PL EN


2018 | Volume 32, Issue 2 | 152-163
Article title

Bank Loan as the Basis for External Financing of Small and Medium-Sized Enterprises in Services Sector

Content
Title variants
PL
Kredyt bankowy jako podstawa zewnętrznego finansowania małych i średnich przedsiębiorstw sektora usług
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje problematykę finansowania przedsięwzięć z sektora usług. Od kilkudziesięciu lat kredyty bankowe stanowią jedno z najważniejszych zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstw. Obok kapitału własnego, będącego podstawowym i jednocześnie głównym finansowaniem, to właśnie środki pochodzące z udzielanych przez banki kredytów pomagają zrealizować przedsięwzięcia przedsiębiorstw na terytorium Polski. Wart podkreślenia jest fakt oceny sytuacji finansowej podmiotów ubiegających się o środki pieniężne od banków. W opracowaniu zostały przedstawione najważniejsze dane ukazujące, w jak dużym stopniu przedsiębiorstwa usługowe sięgają po zewnętrzne źródła finansowania oraz jakie miejsce w tej strukturze zajmują kredyty bankowe. Celem artykułu jest próba oceny istotności i znaczenia środków pochodzących z kredytów i pożyczek bankowych na rozwój w sektorze usług. Z uzyskanych danych empirycznych na temat finansowania działalności przedsiębiorstw w Polsce oraz z badania przeprowadzonego na grupie przedsiębiorstw sektora usług jednoznacznie wynika, iż kredyty bankowe obok kapitałów własnych stanowią główne i jednocześnie najpopularniejsze źródło finansowania realizowanych inwestycji. Mimo coraz większej oferty alternatywnych form finansowania, w dalszym ciągu to środki pochodzące od banków stanowią najczęstszą formę wspomagania przedsiębiorstw.
EN
The article deals with the issue of financing projects from the services sector. Bank credits have been one of the most important external financing sources for enterprises for several decades. In addition to equity, which is the basic and at the same time the main financing, it is the funds from the loans granted by banks that help to carry out enterprises’ undertakings on the territory of Poland. It is worth emphasizing the fact of assessing the financial situation of entities applying for cash from banks. The study presents the most important data showing how much service enterprises reach for external sources of financing and what place bank loans occupy in this structure. The aim of the article is to attempt to define the significance of funds from bank loans for the development in the services sector. The analysis of empirical data, as well as a survey on the financing of enterprises in Poland conducted on a group of 600 business entities in the services sector clearly state that bank loans, apart from equity, constitute the main and the most popular source of financing of implemented investments. Despite the growing offer of alternative forms of financing, funds from banks are still the most common form of business support.
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Katedra Finansów
author
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Katedra Finansów
References
 • Anioły biznesu (2018, 14 maja). Pozyskano z http://www.private-equity.com.pl/anioly-biznesu- -business-angels/ Brzozowski, T.T. (2013). Wiedza jako podstawowy czynnik rozwoju przemysłu i usług. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 390–404.
 • Chęciński, S. (2015). Źródła finansowania inwestycji w polskich przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, 855(74), 397–408.
 • Cyrek, M. (2011). Sektor usług w Polsce jako obszar zatrudnienia w uwarunkowaniach gospodarki opartej na wiedzy. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 18, 451–467.
 • Kitowski, J. (2014). Kryterium oceny czynników subiektywnych w bankowych metodach weryfikacji zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, 803(66), 345–360.
 • Korzeb, Z. (2016). Kredyty bankowe dla przedsiębiorców. W: J. Koleśnik (red.). Bankowość detaliczna. Warszawa: Difin.
 • Mały rocznik statystyczny Polski (2017, 29 listopada). Główny Urząd Statystyczny. Pozyskano z http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/ maly-rocznik-statystyczny-polski-2017,1,18.html
 • Ministerstwo Gospodarki (2015). Polska 2015 – Raport o stanie gospodarki. Warszawa.
 • Narodowy Bank Polski (NBP) (2015). Kredyt bankowy jako źródło finansowania działalności. Projekt „Przedsiębiorczość w praktyce”. Rzeszów.
 • Narodowy Bank Polski (NBP) (2018, 14 maja). Venture capial. Pozyskano z https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/venture-capital
 • Próchicka-Grabias, I., Szelągowska, A. (2006). Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce. Wybrane aspekty. Warszawa: CeDeWu.
 • Skórska, A. (2016). Determinanty i perspektywy rozwoju sektora usług w Polsce – zmiany wewnątrzsektorowe. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30, 7–20.
 • SMEs Access to Finance (2011). Komisja Europejska i Europejski Bank Centralny.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (Dz.U. z 1997 r. nr 140, poz. 939, z późn. zm.).
 • Woźniak, M.G. (2009). Zmiany strukturalne gospodarki Polski po 1990 roku. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 12, 33–43.
 • Wróbel, A. (2014). Rola sektora usług w rozwoju społeczno-gospodarczym i kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 37, 306–319.
 • Zioło, Z. (2013). Rola przemysłu i usług w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 11–30.
 • Związek Banków Polskich (ZBP) (2017a, 29 listopada). Kredyt bankowy nadal najczęstszą formą finansowania zewnętrznego wśród przedsiębiorców. Pozyskano z https://zbp.pl/wydarzenia/ archiwum/wydarzenia/2017/lipiec/kredyt-bankowy-nadal-najczestsza-forma-finansowania- zewnetrznego-wsrod-przedsiebiorstw
 • Związek Banków Polskich (ZBP) (2017b, 29 listopada). Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Pozyskano z https://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/maj_2016/ MSP/INDICATOR_i_ZBP-_Polscy_przedsibiorcy_o_uslugach_bankowych-prezentacja_1.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8781c99-dd17-4acc-a6d4-9081cbbeea7e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.