PL EN


2014 | 4 | 7-21
Article title

Unia bankowa – szanse czy ograniczenia dla sektora finansowego

Authors
Title variants
EN
The Banking Union - Opportunities or Limitations for the Financial Sector
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Publiczna debata na temat efektowności funkcjonowania modeli nadzoru nad rynkiem finansowym w okresie ogólnoświatowego kryzysu 2007-2011 znalazła swój finał w reformach prowadzących do utworzenia unii bankowej. Wśród powtarzających się zarzutów adresowanych do instytucji nadzoru finansowego były m.in. ich spóźnione reakcje na pojawiające się symptomy zagrożenia oraz mało stanowcze i skuteczne działania przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się skutków kryzysu. Celem artykułu jest próba przedstawienia stanu prac UE w zakresie ochrony systemu bankowego oraz korzyści płynących z tych zmian zarówno dla państw strefy euro, jak i pozostałych członków UE, jak np. Polska. Opracowanie powstało w oparciu o przegląd dostępnej literatury oraz badania własne w ww. zakresie. Wnioski z artykułu wskazują m.in. na konieczność dokonania reform modelu nadzoru finansowego oraz na poprawę atrakcyjności promowanego rozwiązania, szczególnie dla państw nie będących członkiem strefy euro.
EN
Public debate on the effectiveness of the models of financial market supervision during the 2007-2011 global crisis found its final reforms leading to the creation of a banking union. Among the recurring accusations addressed to the financial supervisory institutions were, for example, their delayed reaction to the first signs of danger and not firm and ineffective measures undertaken to combat the crisis. The purpose of this paper is an attempt to present the actions taken by the EU to protect the banking system and the benefits of these changes for both the Euro area countries and other EU members, such as Poland. This paper is based on a review of available literature and own research. The conclusions of the paper indicate, inter alia, the need to reform the system of financial supervision, the need to improve attractiveness of the proposed solution - especially for countries that are not members of the Eurozone.
Year
Issue
4
Pages
7-21
Physical description
Dates
published
2014-12-10
References
 • Adamiec J., Russel P., Światowy kryzys gospodarczy a sektor przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w Polsce, [w:] Kryzys Finansowy – wybrane zagadnienia, wydawnictwo sejmowe, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2009.
 • Baldwin R., The great trade collapse: What caused it and what does it mean?, [w:] The Great Trade Collapse: Causes, Consequences and Prospects, (red.) Baldwin R., CEPR, http://www.voxeu.org/index.php?q=node/4297, 2009.
 • Borowski K., Kryzys na rynku kredytów subprime i jego skutki, [w:] Stabilność i bezpieczeństwo systemu finansowego, (red.) Nowakowski J., Famulska T., Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2008.
 • J. Buckley and D. Howarth. "Internal market: gesture politics? Explaining the EU's response to the financial crisis." JCMS: Journal of Common Market Studies 48.s1, 2010, s. 119-141.
 • Eurostat – http://epp.eurostat.ec.europa.eu
 • Iwanicz-Drozdowska M., Zmiany w regulacjach ostrożonościowych a harmonizacja nadzoru bankowego w Unii Europejskiej, [w:] Nowa Umowa Kapitałowa Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego – konsekwencje dla gospodarki i sektora bankowego w Polsce, (red.) Wierzba R., Iwanicz-Drozdowska M., Lepczyński B., Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004, s. 145-158.
 • Komisja Europejska, Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses, „European Economy”, 7/2009.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Plan działania na rzecz unii bankowej, COM 510, 2012, s. 2.
 • Masciandaro D., Pansini R. V., Quintyn M., The Economic Crisis: Did Financial Supervision Matter?, IMF Working Paper WP/11/261, Washington 2011.
 • Matthews K., Thompson J., Ekonomika Bankowości, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 • L. Ross, The Governance of Financial Regulation: Reform Lessons from the Recent Crisis, International Review of Finance, Special Issue: Governance, policy and the crisis, Part 1, vol. 12(1), 2012, s. 39-56.
 • Ruszkowski J., Unia Bankowa. Próba ponadnarodowego rozwiązania kryzysu w obszarze euro, Instytut Zachodni, nr 106/2012.
 • D. Schoenmaker, S. Oosterloo, Cross-Border Issues in European Financial Supervision, in: D. Mayes, G. Wood eds., The Structure of Financial Regulation, London: Routledge, 2006.
 • Schoenmaker D., The financial trilemma, „Economics Letters”, Volume 111, Issue 1, April 2011, s. 57-59.
 • D. Schoenmaker, A. Siegmann, Winners of a European Banking Union, Duisenberg School of Finance policy briefs, No. 23, February, 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d88b5827-7c8a-4a3a-ae77-ee06e08121b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.