PL EN


2018 | 43(4) | 43-64
Article title

Bezpieczeństwo rynku pracy jako kategoria w badaniach migracyjnych — wyniki badań empirycznych

Content
Title variants
EN
Labour market security as a category in migration research — the results of the empirical research
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Monika StecBadaczka niezależna1Independent researcherMaciej DuszczykInstytut Polityki Społecznej, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski2Institute of Social Policy, Faculty of Political Science and International Studies, University of WarsawBezpieczeństwo rynku pracy jako kategoria w badaniach migracyjnych — wyniki badań empirycznych3StreszczenieW tekście przedstawiono wyniki badania ilościowego i jakościowego zrealizowanego w ramach projektu badawczego W poszukiwaniu bezpieczeństwa na rynku pracy. Migra-cje zarobkowe z Polski i do Polski a atrakcyjność polskiego rynku pracy. Osoby badane to: (1) Polacy pracujący za granicą (w Niemczech i w Wielkiej Brytanii), (2) absolwenci polskich uczelni planujący wyjazd z Polski na stałe oraz (3) cudzoziemcy pracujący w Polsce (przede wszystkim osoby przyjeżdżające z Ukrainy). Celem było sprawdzenie hipotez dotyczących bezpieczeństwa, atrakcyjności oraz statusu polskiego rynku pracy w Europie. Hipotezy oparte na teoriach (np. push and pull) oraz wynikające ze statystyk migracji zostały uzupełnione o najważniejsze aspekty subiektywnych definicji bezpieczeństwa na rynku pracy stosowanych przez osoby badane. Wyniki dotyczące postrzegania bezpie-czeństwa różnią się w zależności od przyjętej definicji (oraz od tego, czy jest ona spon-taniczna czy narzucona przez badaczy). Na podstawie wyników badań stwierdzono, że kwestia bezpieczeństwa na rynku pracy odgrywa rolę zarówno przy podejmowaniu decyzji migracyjnych, jak i przy wyborze państwa docelowego. Jednocześnie zauważono, że bar-dziej precyzyjne określenie wpływu bezpieczeństwa na rynku pracy na decyzje migracyjne wymaga dalszych badań. Hipoteza o semi-peryferyjnym statusie polskiego rynku pracy została zweryfikowana w badanej próbie — jest on postrzegany jako peryferyjny przez Polaków pracujących za granicą, ale posiada cechy centrum, które są atrakcyjne dla bada-nych imigrantów zarobkowych.
EN
The text outlines the results of a quantitative and qualitative research project ‘In search of labour market security. Migration to and from Poland and the attractiveness of the Polish labour market’. The respondents were: (1) Poles working abroad (in Germany and in Great Britain), (2) graduates of Polish universities who declare willingness to leave Poland permanently, and (3) foreigners working in Poland (mainly from Ukraine). The aim was to check the hypotheses regarding labour market security, the perceived attractiveness of labour markets and the status of the Polish labour market in Europe. The hypotheses based on theories (eg. ‘push and pull theory’) and those resulting from migration statistics were extended with the most important aspects of the respondents’ subjective definitions of labour market security. The results vary depending on the definition (and on whether the definition is spontaneous or imposed by researchers), therefore a more precise measuring of the impact of the labor market security on migration decisions requires further research. The hypothesis on the semi-peripheral status of the Polish labour market has been confirmed — it is perceived by Poles abroad as peripheral, but it has features of the center attractive to economic migrants.
Contributors
author
  • Badaczka niezależna
  • Instytut Polityki Społecznej, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
References
  • Cieślik, A. (2011). Where Do You Prefer to Work? How the Work Environment Influences Return Migration Decisions from the United Kingdom to Poland. Journal of Ethnic andMigration Studies, vol. 37, iss. 9, s. 1367-1383. DOI: 10.1080/1369183X.2011. 623613.
  • Engbersen, G., Leerkes, A., Grabowska-Lusińska, I., Snel, E., Burgers, J. (2013). On the Differential Attachments of Migrants from Central and Eastern Europe: A Typology of Labour Migration. Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 39, iss. 6, s. 959-981. DOI: 10.1080/1369183X.2013.765663.
  • Isański, J., Mleczko, A., Seredyńska-Abou Eid R. (2014). Polish Contemporary Migration: From Co-migrants to Project ME. International Migration, vol. 52, iss. 1, s. 4-21. DOI: 10.1111/imig.12076.
  • Lee, E.S. (1966). A Theory of Migration. Demography, vol. 3, no. 1, s. 47-57. DOI: 10.2307/2060063.
  • Maison, D. (2010). Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Wallerstein, I. (2000). The Essential Wallerstein. New York: The New Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d879a2c1-340b-44cb-989f-12a737f009a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.