PL EN


2016 | 12/2016 | 41-56
Article title

The Role of Non-governmental Organizations in Providing Post- penitentiary Assistance in Poland and Germany – History and Present

Content
Title variants
PL
Rola organizacji pozarządowych w świadczeniu pomocy postpenitencjarnej w Polsce i w Niemczech – historia i teraźniejszość
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presented a historical perspective of the activity of Polish and German solutions in post-penitentiary assistance. Furthermore, it refers to present activities carried out in both countries. The author presented selected non-governmental organizations engaged in activities for former convicted in both countries, and against this background, proposed the implementation of some German solutions in Poland.
PL
W artykule przedstawiono w ujęciu historycznym polskie i niemieckie rozwiązania w zakresie pomocy postpenitencjarnej oraz odniesiono się do działań realizowanych współcześnie w obu państwach. Dokonano prezentacji wybranych organizacji pozarządowych prowadzących w obu państwach działania na rzecz byłych skazanych i na tym tle zaproponowano implementację na grunt polski niektórych rozwiązań niemieckich.
Year
Issue
Pages
41-56
Physical description
Dates
published
2017-01-17
Contributors
 • Pedagogium Warsaw School of Education and Social Sciences
References
 • Badelt C., 1997, Zielsetzungen und Inhalte des ‘Handbuchs der Nonprofit Organisation, Stuttgart.
 • Góra W., 1989, Tradycje opieki i pomocy społecznej w Polsce, „Praca Socjalna”, nr 2.
 • Kaczyńska E., 1989, Ludzie ukarani: więzienia i system kar w Królestwie Polskim 1815–1914, PWN, Warszawa.
 • Kieniewicz S., 1983, Powstanie styczniowe, PWN, Warszawa.
 • Krzemiński Z., 2008, Kartki z dziejów warszawskiej adwokatury, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Kunz Ch., 2003, Auswirkungen von Freiheitsentzug in einer Zeit des Umbruchs. Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Mönchengladbach.
 • Niewiadomska I., Chwaszcz J., 2010, Jak skutecznie zapobiegać karierze przestępczej?, Wyd. „ Tekst”, Lublin.
 • Nowak B.M., 2014, Kreowanie działań społecznych o charakterze resocjalizacyjno-readaptacyjnym. Podejście sieciowo-systemowe, „Resocjalizacja Polska”, nr 7.
 • Nowak B.M., 2015, Reintegracja społeczna skazanych w wybranych państwach Unii Europejskiej, „Resocjalizacja Polska”, 10.
 • Ostrowska K., 2013, Doświadczenie, perspektywy, ograniczenia w działalności organizacji pozarządowych na przykładzie Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”, [w:] Polski system penitencjarny. Ujęcie integralno-kulturowe. „Forum Penitencjarne”, dodatek specjalny, Warszawa.
 • Pawlak K., 1995, Więziennictwo polskie w latach 1918–1939, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Kalisz.
 • Pawlak K.,1997, Za kratami więzień i drutami obozów (zarys dziejów więziennictwa w Polsce), Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Kalisz.
 • Pędowski K., 1993, O ratowaniu ludzi, Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT, Warszawa.
 • Potocki K., 1929, Uwagi do projektu ogólnego i szczególnego ulepszenia administracyi i stanu więzień publicznych w Królestwie Polskiém, [w:] Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1918–1928, (red.) Bugajski Z., Związek Pracowników Więziennych, Warszawa.
 • Schauz D., 2008, Strafen als moralische Besserung: eine Geschichte der Straffälligenfürsorge 1777–1933, Oldenbourg Verlag, München.
 • Schwind H.D., Blau G., 1988, Strafvollzug in der Praxis: Eine Einführung in die Probleme und Realitäten des Strafvollzuges und der Entlassenenhilfe, Berlin.
 • Statut Galicyjskiego Stowarzyszenia Opieki nad Uwolnionymi Więźniami, 1881, „Przegląd Sądowy i Administracyjny”, nr 19.
 • Szymanowski T., 2010, Recydywa w Polsce. Zagadnienia prawa karnego, kryminologii i polityki karnej, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Ustawy Towarzystwa Pomocy dla Wychodzących z Zakładów Więziennych, 1882, „Gazeta Sądowa Warszawska” nr 6.
