PL EN


2014 | 25(2)/2014 | 125-146
Article title

Wskaźnik dekomodyfikacji w 1980 i 2010 r.

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem tego artykułu jest wstępne opisanie wskaźnika użytego przez Gøstę Esping-Andersena, który był wykorzystany do analizy trzech modeli państw opiekuńczych, czyli wskaźnika dekomodyfikacji, oraz pokazanie, jak zmieniła się klasyfikacja państw w ramach modeli społecznych opartych tylko na podstawie tego wskaźnika przez 30 lat. Esping-Andersen wsparł swoją teorię trzech modeli społecznych wskaźnikiem dekomodyfikacji, ale nie utożsamiał wyników wskaźnika bezpośrednio z przynależnością do danego modelu. Wskaźnik jest tylko narzędziem, a nie podstawą do budowania teorii. Autor wskaźnika uważał, że im wyższe, dłużej wypłacane i powszechniej dostępne są świadczenia z zabezpieczenia społecznego, tym wyższy jest poziom odtowarowienia mieszkańców danego kraju. W tekście zostały opisane jego ograniczenia empiryczne (bazy porównywalnych danych w dłuższym okresie), teoretyczne i metodyczne – sposób obliczania wskaźnika dekomodyfikacji przez odchylenie standardowe oraz także jego ewentualny kierunek uzupełnienia przez świadczenia polityki rodzinnej. Wynikiem tej analizy jest nowa klasyfikacja 18 państw pierwotnie zbadanych przez Esping-Andersena i opis tego, w jaki sposób część z nich zmieniła swoją pozycję tylko w ramach wartości wskaźnika. Zmianę klasyfikacji mogą potwierdzać reformy podjęte w części krajów na przestrzeni lat. Wskaźnik dekomodyfikacji w oryginalnym ujęciu – pomimo swojej prostoty – jest nadal użyteczny do analizy modeli polityki społecznej, ale można rozważyć jego modyfikację wraz ze zmianami sposobu definiowania dekomodyfikacji i istotnych z perspektywy welfare state usług społecznych.
EN
The purpose of this article is to describe the research method used by Gøsta Esping-Andersen to create the three models of a welfare state, i.e., the decommodification index, as well as to show how the classification of countries within the framework of these models has changed during the last 30 years. Esping-Andersen supported his theory of three social regimes by decommodification index, however, he did not identify the results directly with belonging to a particular model. The index serves only as a tool, not a basis for building theories. By this concept, he believed that the higher and more widely distributed social security benefits are, the higher is the level of decomodification of the inhabitants of the country. The paper describes empirical (databases comparable in longer time periods), theoretical and methodological limitations of the index – method of calculating the rate of decommodification by the standard deviation and also a possible supplementation of the index by family policy measures. The result of this study is a new classification of 18 countries, originally studied by Esping-Andersen, and an analysis of why and how some of them have changed their position in the ranking. Change in the classification may be confirmed by the reforms undertaken in some countries over the years. The decommodification index in the original terms, despite its simplicity, is still useful to analyse the three models of social policy. However, a modification in terms of changes to definitions of decommodification and − important from the perspective of welfare state − social services, may be considered.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d895a353-270e-42f3-80d9-737e9433fe5c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.