Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 1 (73) | 30-40

Article title

Wpływ edukacji formalnej na włączenie finansowe w zakresie usług płatniczych

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest zbadanie wpływu cech konsumentów, w tym edukacji formalnej, na poziom włączenia płatniczego, będącego istotnym elementem włączenia finansowego. Prezentuje on zróżnicowanie pod względem powiązania edukacji formalnej i poziomu ubankowienia w państwach europejskich. W opracowaniu wyjaśniono ponadto, w oparciu o wyniki badań ilościowych, które cechy konsumentów istotnie wpływają na poszczególne poziomy włączenia płatniczego, tj.: posiadanie rachunku bankowego, korzystanie z niego za pośrednictwem internetu, posiadanie karty płatniczej czy korzystanie z systemu płatności mobilnych. Autorzy przedstawili także rekomendacje dla polityki w zakresie edukacji i regulacji prawnych, które mogą przyczynić się do zwiększenia włączenia płatniczego w Polsce.

Keywords

Journal

Year

Issue

Pages

30-40

Physical description

Dates

published
2018

Contributors

References

 • Agarwal, T. (2016). Twin Pillars of Indian Banking: Financial Literacy and Financial Inclusion. SIES Journal of Management, Vol. 12 Issue 2, 3-12.
 • Bank for International Settlements, Committee on Payments and Market Infrastructures, (2016). Payment aspects of financial inclusion. Pobrane z: http://www.bis.org/cpmi/publ/d144.pdf/.
 • Braudel, F. (1999). Historia i trwanie, wyd. 2, Warszawa: Czytelnik.
 • Cichowicz, E. (2016). Działania banków komercyjnych w zakresie edukacji ekonomicznej. Studia Oeconomica Posnaniensia, Vol. 4, No. 9, 115-135.
 • Council of the European Union, (2004). Joint report by the Commission and the Council on social inclusion, Brussels. Pobrane z: http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/soc-incl/final_joint_inclusion_report_2003_en.pdf.
 • Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Van Oudheusden, P. (2015). The Global Findex Database 2014: Measuring Financial Inclusion around the World. World Bank Policy Research Working Paper 7255, Washington. Pobrane z: http://www.worldbank.org/globalfindex.
 • European Banking Federation, (2012). Financial Education Special focus on children and youth, New Report. Pobrane z: www.ebf.eu.
 • European Commission, (2008). Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion. Pobrane z: ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=761&langId=en.
 • Flavian, C., Guinaliu, M., Torres, E. (2006). How bricks-and-mortar attributes affect online banking adoption. International Journal of Bank Marketing, Vol. 24 No. 6, 406-423.
 • Frączek, B., Bobenič Hintošová, A., Bačová, M., Siviček, T. (2017). Simultaneous use of the financial literacy level and the financial inclusion degree as a result of financial education efficiency in Visegrad Group countries. Journal of Economics & Management, Vol. 27 Issue 1, 5-25. DOI: https://doi.org/10.22367/jem.2017.27.01.
 • Gerrard, P. Cunningham, J.B., Devlin, J.F. (2006). Why consumers are not using internet banking: a qualitative study. Journal of Services Marketing, Vol. 20 No. 3, 160-168.
 • Gruszczyński, M. (1999). Scoring logitowy w praktyce bankowej a zagadnienie koincydencji. Bank i Kredyt, nr 5, 57-63.
 • Gruszczyński, M. (2001). Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 • Honohan, P. (2005). Measuring Microfinance Access: Building on Existing Cross-Country Data. World Bank Policy Research Working Paper No. 3606, 1-31. Pobrane z: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/8941.
 • Jain, M., Naz, S.S., Mathur, T.N., (2017). Financial inclusion: it's impact on Indian banking industry. International Journal of Research in Commerce & Management, Vol. 8 Issue 5, 15-19.
 • Karjaluoto, H. (2002). Selection criteria for a mode of bill payment: empirical investigation among Finnish bank customers. International Journal of Retail & Distribution Management, Vol. 30 No. 6, 331-339.
 • Karjaluoto, H., Mattila, M. and Pento, T. (2002). Factors underlying attitude formation towards online banking in Finland. International Journal of Bank Marketing, Vol. 20 No. 7, 261-272.
