PL EN


2017 | 18 | 2 | 200-209
Article title

TYPY STRUKTURY OBSZAROWEJ GOSPODARSTW ROLNYCH W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE 2005-2013

Authors
Content
Title variants
EN
TYPES OF AGRARIAN STRUCTURE IF FARMS IN EUROPEAN UNION COUNTRIES IN THE PERIOD OF 2005-2013
Languages of publication
Abstracts
PL
Struktura agrarna krajów Unii Europejskiej jest silnie zróżnicowana. W pracy porównano typy struktury obszarowej gospodarstw rolnych w krajach UE w latach 2005, 2010, 2013. Badania przeprowadzono na podstawie danych Eurostat-u. W oparciu o metodę klasyfikacji rozmytej wyodrębnione zostały grupy krajów podobnych pod względem rozkładu liczby gospodarstw (według grup obszarowych użytków rolnych). Na tej podstawie zidentyfikowano 4 typy struktury agrarnej krajów Unii Europejskiej. W okresie 2005-2013 typy badanej struktury uległy nieznacznym zmianom, natomiast zmienił się skład grup krajów charakteryzujących się danym typem struktury.
EN
The agrarian structure of farms in the countries of the European Union is very differentiated. The paper presents the comparison of the types of the agrarian structure of farms in the EU countries within in the years 2005, 2010 and 2013. The investigation was carried out on the basis of the Eurostat data. The application of the fuzzy set method of objects classification groups of countries thought to be similar with respect to the distribution of number of farms (according to areal groups of arable land). This foundation allowed for identification of 4 types of agrarian structure of EU countries. Within the period 2005-2013 types of the structure under investigation had undergone insignificant changes, although the contents of particular groups of countries of specific type of structure changed.
Contributors
 • Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
References
 • Babiak J. (2010) Zmiany w strukturze rolnictwa krajów Unii Europejskiej. Roczniki Integracji Europejskiej, 4, 87-98.
 • Bożek J. (2010) Typologia krajów Unii Europejskiej pod względem podobieństwa struktury agrarnej. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 9(3), 17-25.
 • Bożek J. (2016a) Klasyfikacja krajów UE pod względem podobieństwa struktury agrarnej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, XXXI/16 (1), 36-47.
 • Bożek J. (2016b) Transformation of agrarian structure of EU countries within the period of 2010-2013. Acta Sci. Pol., Oeconomia, 15 (2), 15-25.
 • Dzun W. (2012) Gospodarstwa rolne po wejściu Polski do UE. Analiza zmian strukturalnych na tle lat poprzednich. [w:] (red.) Drygas M. i Zawalińska K., Uwarun-kowania ekonomiczne polityki rozwoju polskiej wsi i rolnictwa. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Jajuga K. (1984) Zbiory rozmyte w zagadnieniu klasyfikacji Przegląd Statystyczny, 3/4, 237-290.
 • Kukuła K. (1989) Statystyczna analiza strukturalna i jej zastosowanie w sferze usług produkcyjnych dla rolnictwa. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna, Monografie, 89, Kraków.
 • Poczta W. (red.) (2013) Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej-wpływ WPR. GUS, Warszawa.
 • Stańko S., Mikuła A. (2016) Zmiany struktury obszarowej gospodarstw rolnych w krajach UE-15 i w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, XXXI/16 (1), 234-244.
 • Zadeh Lofti A. (1965) Fuzzy sets. Information and Control, 8, 338-353.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d886bfee-957e-4c1b-8dce-ed234ad6e869
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.