PL EN


2017 | 4(94) | 46-60
Article title

ILOŚCIOWIEC W TERENIE. REFLEKSJE NA TEMAT BADAŃ TERENOWYCH W UBOGICH DZIELNICACH W KOLUMBIJSKIM MIEŚCIE MEDELLÍN ORAZ NA TEMAT WSPÓŁCZESNEJ ROLI BADACZA W NAUKACH SPOŁECZNYCH

Content
Title variants
EN
Quantitative Researcher in the Field: Thoughts on the Field Research in the Poor Neighborhoods of Colombian City, Medellín and on the Contemporary Role of the Researcher in Social Sciences
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Mimo znacznego rozwoju metod badawczych w naukach społecznych oraz rozkwitu wysoko standaryzowanych metod ilościowych wpływ osoby badacza na cały proces badawczy pozostaje faktem oraz specyfiką nauk społecznych tak, jak na to wskazywał, na początku lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku, Stanisław Ossowski, wybitny socjolog. Nakłada to na naukowca obowiązek samodoskonalenia i rozwoju osobistego, pozwala mu jednak kształtować swą rolę w sposób twórczy i doskonalący go. Doskonałą okazją do takiej refleksji jest badanie terenowe prowadzone w biednych dzielnicach krajów globalnego Południa, które można i warto podejmować bez zbędnego strachu i uprzedzeń. Należy jednak przyjąć odpowiednio otwartą postawę i gotowość do przystosowania narzędzi badawczych do panujących w miejscu badania warunków.
EN
Despite considerable development of research methods in social sciences and popularity of highly standardized quantitative methods, the researcher's influence on the entire research process remains a fact and a characteristic feature of social sciences, as pointed out in the early 1960s by Stanisław Ossowski, a great sociologist. It makes the researcher responsible for his self-improvement and personal development, but also allows him to shape his role in a creative and enriching way. A field study conducted in the poor neighborhoods of the global South, which can and should be done without unnecessary fear and prejudice is an excellent opportunity for such reflection. Before approaching the field, an adequate open attitude and willingness to adapt research tools to the prevailing conditions in investigated space, should be taken.
Year
Issue
Pages
46-60
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bielenin-Lenczowska, K. (2011). Gdzie jest mój teren i kim w nim jestem? Kilka pytań w związku z terenem, wiedzą i etyką antropologa. W: T. Buliński, M. Kairski (red.),
 • Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Frankfort-Nachmias, C., Nachmias, D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • GUS (2016, styczeń). Obszar Metropolitalny Warszawy w 2015 roku. warszawa.stat.-gov.pl/download/gfx/warszawa/pl/defaultaktualnosci/.../omw_2015.pdf.
 • Hovland, I. (2007). Fielding emotions: introduction. W: Anthropology Matters Journal, 9 (1).
 • Irwin, R. (2007). Culture Shock: Negotiating Feelings in the Field. Anthropology Matters, 9 (1).
 • Lewis, O. (2011). Dzieci Sáncheza. Autobiografia rodziny meksykańskiej. Kraków: Bona.
 • Lewis, O. (1966). Nagie życie, tom I. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Martin, G. (2014). Medellín. Tragedia y resurrección. Mafias, ciudad y Estado. 1975-2013, Medellín: Carrera Editores E.U.
 • Melo, J.O. (b.d.). Colombia es un tema. Jorge Orlando Melo, http://www.jorgeorlandomelo.com/thistoant.html.
 • Montgomery, C. (2015). Miasto szczęśliwe. Kraków: Wysoki Zamek.
 • Ossowski, S. (1983). O osobliwościach nauk społecznych. Warszawa: PWN.
 • Rakowski, T. (2011). Teren, czas, doświadczenie. O specyfice wiedzy antropologicznej pozwrocie krytycznym. W: T. Buliński, M. Kairski (red.), Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej. Poznań: Wydawnictwo NaukoweUAM.
 • Stanisz, A. (2011). Emocje i intymność w antropologicznym procesie badawczym. Problemy z tożsamościami”. W: T. Buliński, M. Kairski (red.), Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej. Poznań: Wydawnictwo NaukoweUAM.
 • Sułek, A. (2002). Ogród metodologii socjologicznej. Warszawa: Scholar.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8737d0a-01bc-40e7-92ce-18be3cf59ba9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.