 • Lassar, W.M., Manolis, C., Lassar, S.S. (2005). The relationship between consumer innovativeness, personal characteristics, and online banking adoption. International Journal of Bank Marketing, Vol. 23 No. 2, 176-199.
 • Lavanya, K.N. (2017). Financial Inclusion vs. Financial Exclusion: An Overview. International Journal of Research in Commerce & Management, Vol. 8 Issue 8, 80-81.
 • Lee, E.K., Kwon, K.N., Schumann, D.W. (2005). Segmenting the non-adopter category in the diffusion of internet banking. International Journal of Bank Marketing, Vol. 23 No. 5, 414-437.
 • Maison, D. (2017). Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego. Raport z badania 2016 i analiza porównawcza z danymi z 2009 i 2013 roku. Warszawa. Pobrane z: https://www.nbp.pl/badania/seminaria/8v2017.pdf.
 • Martinez, C.H., Hidalgo, X.P., Tuesta, D. (2013). Demand Factors that Influence Financial Inclusion in Mexico: Analaysis of Barriers based on the ENIF Survey. BBVA Bank, BBVA Research Working Paper, WP/13/37, 1-19. Mexico City.
 • Marzec, J., Polasik, M., Fiszeder, P. (2013). Wykorzystanie gotówki i karty płatniczej w punktach handlowo-usługowych w Polsce: zastosowanie dwuwymiarowego modelu Poissona. Bank i Kredyt, Vol. 44 No. 4, 375-402.
 • Nielsen, J.F. (2002). Internet technology and customer linking in Nordic banking. International Journal of Service Industry Management, Vol. 13 No. 5, 475-495.
 • Pikkarainen, T., Pikkarainen, K., Karjaluoto, H., Pahn, S. (2004). Consumer acceptance of online banking: an extension of the technology acceptance model, Internet Research, Vol. 14 No. 3, 224-235.
 • Polasik, M. (2015). Stan i potencjał rozwoju sieci akceptacji kart płatniczych w Polsce. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, t. 46 no. 1, 23-58.
 • Polasik, M., Piotrowska, A. (2014). Transakcyjne wykluczenie finansowe w Polsce w świetle badań empirycznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 330, 316-325.
 • Polasik, M. Wiśniewski, T.P. (2009). Empirical analysis of internet banking adoption in Poland. The International Journal of Bank Marketing, Vol. 27 No. 1, 32-52. DOI: https://doi.org/10.1108/02652320910928227.
 • Reddy, C.V. (2017). Overall Financial Inclusion Across 55 Countries: 12 Financial Inclusion Enabling Variables. SCMS Journal of Indian Management, Vol. 14 Issue 1, 14-29.
 • Sahay, R., Čihák, M., N'Diaye, P., Barajas, A., Mitra, S., Kyobe, A., Nian Mooi, Y., Reza Yousefi, S. (2015). Financial Inclusion: Can It Meet Multiple Macroeconomic Goals? IMF Staff Discussion Note, International Monetary Fund, SDN/15/17, Pobrane z: https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1517.pdf.
 • Sajuyigbe, A.S. (2017). Influence of financial inclusion and social inclusion on the performance of women-owned businesses in Lagos state, Nigeria. Scholedge International Journal of Management & Development, Vol. 4 Issue 3, 18-27. DOI: https://doi.org/10.19085/journal.sijmd040301.
 • Sathye, M. (1999). Adoption of internet banking by Australian consumers: an empirical investigation. International Journal of Bank Marketing, Vol. 17 No. 7, 324-34.
 • Schneider, F. (2011). The shadow economy in Europe, 2011: Using electronic payment systems to combat the shadow economy, A.T. Kearney, Johannes Kepler University of Linz; Pobrane z: https://www.atkearney.com/documents/10192/1743816/The+Shadow+Economy+in+Europe+2013.pdf.
 • Szymański, G. (2016). Rozwój płatności internetowych w polskim detalicznym handlu elektronicznym. Problemy Zarządzania, t. 1, vol. 14, nr 1(57), 192-211.
 • White, H., Nteli, F. (2004). Internet banking in the UK: why are there not more customers? Journal of Financial Services Marketing, Vol. 9 No. 1, 49-56.
 • World Bank. (2014). Global Financial Development Report 2014: Financial Inclusion. Washington: World Bank. DOI: https://doi.org/10.1596/978-0-8213-9985.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d857d81c-ca4f-4771-832e-d37e0d394f22
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.