PL EN


2020 | 109(165) | 33-42
Article title

Sustainable business and financial performance. Evidence from the UK

Content
Title variants
PL
Zrównoważony biznes a wyniki finansowe na przykładzie Wielkiej Brytanii
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Purpose: In recent years, there have been growing concerns regarding the sustainable performance of businesses. The difficulties with companies’ inefficient performance, public pressure on firms, government legislation, and environmental changes force companies to operate more sustainably. Moreover, by not performing more sustainably, companies put themselves at high risk of damaging their reputation and respectability, which subsequently impacts their financial situation. Applying sustainability strategies and becoming more sustainable means that a firm is responsible for its actions and decision in terms of envi-ronmental, economic, and social aspects. Although many scholars agree that there is a relationship between sustainability and financial performance, some propose that sustainability has an insignificant effect on a company’s financial situation is. So, the issue of sustainability and a firm’s economic situation is a topic of significant controversy. Furthermore, some authors emphasize the complexity of verifying the connec-tion between sustainability and the financial situation. For this reason, the aim of this paper is to examine the relationship between sustainability and performance within the UK market. Methodology/approach: This work uses linear regression on a sample of 100 companies listed on the FTSE100 to investigate the relationship between reported CSR and profitability. Findings: The outcome of the research highlights that for the specific year under investigation, sustainability reporting does not have an impact on perfor-mance indicators such as ROE, ROA, or profit margin. Originality/value: The article contributes to the discussion on the relationship between sustainable development and the financial results of enterprises.
PL
Cel: W ostatnich latach pojawiają się coraz większe obawy dotyczące zrównoważonych wyników przed-siębiorstw. Trudności związane z nieefektywnymi wynikami przedsiębiorstw, presja społeczna wywierana na przedsiębiorstwa, ustawodawstwo rządowe i zmiany w zakresie ochrony środowiska zmuszają przed-siębiorstwa do działania w sposób bardziej zrównoważony. Ponadto, unikając prowadzenia działalności w sposób bardziej zrównoważony, przedsiębiorstwa narażają się na wysokie ryzyko utraty reputacji, co z kolei wpływa na ich sytuację finansową. Stosowanie strategii zrównoważonego rozwoju i dążenie do bardziej zrównoważonego rozwoju oznacza, że przedsiębiorstwo jest odpowiedzialne za swoje działania i decyzje w zakresie aspektów środowiskowych, gospodarczych i społecznych. Chociaż wielu naukowców zgadza się z poglądem, że związek między zrównoważonym rozwojem a wynikami finansowymi jest nie-podważalny, niektórzy uważają, że wpływ zrównoważonego rozwoju na sytuację finansową firmy jest nie-istotny. Kwestia zrównoważonego rozwoju i sytuacji ekonomicznej firmy jest zatem przedmiotem poważnych kontrowersji. Co więcej, niektórzy autorzy podkreślają złożoność weryfikacji związku między zrównoważonym rozwojem a sytuacją finansową firmy. Celem tego artykułu jest zbadanie związku pomiędzy zrównoważo-nym rozwojem a wynikami firm na rynku brytyjskim. Metodyka/podejście: W badaniu związku między raportem CSR a rentownością firmy wykorzystano regresję liniową na próbie 100 spółek notowanych na FTSE100. Wyniki: Wyniki badania wykazały, że w danym roku sprawozdawczość dotycząca zrównowa-żonego rozwoju nie ma wpływu na wskaźniki dokonań finansowych, takie jak ROE, ROA czy marża zysku. Oryginalność/wartość: Artykuł wnosi wkład do dyskusji o relacji między zrównoważonym rozwojem a wynikami finansowymi przedsiębiorstw.
Contributors
  • University of Greenwich, Employability and LearningEnhancement Lead, Accounting and Finance Department, A.Herdan@gre.ac.uk
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8722e2e-bc74-4da1-bb4e-b03f39ed8741
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.