PL EN


2020 | 19 | 4: Przemoc rówieśnicza jako problem społeczny | 57-73
Article title

Homofobiczna przemoc w szkole – wybrane zagadnienia

Content
Title variants
EN
HOMOPHOBIC VIOLENCE AT SCHOOL – SELECTED PROBLEMS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wybrane wnioski z badania dotyczącego szkolnych doświadczeń gejów i lesbijek zmieszczone w publikacji pt. Przecież jesteśmy! Homofobiczna przemoc w polskich szkołach – narracje gejów i lesbijek. Dane zgromadzono za pomocą wywiadów pogłębionych, opracowanych i przeanalizowanych z użyciem jakościowej metodologii badawczej, w tym analizy tematycznej treści. W tekście zwraca się uwagę na kulturowe źródła przemocy homofobicznej oraz przejawy jej występowania w odniesieniu do szkolnych przestrzeni, sprawców i sprawczyń, podkreślając wszechobecność oraz różnorodność form tego rodzaju przemocy. Naszkicowano również sylwetki osób doznających przemocy, wskazując, że nawet niewielkie odstępstwa od przyjętych w danej społeczności norm kobiecości czy męskości stają się bodźcem aktywującym zachowania przemocowe.
EN
The article presents selected parts of the research on the school experiences of gays and lesbians, included in the publication entitled “We are here! Homophobic violence in Polish schools – gay and lesbian narratives”. The data was collected through in-depth interviews, developed and analyzed using qualitative research methodology with thematic content analysis. The text draws attention to the cultural sources of homophobic violence and the manifestations of its occurrence in relation to school spaces and perpetrators, highlighting pervasiveness and variety of forms of this type of violence. The authors also outline the profiles of people experiencing violence, pointing out that even slight deviations from the norms of femininity or masculinity adopted in a given community, become a stimulus that activates violent behaviour.
Contributors
  • Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego
  • Dolnośląska Szkoła Wyższa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d898b118-0027-4568-9b1a-ce3bc679c1ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.