PL EN


2013 | 3 | 81-106
Article title

Współpraca nauki z biznesem jako czynnik poprawy jakości kształcenia w uczelniach wyższych

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Co-operation of science and business as a factor of improvement of the quality of university education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie pożądanego kierunku ewolucji modelu kształcenia, który powinien zapewnić absolwentom pełną zatrudnialność i pozwolić im na bardziej elastyczne reagowanie na zmiany zachodzące na rynku pracy. Zgodnie z obserwowanymi w państwach europejskich próbami dostosowania nauczania na poziomie wyższym do potrzeb pracodawców, wskazane jest wypracowanie i wdrożenie nowego modelu nauczania, który pozwalałby na szybkie reagowanie uczelni na zmiany gospodarcze. Dobrym rozwiązaniem w tym zakresie jest otwarcie się szkół wyższych na współpracę z biznesem w zakresie aktywnego włączenia przedsiębiorstw do procesu opracowywania i realizacji programów kształcenia. Poprzez przedstawienie zagranicznych i krajowych przykładów dotyczących skutecznego wdrożenia modelu nauczania opartego na kooperacji z przedsiębiorcami pokazano, że współpraca z biznesem powinna stanowić kluczowy element systemu edukacji na poziomie wyższym. W prezentowanym artykule, wychodząc od charakterystyki złożoności Procesu Bolońskiego, przedstawiono współczesne wyzwania, przed jakimi stoi europejskie szkolnictwo wyższe. W punktach 1 i 2 szczegółowo omówiono przebieg tego procesu, ze wskazaniem, że celem jego wdrożenia jest poprawa jakości i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego. Przy czym wskazano jednocześnie, że implementacja ta połączona jest ze standaryzacją systemu nauczania (prowadzącą m.in. do pełnej europejskiej uznawalności zdobytego wykształcenia). Punkty 3 i 4 traktują o tym, że uczelnie funkcjonują w określonym otoczeniu gospodarczym i w swojej działalności powinny uwzględniać również wymagania lokalnego rynku pracy. W punkcie 4.1 wyraźnie podkreślono potrzebę zacieśnienia współpracy szkół wyższych z pracodawcami oraz przedstawiono zagraniczne doświadczenia w tym obszarze. W punkcie 4.2 wskazano natomiast na możliwość wdrożenia w warunkach polskich omówionych zagranicznych modeli kształcenia, opartych na kooperacji uczelni ze światem biznesu.
EN
The purpose of this paper is identification of the direction for university education models that should be adopted to provide graduates with skills that will ensure them full employability and capability to respond more flexibly to changes in the labour market. As the experience of other European countries show, university teaching must address the needs of future employers and produce graduates they wish to employ. Consequently, a new teaching model must be developed, capable of being easily adjusted to the rapidly changing economic market. A proper solution in this respect seems to be cooperation of establishments of higher education with businesses, especially when it comes to including enterprises in the process of drawing up and implementing university educational programmes. Foreign and domestic examples of effective implementation of teaching models based on cooperation with entrepreneurs presented in the paper confirm that interaction with business may be the key element of a successful university education system. In this paper, the complexity of contemporary challenges facing the European Higher Education launched along with the Bologna Process has been presented. In sections 1 and 2 this process is discussed in details, and its goals, i.e. improvement of the quality and competitiveness of European higher education is highlighted. It is also pointed out that implementation of this process means standardisation of the educational system (leading, inter alia, to full European recognition of qualifications and diplomas. In sections 3 and 4 it is claimed that because universities function in a certain economic environment, they should include in their programmes the demands and expectations of local labour markets. The need to strengthen cooperation between higher education establishments and employers has been particularly emphasised and supported with examples of such cooperation in other countries. The paper ends with a recommendation how foreign experiences and solutions may be implemented in Poland.
Year
Issue
3
Pages
81-106
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Wrocławska
References
 • Adelman C., The Bologna Club: What U.S. Higher Education Can Learn from a Decade of European Reconstruction, Institute for Higher Education Policy 2008.
 • Bąk M., Kulawczuk P. (red.), Warunki skutecznej współpracy pomiędzy nauką a przemysłem, Warszawa 2009.
 • Borup R., Shah H., The Aspirations and Achievements of WBLQUAL, an Erasmus funded Project on up-skilling Work Based Learners through Higher Education Qualifications, w: ICERI, Madrid 2012.
 • Boud D., Solomon N., Work-Based Learning: A New Higher Education, Buckingham 2001.
 • Chmielewska E., Marciniak Z., Wprowadzenie do krajowych ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, w: Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, publikacja MNiSW opracowana w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Krajowe Ramy Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym jako narzędzie poprawy jakości kształcenia”, Warszawa 2010.
 • Cichocki R., Cynalewska J., Proces tworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego a działalność wyższych uczelni w Polsce, Poznań 2006.
 • Damme D. Van, Standards and Indicators in Institutional and Programme Accreditation in Higher Education, UNESCO, CEPES, 2003.
 • Fink F.K., Integration of Engineering Practice into Curriculum –25 Years of Experience with Problem Based Learning, Frontiers in Education Conference, FIE ’99, 29th Annual, 1999, vol. 1.
 • Harvey L., Green D., Defining Quality, „Assessment and Evaluation in Higher Education” 1993, vol. 18, no. 1.
 • Harvey L., Using the European Standards and Guidelines: Some Concluding Remarks, w: A. Beso et al., Implementing and Using Quality Assurance: Strategy and Practice. A Selection of Papers from the 2nd European Quality Assurance Forum, Brussel 2008.
 • Jawor A., Szczupaczyński J., Efekty kształcenia jako centralna idea krajowych ram kwalifikacji, „Przegląd Socjologiczny” 2011, nr 4.
 • Jóźwiak J., Morawski R.Z., Społeczna rola szkolnictwa wyższego i jego misja publiczna w perspektywie dekady 2010–2020, w: Polskie szkolnictwo wyższe. Stan, uwarunkowania i perspektywy, pod red. A. Matysiak, Warszawa 2009.
 • Kraśniewski A., Proces Boloński to już 10 lat, Warszawa 2009.
 • Nuesch J., Higher Education in the Twenty-first Century: A European View, w: Challenges Facing Higher Education At the Millenium, ed. by W.Z. Hirsh, L.E. Weber, Phoenix 1999.
 • Pachociński R., Kierunki reform szkolnictwa wyższego na świecie, Warszawa 2004.
 • Sulejewicz A., Paradoks społecznej odpowiedzialności biznesu szkoły wyższej, w: Społeczna odpowiedzialność uczelni, pod red. K. Lei, Gdańsk 2008.
 • Winkler G. (ed.), Quality Culture in European Universities a bottom-up Approach. Report on the three rounds of the quality culture project 2002–2006, Brussel 2006.
 • Wnuk-Lipińska E., Jakość w szkolnictwie wyższym, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 1993, nr 1.
Notes
PL
I. Artykuły
EN
I. Papers
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
978-83-232-2666-6
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8797988-e088-426b-aea5-a1d338d74e1c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.