PL EN


2017 | 6(966) | 79-88
Article title

Wkład polskich myślicieli w rozwój idei integracji europejskiej

Authors
Title variants
EN
The Contribution of Polish Thinkers to the Development of the Idea of European Integration
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Idea zjednoczenia Europy pod wspólną władzą centralną ma swój rodowód w czasach znacznie wcześniejszych niż powszechnie przyjmowane jako początek integracji, a utożsamiane niejednokrotnie z powstaniem dzisiejszej Unii Europejskiej. Początek scalania kontynentu europejskiego to nie tylko plan Schumana, lecz także wielokrotne próby pokojowego lub w drodze podboju skupiania pod wspólną władzą kolejnych terytoriów Europy, począwszy od greckich polis czy rzymskiego imperium. Rozwój idei integracji europejskiej nie może być ograniczany wyłącznie do państw Europy Zachodniej. Historia pokazuje, że znaczący wkład w rozwój idei mają również polscy myśliciele. Idea ta inspirowała Polaków co najmniej od XVI w. Wiele z przedstawionych propozycji należy ocenić jako niezwykle aktualne. Celem artykułu jest zarysowanie wkładu polskich myślicieli w rozwój idei integracji europejskiej.
EN
The idea of a united Europe under a common authority has its origins in the days preceding the commonly understood beginning of integration, which has often been equated with the rise of today’s European Union. The genesis of the consolidation of the European continent can not be traced back only to the Schuman Plan, but the multiple attempts at peaceful or military merging of European territories under a joint power, starting with the Greek polis and the Roman empire. In addition, the development of the idea of European integration cannot be restricted only to Western European countries. Dating back to at least the sixteenth century, history shows that Polish representatives have contributed significantly to the development of the idea. Many of their proposals, after taking into account the factor of time, seem remarkably up-to-date today. The purpose of this paper is to outline the contribution of Polish thinkers to the development of the idea of European integration.
References
  • Baczkowski K. [1995], Idea jedności europejskiej w średniowieczu [w:] Z dziejów prób integracji europejskiej. Od średniowiecza do współczesności, red. M. Pułaski, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 118.
  • Bar J. [2012], Wkład polskiej myśli politycznej w budowanie idei europejskiej jedności, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków.
  • Borzym A., Sadowski J. [2007], Polscy Ojcowie Europy, Wydawnictwo Trio, Warszawa.
  • Eberhardt P. [2010], Polscy prekursorzy idei zjednoczenia politycznego Europy, „Przegląd Geograficzny”, http://rcin.org.pl/Content/978/Wa51_12458_r2010-t82-z4_Przeglad-Geograficzny-Eberhardt.pdf (data dostępu: 25.02.2017).
  • Kłoczowski J., Kras P., Łaskiewicz H. [1999], Unia lubelska i tradycje integracyjne w Europie Środkowo-Wschodniej, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin.
  • Łukasiewicz S. [2007], O jedność Europy. Antologia polskiej XX-wiecznej myśli europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2007.
  • Pieczewski A. [2008], Działalność Józefa Retingera na rzecz integracji europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
  • Witkowski G. [2001], Ojcowie Europy. Udział Polaków w procesie integracji kontynentu, Wydawnictwo Kontrast, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8681778-b643-445e-ac7c-6f98259d5e83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.