PL EN


2014 | 40 | 282-292
Article title

Wydatki inwestycyjne województw w Polsce w warunkach kryzysu finansów publicznych i wejścia w życie indywidualnych limitów zadłużenia samorządów

Content
Title variants
EN
Capital Expenditures of the Provinces in Poland in Terms of Public Finance Crisis and the Entry into Force the Individual Debt Limits
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Województwa pełnią szczególną rolę jako podmioty realizujące znaczną część inwestycji samorządowych. Celem niniejszego opracowania jest zbadanie, jak perspektywa obowiązywania nowego systemu limitowania długu samorządowego wpłynęła na zakres finansowanych przez nie w ostatnich latach inwestycji oraz jak prezentują się aktualne granice zadłużenia województw. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane udostępniane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie, charakteryzujące dochody, wydatki inwestycyjne, zobowiązania i wskaźniki zadłuże-nia wszystkich województw samorządowych w kraju w latach 2009–2013, sprawozdania z wyko-nania budżetów poszczególnych jednostek oraz ich wieloletnie prognozy finansowe.
EN
Provinces play a special role as entities financing large part of local government investments. The main aim of this article is to analyze if and how the prospect of the new system of local gov-ernment debt limitation influenced the investment expenditure and level of debt in provinces in Poland, additionally taking into account income potential of these units. The analysis will be con-ducted on the data made available by the Regional Audit Office in Lublin, reports of individual entities and their long-term financial projections.
Year
Issue
40
Pages
282-292
Physical description
Contributors
  • Katedra Finansów Publicznych UMCS w Lublinie
References
  • Wasilewska K., 2013, Możliwości inwestycyjne gmin wobec rosnącego zadłużenia [w:] Finanse i nieruchomości w rozwoju lokalnym i regionalnym, red. R. Brol, B. Bal- -Domańska, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 280.
  • Ciak J., 2012, Deficyt samorządowy na tle deficytu – czy istnieje potrzeba limitowania deficytu samorządowego w warunkach kryzysu, „Annales Universitatis Mariae Cu-rie-Skłodowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, nr XLVI, 3.
  • Dafflon B., 2002, Local Public Finance in Europe: Balancing the Budget and Control-ling Debt, Studies in Fiscal Federalism and State-local Finance, Northampton, Edvard Elgar.
  • Ofiarski Z., 2010, Dług publiczny jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse Komu-nalne”, nr 1–2.
  • Skorwider-Namiotko J., 2013, Zmiany w poziomie własnego potencjału inwestycyjnego gmin w okresie niestabilności finansowej [w:] Finanse i nieruchomości w rozwoju lokalnym i regionalnym, red. R. Brol, B. Bal-Domańska, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekono-micznego we Wrocławiu”, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 280.
  • Sawicka K., 2012, Założenia reformy finansów samorządowych i ich realizacja w usta-wie o finansach publicznych, „Finanse Komunalne”, nr 1–2.
  • Surówka K., 2013, Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, PWE, Warszawa.
  • Travers T., 2012, Local government’s role in promoting economic growth: removing unnecessary barriers to success, Local Government Association, London.
  • Ustawa z dn. 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 203, poz. 1966).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8a16153-d8e5-4738-9367-31e6c6d76fc4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.