PL EN


2016 | 9 | 55-68
Article title

Wyzwania statystyki publicznej w świetle Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030

Content
Title variants
EN
The challenges of official statistics to the Agenda for Sustainable Development in 2030
RU
Вызовы стоящие перед официальной статистикой в свете Агенды для сбалансированного развития 2030
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie nowej Agendy przyjętej przez ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju świata, a także wyzwań stojących przed statystyką publiczną, związanych z monitorowaniem realizacji wyznaczonych celów w ujęciu globalnym, regionalnym oraz krajowym. Międzynarodowe gremia statystyki publicznej uczestniczą w formułowaniu celów, do których świat będzie dążyć. Do monitorowania realizacji tych celów zobowiązano urzędy statystyczne poszczególnych krajów. Sprostanie tym oczekiwaniom będzie wymagało od międzynarodowych i krajowych instytucji statystycznych organizacji sprawnego systemu monitorowania oraz wypełnienia luk informacyjnych. Wyzwania te stoją również przed GUS — koordynatorem monitorowania realizacji celów rozwojowych w Polsce.
EN
The aim of the article is to present a new development Agenda for the world and the challenges for official statistics, related to monitoring progress in achieving its goals — at the global, regional and national level. Official statistics, from the beginning participating in the process of goals agreeing for which the world will endeavour in the next 15 years, was indicated as the authority responsible for coordinating and ensuring the continuity of monitoring their implementation. Meeting these expectations will require from international and national statistical institutions an increased efforts aimed at ensuring an efficient monitoring system and filling information gaps. These challenges also facing the Central Statistical Office of Poland — coordinator of the development goals monitoring at the national level.
RU
Целью статьи является представление новой Агенды принятой ООН в области сбалансированного развития мира, а также вызовов стоящих перед официальной статистикой, связанных с мониторингом реализации поставленных целей в глобальном, региональном и национальном подходе. Международная официальная статистика формирует цели, к котрым стремится мир. Статистические управления отдельных стран обязаны наблюдать за реализацией этих целей. Удовлетворение этих ожиданий потребует у международных и национальных статистических учреждений организации эффективной системы мониторинга и заполнения пробелов в информации. Эти проблемы касаются также ЦСУ — координатора мониторинга реализации целей в области развития в Польше.
Year
Issue
9
Pages
55-68
Physical description
Dates
published
2016-09
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8767d9e-6b1d-4c6b-bd61-504e06a4ab83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.