 • Weitemeyer B., 2014, Eine neue Gemeinnützigkeit? Organisations- und Rechtsformen von Nonprofit-Organisationen, [w:] Forschung zu Zivilgesellschaft, NPOs und Engagement. Quo vadis?, (red.) Zimmer A.E., Simsa R., Springer Fachmedien, Wiesbaden.
 • Wollasch A., 1991, Der Katholische Fürsorgeverein für Mädchen, Frauen und Kinder (1988-1945). Ein Beitrag zur Geschichte der Jugend- und Gefährdetenfürsorge in Deutschland, Freiburg.
 • Woźniakowska D. (współpr. P. Bugno, M. Łagodziński, P. Nasiłowski), 2006, Skazani i byli skazani na rynku pracy – ocena z punktu widzenia organizacji pozarządowych Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 • Zbyszewska Z., 1983, Ministerstwo polskiej biedy. Z dziejów Towarzystwa Opieki nad Więźniami „Patronat” w Warszawie 1909–1944, PIW, Warszawa.
 • Abhängigkeit, http://johanneswerk.de/de/fachthemen/abhaengigkeit.html [dostęp: 19.03.2016].
 • Balon K., Hesse W., 2010, Standaryzacja a system świadczenia usług pomocy społecznej w Niemczech, Salzgitter/Berlin http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/Ekspertyza%20Niemcy.pdf [dostęp: 2.03.2016].
 • Seitz N., Kiel R. i in., 2001, Erster Periodischer Sicherheitsbericht, Bundesministerium der Justiz http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Veroeffentlichungen/erster_periodischer_sicherheitsbericht_langfassung_de.pdf?__blob=publicationFile [dostęp: 2.03.2016].
 • Standardy Beccaria dla zapewnienia jakości projektów prewencji kryminalnej. Rada Prewencyjna Landu Dolna Sakosonia, http://www.beccaria-standards.net/Media/Beccaria-Standards-polnisch.pdf [dostęp: 19.03.2016].
 • http://drk-wohlfahrt.de/uploads/tx_ffpublication/deutsches-rotes-kreuz-wohlfahrtspflege-2008.05.pdf [dostęp: 8.03.2016]
 • http://gnd-ev.de/wordpress/ [dostęp: 9.03.2016].
 • http://www.awo-informationsservice.org/uploads/media/Leitlinien_Straffaelligenhilfe_14-01-14_QM.pdf [dostęp: 3.03.2016].
 • http://www.caritas-brandenburg.de/aspe_shared/form/download.asp?nr=378740&form_typ=115&ag_id=2898&action=load [dostęp: 19.03.2016].
 • http://www.caritas.de/diecaritas/deutschercaritasverband/verbandszentrale/arbeitsbereiche/straffaelligenhilfe/straffaelligenhilfe [dostęp: 4.03.2016].
 • http://www.caritas.de/glossare/einrichtungen-und-dienste [dostęp: 4.03.2016].
 • http://www.caritas.de/hilfeundberatung/ratgeber/haft/papa-im-gefaengnis/dein-papa-ist-ja-gar-nicht-auf-montage [dostęp: 4.03.2016].
 • http://www.der-paritaetische.de/verband/wir-ueber-uns/ [dostęp: 7.03.2016].
 • http://www.diakonie-fuer-bielefeld.de/straffaellige/familienhilfe-haft.html [dostęp: 5.03.2016].
 • http://www.diakonie-in-niedersachsen.de/pages/ueber_uns/diakonie/gebaerdensprache/index.html [dostęp: 5.03.2016].
 • http://www.drk.de/ueber-uns/auftrag/leitlinien.html [dostęp: 8.03.2016].
 • http://www.dw-osl.de/unsere-einrichtungen/straffaelligenhilfe/anlaufstelle-fuer-straffaellige.html [dostęp: 5.03.2016].
 • http://www.ehrenamt-im-strafvollzug.de/muenchen.htm [dostęp: 9.03.2016].
 • http://www.obdachlosenhilfe-die-bruecke.de/ [dostęp: 15.03.2016].
 • http://www.paritaet-nrw.org/content/angebote_fuer_mitglieder/fachberatung/straffaelligenhilfe/index_ger.html [dostęp: 7.03.2016]
 • http://zwst.org/de/zwst-ueber-uns/selbstdarstellung/ [dostęp: 7.03.2016].
 • https://www.awo.org/wir-ueber-uns/zahlen-und-fakten/ [dostęp: 3.03.2016].
 • Maelicke B., Rückfallquoten sind unverändert hoch, Süddeutsche Zeitung, 17. Juni 2012, http://www.sueddeutsche.de/panorama/probleme-der-resozialisierung-aus-dem-knast-ins-entlassungsloch-1.1414170-2 [dostęp: 19.03.2016].
 • Portrait der BAG-S, http://www.bag-s.de/ueber-bag-s/portrait/ [dostęp: 9.03.2016].
 • www.baylgb.de/ [dostęp: 9.03.2016].
 • www.freiehilfe-berlin.de (dostęp: 6.03.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d869d993-f0d5-40ea-99d1-02426d0edc40
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.