.13075/mp.5893.2014.002
 • Suchoczewski, M. (2004). Epidemiologia bólu kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w Polsce. Ból, 5, 44.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-6081
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8503a55-1839-4331-aa37-791447e3621a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.