PL EN


2020 | 108(164) | 241-258
Article title

Event study methodology – what for, how and for whom?

Authors
Content
Title variants
PL
Metodyka analizy zdarzeń – po co, jak i dla kogo?
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Event studies make it possible to quantify the market reaction to releases of various types of information. An event study is one of the few tools that may be used to determine a causal effect. The aim of this paper is to present and explain an algorithm for conducting an event study that academics and practitioners who represent the accounting discipline may apply to investigate the market reaction to various events, such as releases of accounting information. The algorithm comprises six steps: 1) identifying the event that is going to be examined, 2) selecting companies, 3) identifying when information about the event was released and identifying the event window, 4) choosing an estimation window, 5) choosing and estimating a model of normal investor behavior, and calculating the abnormal level of investor behavior, 6)verifying statistical hypotheses with the use of parametric and non-parametric tests. The paper fills the research gap by presenting the kernel of an event study and the usefulness of event studies in empirical accounting research. Analysis and critique of the literature are used as the research method.
PL
Analiza zdarzeń umożliwia kwantyfikację reakcji rynku na ujawnienie różnego typu informacji. Analiza zdarzeń jest jednym z niewielu narzędzi, które mogą być używane do ustalenia związku przyczynowo-skutkowego. Celem artykułu jest przedstawienie i wyjaśnienie algorytmu analizy zdarzeń, który może być wykorzystany przez badaczy i praktyków reprezentujących dziedzinę rachunkowości do zbadania reakcji rynku na różne zdarzenia, takie jak ujawnienie informacji z rachunkowości. Algorytm składa się z sześciu kroków: identyfikacja zdarzenia, dobór przedsiębiorstw, identyfikacja czasu upublicznienia informacji o zdarzeniu i identyfikacja okna zdarzenia, wybór okna estymacyjnego, wybór i estymacja modelu normalnego działania inwestorów oraz obliczanie jego nietypowego poziomu, weryfikacja hipotez statystycznych z wykorzystaniem parametrycznych i nieparametrycznych testów. Artykuł wypełnia lukę badawczą poprzez przedstawienie sedna analizy zdarzeń i jej użyteczności w empirycznych badaniach w rachunkowości. W opracowaniu wykorzystano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa.
Contributors
author
  • Cracow University of Economics, College of Management and Quality Sciences, Institute of Management, Department of Accounting
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d85becea-2544-409a-97cf-df862650513e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.