PL EN


2018 | 4 (375) tom II | 38-48
Article title

Kanały wideo jako instrument performance marketingu

Content
Title variants
EN
Video Channels as an Instrument of Performance Marketing
RU
Видеоканалы в качестве инструмента перформанс-маркетинга
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Performance marketing, nazywany także marketingiem efektywnościowym, stanowi jeden z kluczowych obszarów zainteresowania firm i marek, wpływając na poziom optymalizacji realizowanych przez nie kampanii marketingowych. Jego głównym celem jest nakłonienie konsumenta do wykonania określonej aktywności, która najczęściej sprowadza się do intensyfikacji sprzedaży, zwiększenia ruchu na stronie i/lub w e-sklepie czy pozyskania jak największej ilości leadów sprzedażowych. Kierunki rozwoju technologii ICT oraz dynamika ich absorpcji w biznesie pozwalają przypuszczać, że zmierzamy do coraz bardziej interaktywnych i wciągających form kontentu, wśród których znaczącą rolę odgrywa format wideo. Vlogi i programy w kanale YouTube pozwalają na pełniejsze skonkretyzowanie i urzeczywistnienie istniejących relacji pomiędzy firmami/markami a ich konsumentami. Ważna okazuje się nie tylko chęć zaangażowania się w interakcje z marką, ale także partnerstwo z nią. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny, a jego celem jest identyfikacja możliwości wykorzystania kanałów wideo w obszarze performance marketingu. Rozważania oparto na literaturze przedmiotu oraz wynikach badań empirycznych. Badania te stanowią kontynuację analiz i studiów nad rozwojem polskiej blogosfery, z uwzględnieniem przesłanek i zakresu komercyjnego wykorzystania.
EN
Performance Marketing, also known as effectiveness marketing, is one of the key areas of interest of companies and brands, which influences the level of optimisation of conducted marketing campaigns. Its main aim is to encourage the consumer to perform a specific activity that usually boils down to intensification of sales, an increase in website traffic and/or in an online shop or to obtain the biggest number of sales leads. Directions of the ICT development and dynamics of their absorption in business enable to assume that we are heading for increasingly interactive and engaging forms of content, among which a video format plays a significant role. Vlogs and shows on YouTube channel enable more comprehensive specification and realisation of the existing relations between companies/brands and their consumers. What is of crucial importance is not only a willingness to engage in the interactions with a brand, but also in a partnership. The article is of the theoretical and empirical nature and its aim is to identify the possibilities for using video channels in the area of performance marketing. The discussion is based on the literature on the subject and results of empirical studies. The studies are a continuation of analyses and studies on the development of the Polish blogosphere taking into account the premises and the range of commercial application.
RU
Перформанс-маркетинг, называемый тоже маркетингом эффективности, представляет собой одну из основных сфер интереса фирм и брендов, влияя на уровень оптимизации осуществляемых ими маркетинговых кампаний. Его основная цель – склонить потребителя выполнить определенное действие, которое чаще всего сводится к интенсификации продаж, повышения движения на вебсайте и/или в э-магазине, или же к получению по возможности наибольшего числа потенциальных клиентов. Направления развития технологии ICT и динамика их восприятия в бизнесе позволяют предполагать, что мы стремимся ко все более и более интерактивным и вовлекающим формам контента, в числе которых значительную роль играет видеоформат. Влоги и программы по каналу YouTube позволяют более полную конкретизацию и реализацию существующих отношений между фирмами/марками и их потребителями/клиентами. Важным оказывается не только желание включиться в интеракции с маркой, но и партнерство с ней. Статья имеет теоретико-эмпирический характер, а ее цель – выявить воз- можности использовать видеоканалы в области перформанс-маркетинга. Рассуждения основали на литературе по предмету и результатах эмпирических исследований. Эти исследования – продолжение анализов и изучения разви- тия польской блогосферы с учетом предпосылок и диапазона коммерческого использования.
Year
Pages
38-48
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • AdRoll (2017), State of performance marketing – Report , San Francisco.
 • Alghamdi S., Bach C. (2014), Technological Factors to Improve Performance of Marketing Strategy, ASEE 2014 Zone I Conference, University of Bridgeport, Bridgeport.
 • Bakalarska J. (2017), Zbuduj sieć wirtualnych sprzedawców i płać za efekty, które możesz zmierzyć, "Marketer+”, nr 2.
 • Blak R. (2017), Spójna komunikacja social media jako element strategii omnichannel, (w:) Kolenda P., Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce - Raport, IAB Polska,Warszawa.
 • Cisco (2017), Raport Mobile Visual Networking Index (VNI), https://www.cisco.com/c/ pl_pl/about/press/press-information-2017/20170223b.html [dostęp: 29.10.2017].
 • Daniłoś M. (2016a), Z sympatią do wideo, „Marketing w Praktyce”, nr 10.
 • Daniłoś M. (2016b), Wideo z przytupem, „Marketing w Praktyce”, nr 1.
 • Gregor B., Kaczorowska-Spychalska D. (2016), Blogi w procesie komunikacji marketingowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Jakimik G. (2016), Wideo się opłaca, „Marketing w Praktyce”, nr 4.
 • Johnson C. (2015), Performance Marketing Guide 2015, PerformanceIn, Paintworks, Bath Road, Bristol.
 • Kaczorowska-Spychalska D. (2017), Stwórz sobie wreszcie vloga, „Marketing w Praktyce”, nr 6.
 • Kalapesi C. (2015), Defining performance marketing in today’s digital landscape, IAB, https://www.iab.com/news/defining-the-next-generation-of-performance-marketing/ [dostęp: 21.10.2017].
 • Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I. (2017), Marketing 4.0, MT Biznes, Warszawa.
 • Light Reaction (2016), Moving to Real Outcomes - A New Level of Marketing, London, New York, Singapore.
 • Malinowska M. (2015), Efektywność i skuteczność komunikacji marketingowej, Difin, Warszawa.
 • Michalski M. (2017), Performance marketing przyszłości – czy jesteś gotowy?, „Marketer+”, nr 2.
 • Stawarz B. (2015), Content marketing po polsku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stopka T. (2017), Content marketing, Poltext, Warszawa.
 • (www 1) https://marketingautomagic.pl/2013/10/co-to-jest-performance-marketing/ [dostęp: 29.10.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8a715fe-b0db-4f66-a9b3-b6b5d5e2c6db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.