PL EN


Journal
2020 | 46 | 1 | 149-162
Article title

SPECIAL EDUCATION AS AN AREA FOR CHANGE – POLISH AND CZECH SOLUTIONS

Content
Title variants
PL
EDUKACJA SPECJALNA JAKO OBSZAR ZMIAN – ROZWIĄZANIA W POLSCE I CZECHACH
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article is devoted to special education interpreted as an area for change. Its purpose is to show the changes that have occurred in the last 30 years and are still occurring in special education in Poland and the Czech Republic. The authors assume that the developments in special education in both countries have taken place thanks to new law and social change in both nations.
PL
Artykuł jest poświęcony edukacji specjalnej interpretowanej jako przestrzeń zmiany. Celem artykułu jest ukazanie zmian, które zaszły i nadal zachodzą w edukacji specjalnej w Polsce i Cechach na przestrzeni ostatnich 30. lat. Autorzy artykułu wychodzą z założenia, że zmiana w edukacji specjalnej obu państw dokonała się dzięki nowemu prawu oraz zmianie społecznej w obu narodach.
Journal
Year
Volume
46
Issue
1
Pages
149-162
Physical description
Contributors
 • Nicolaus Copernicus University
author
 • University of Hradec Králové
References
 • Bała P. (2009), Konstytucyjne prawo do nauki a polski system oświaty, Wydawnictwo Von Borowiecky, Warszawa.
 • Bąbka J. (2015), Edukacja osób z niepełnosprawnością w systemie niesegregacyjnym – wykluczające czy dopełniające się formy kształcenia, “Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej”, 1, pp. 9-33.
 • Bokszański Z. (2016), Zmiana społeczna i jednostka we współczesności, “Przegląd Socjologiczny”, pp. 9-22.
 • Drżałowska G. (2017), Integracja edukacyjna z innej perspektywy, “Interdyscyplinarne konteksty pedagogiki specjalnej”, 16, pp. 33-60.
 • Fukuyama F. (2000), Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Politeja, Warszawa.
 • Gajdzica Z., Mrózek S. (2017), Cele i zadania działań edukacyjnych w obszarze kształcenia uczniów z niepełnosprawnością oraz edukacji o niepełnosprawności zawarte w strategiach rozwoju gmin a problem rozwoju edukacji inkluzyjnej, “Studia Pedagogiczne”, 1, pp. 277-290.
 • Kauffman J. M., Hallahan D. P., Pullen P. C., Badar J. (2018), Special education: What it is and why we need it. New York: Routledge.
 • Kierzkowski Ł. (2017),Historia prawa do nauki w polskich konstytucjach, “Miscellanea Historico-Iuridica”, 16(2), pp. 159-173.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471 oraz z 2009 r. Nr 114, poz. 946.
 • Kowalik S. (2018), Stosowana psychologia rehabilitacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Kwieciński Z. (1991), Edukacja jako wartość odzyskiwana wspólnie (Głos w dyskusji o uspołecznieniu szkoły), “Edukacja”, 1, pp. 88-98.
 • Mańkowski D. (2018), Zmiana społeczna a instytucja społeczna – perspektywa teoretyczna, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia”, Vol. XLIII, 1, pp. 235-248.
 • MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. (2009-2019), Statistická ročenka školství, http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp
 • MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. (2016), Zpráva ze zjišťování kvalifikovaných odhadů počtu romských žáků v základních školách veškolnímroce 2016/17, www.msmt.cz/file/39658\_1\_1/
 • MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Vyhláška o speciálních školách a speciálních mateřských školách. 127/1997 Sb. MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Vyhláška o vzdělávánížákůse speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 27/2016 Sb.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, Dz. U. 2005, Nr 68, poz. 587.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim, Dz. U. Nr 14, poz. 76.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, Dz.U. 2018, poz. 1861.
 • Sztompka P. (2005), Socjologia zmian społecznych, Znak, Kraków.
 • The European Court of Human Rights (2007), Case of D.H. and others v. The Czech Republic. Application no, 57325/00
 • United Nations (2006), Convention on the Rights of Persons with Disabilities, https://www.un.org/disabilities/documents/convention/ convoptprot-e.pdf
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. 1991 Nr 95, poz. 425.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. 2018 poz. 1668.
 • Słownik Języka Polskiego, https://sjp.pwn.pl/sjp/zmiana;2546666.html, [access: 11.03.2019].
 • Varvařovský P. (2012), Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol. [online] The Public Defender of Rights, http://www.ochrance.cz/fileadmin/user\_upload/ diskriminace/Vyzkum/Vyzkum\_skoly-zprava.pdf
 • Zákonzedne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školskýzákon). 561/2004 Sb.
 • Zákon ze dne 14. března 2006 o sociálních službách. 108/2006 Sb.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d85f9c21-014c-4ba7-a95d-23cd73919d12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.