PL EN


2018 | 2 | 109-119
Article title

CZYNNIKI DETERMINUJĄCE WYBÓR SZKOŁY SPORTOWEJ – RAPORT Z BADAŃ

Authors
Content
Title variants
EN
FACTORS DETERMINING THE CHOICE OF A SPORTS SCHOOL – TEST REPORT
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Kluczowym elementem odpowiedniego planowania rozwoju szkoły jest przemyślane i dobrze zorganizowane rozeznanie potrzeb potencjalnych przyszłych uczniów. Odpowiedzią na rozpoznanie oczekiwań może być przeprowadzona w szkole ewaluacja wewnętrzna w postaci sondażu diagnostycznego, dotycząca oczekiwań wobec szkoły i poziomu ich spełnienia. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących poziomu zainteresowania sportem uczniów szkoły, oraz próbę określenia, w jakim stopniu szkoła spełnia oczekiwania dzieci. Badania przeprowadzono w szkole sportowej, wśród uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi. Okazało się, że zdecydowana większość uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum interesuje się sportem w stopniu bardzo dobrym, dobrym i najwyższym, natomiast na tym samym poziomie zainteresowania w liceum ogólnokształcącym znalazła się ponad połowa badanych. Poziom oczekiwań wobec szkoły i czynniki wpływające na wybór szkoły były zróżnicowane i zależne od typu szkoły. W gimnazjum i liceum ogólnokształcącym połowa badanych określiła, że szkoła spełnia ich oczekiwania, druga połowa zaś zupełnie odwrotnie. Natomiast w szkole podstawowej dwie trzecie uczniów twierdzi, że szkoła spełnia ich oczekiwania.
EN
One of the main elements of ensuring proper school development is certainly well-organized recruitment. The answer to the recognition of expectations can be the internal evaluation carried out at the school in the form of a diagnostic survey, regarding the expectations of the school and the level of their fulfillment. This article presents the results of research on the level of interest in sports of school pupils, and whether the school meets the expectations of children. The research was carried out in a sports school, among primary school students, middle school and general high school with sports departments. It turned out that the vast majority of primary and middle school students are interested in sport to a very good and highest degree, while at the same level of interest in the general high school there were more than half of the respondents. The level of expectations towards the school and the factors influencing the choice of school varied and depended on the type of school. In junior high school and general secondary school, some of the respondents, according to which the school met and did not meet their expectations, divided schools into half. In primary school, two-thirds of students say that the school meets their expectations.
Year
Issue
2
Pages
109-119
Physical description
Dates
published
2018-12-20
Contributors
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze
References
 • Apanowicz J., Metodologia ogólna, Wyd. ,,Bernardinum’’, Gdynia 2002.
 • Babbie E., Badania społeczne w praktyce, przeł. W. Betkiewicz i in., PWN, Warszawa 2004.
 • Frania M., Nowe media, technologie i trendy w edukacji, Oficyna Wydawnicza ,,Impuls’’, Kraków 2017.
 • Kupisiewicz C., Kupisiewicz M., Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 2009.
 • Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, www.msit.gov.pl/pl/sport/sportmlodziezowy/programy-szkolenia [13.12.2017].
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001.
 • Ośrodek Statystyki Sportu i Turystyki oraz Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych, Kultura Fizyczna w Polsce w latach 2015 i 2016, GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa-Rzeszów 2017.
 • Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. „Żak”, Warszawa 2001.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. 2017 poz. 703).
 • Zaczyński W.P., Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d88bd2db-c668-44df-aabb-79dc76a8a2b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.