PL EN


2017 | 6 | 2 | 62-73
Article title

Zamachy na port lotniczy w Brukseli – prawo międzynarodowe i europejskie wobec zdarzenia

Authors
Content
Title variants
EN
Terrorist Attack on the Brussels Airport in the light of European and International Law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zamachy w Brukseli 22 marca 2016 r. to jedno z wydarzeń, które długo pozostaną w pamięci jako brutalny atak terrorystyczny uderzający nie tylko w społeczność Belgii, lecz także Europy i świata. Artykuł jest próbą analizy zamachu na lotnisku Zaventem z perspektywy jurydycznej. Na wstępie przedstawiono krótko okoliczności zamachu, a następnie szczegółowo omówiono pojęcie terroryzmu w oparciu o szereg aktów prawnych, w tym kodeksu karnego Belgii. Główną część opracowania stanowi zaś obszerne studium prawnomiędzynarodowe, w którym poddano analizie traktaty odnoszące się do problematyki terroryzmu lotniczego włącznie z konwencją pekińską, która, jeśli wejdzie w życie, prawdopodobnie diametralnie zmieni system ochrony lotnictwa cywilnego przed zamachami. W artykule uwzględniono także ustawodawstwo unijne na czele z Decyzją ramową Rady 2002/475/WSiSW z dn. 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu. Całość zamykają rozważania o przyszłości ochrony lotnictwa cywilnego.
EN
The terrorist attack on Brussels of 22 March 2016 is an event that shall for long remain in humanity’s memory as a brutal assault striking not only at the Belgian community, but also Europe and the world as a whole. The purpose of this article is to analyse the attack at Zaventem International Airport from the juridical perspective. In the introduction, the facts relating to the attack are briefly presented, followed by a detailed overview of the term ‘terrorism’ on the basis of several legal acts, including the Penal Code of Belgium. The principal part of the text is devoted to an extensive study of international law. Treaties related to aerial terrorism are analysed. This includes the Beijing Convention which, once it enters into force, shall considerably change the aviation security system. Included in the article is also an analysis of relevant EU legislation, mainly Council Framework Decision of 13 June 2002 on combating terrorism. The paper closes with some remarks on the future of security in civil aviation.
Year
Volume
6
Issue
2
Pages
62-73
Physical description
Dates
published
2017-04-30
printed
2017-04-30
Contributors
 • Doktorant w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych, WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, mateusz.w.osiecki@gmail.com
References
 • Abeyratne, R. (2007)„Terror In the Skies: Approaches to Controlling Unlawful Interference with Civil Aviation”. W: International Journal of Politics, Culture and Society, Vol. II, No. 2.
 • Abeyratne, R. (2010). Aviation Security Law. Berlin-Heidelberg: Springer.
 • Aleksandrowicz, T. (2008). Terroryzm międzynarodowy. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Aleksandrowicz, T. (2013). Zamach terrorystyczny w świetle prawa międzynarodowego: przestępstwo czy akt walki zbrojnej? Ius ad bellum a współczesne zagrożenia terrorystyczne – uwagi de lege lata i de lege ferenda. W: E. Mikos-Skuza, K. Myszona-Kostrzewa, J. Poczobut (red.), Prawo międzynarodowe – teraźniejszość, perspektywy, dylematy. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Aleksandrowicz, T. i Liedel, K. (2010). Zwalczanie terroryzmu lotniczego. Wybrane zagadnienia i źródła prawa międzynarodowego. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji.
 • Barcz, J. (red.). (2012). Źródła prawa Unii Europejskiej. Warszawa: Instytut Wydawniczy EuroPrawo.
 • Craig, P. i De Burca, G. (2011). EU Law. Texts, cases and materials. Oxford: Oxford University Press.
 • Dearden, L. (2016). Isis supporters claim group responsible for Brussels attacks: 'We have come to you with slaughter. The Independent, 22 March. Pozyskano z: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/isis-supporters-claim-responsibility-for-brussels-attacks-bombings-belgium-airport-maalbeek-metro-we-a6945886.html (14.11.2016).
 • Flemming, M. (1996). Terroryzm polityczny w międzynarodowym prawodawstwie. Wojskowy Przegląd Prawniczy, 1.
 • Fioretti, J. (2016). Brussels Attacks Death Toll Lowered To 32. The World Post. Pozyskano z: http://www.huffingtonpost.com/entry/brussels-attacks-death-toll-lowered_us_56facaa4e4b0a372181b27ed (13.11.2016).
 • Galicki, Z. (2004). International Multilateral Treaties and Terrorism. W: K. Lankosz, M. Chorośnicki, P. Czubik (red.), Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego (s. 11). Bielsko-Biała: Wydawnictwo STO.
 • Gill, M., Piera, A., (2014). Will the New ICAO–Beijing Instruments Build a Chinese Wall for International Aviation Security?. Vanderbilt Journal of Transnational Law, 47(1).
 • Lech, M. (2014). Ochrona prawna społeczności międzynarodowej wobec zagrożenia terroryzmem. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Liedel, K. (2003). Zwalczanie terroryzmu lotniczego. Aspekty prawnomiędzynarodowe. Warszawa: Jurysta.
 • Marcinko, M. (2008). ONZ wobec terroryzmu międzynarodowego. Kraków: Fundacja Instytut Studiów Strategicznych.
 • Ostropolski, T. (2008). Zasada jurysdykcji uniwersalnej w prawie międzynarodowym. Warszawa: Instytut Wydawniczy EuroPrawo.
 • Sacharczuk, W. (2011). Islam – Religia, a terroryzm. W: J. Szafrański, K. Liedel (red.), Problemy prawno-organizacyjne zwalczania terroryzmu w Polsce. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji.
 • Yournish, K. i in. (2016). „What Happened at Each Location in the Brussels Attacks”. The New York Times. Pozyskano z : http://www.nytimes.com/interactive/2016/03/22/world/europe/brussels-attacks-graphic.html?_r=1 (13.11.2016).
 • Ziemblicki, B. (2010). Wprowadzenie do problematyki ekstradycji. Wrocławskie Studia Erazmiańskie, 5.
 • Żylicz, M. (2011). Prawo lotnicze międzynarodowe, europejskie i krajowe. Warszawa: LexisNexis.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8588c97-7bb1-47e9-a526-66c5039b1b2a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.