PL EN


2017 | 17/zeszyt specjalny | 399-414
Article title

Inspektor pracy jako organ postępowania mandatowego oraz oskarżyciel publiczny w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

Authors
Content
Title variants
EN
Labor inspector as an public prosecutor and fine proceeding during the proceedings in misdemeanor cases
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przybliżenie problematyki działalności inspektora pracy w zakresie jego ustawowych kompetencji dotyczących ścigania wykroczeń przeciwko prawom pracownika oraz egzekwowania odpowiedzialności karnej w dwóch trybach postępowania przewidzianych przez kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, a mianowicie w postępowaniu sądowym oraz mandatowym. Opracowanie jest próbą omówienia instytucjonalnych rozwiązań przyjętych przez ustawodawcę w zakresie uprawnień inspektorów pracy do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego i organu postępowania mandatowego. Artykuł ten ma również na celu scharakteryzowanie zakresu uprawnień, w jakim inspektorzy pracy mogą stosować instytucje materialnego prawa wykroczeń do ścigania wykroczeń przeciwko prawom pracownika oraz osób wykonujących pracę zarobkową.
EN
The aim of the article is to introduce the issue of labor inspector activities within its statutory powers to prosecute offenses against employee rights and enforcement of criminal responsibility in two modes of procedure provided for by the Code of Conduct in misdemeanor cases, namely in the regular procedure and mandate. This publication is an attempt to explain the institutional solutions adopted by the legislature in the field of competence of differences between the various authorities with powers to act as a public prosecutor, as well as the body fine proceedings. This article is also intended to clarify procedural differences regarding the response capabilities of criminal law between offenses against the rights of the employee, and the offenses contained in other laws and legal workers.
Year
Pages
399-414
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
References
 • Antolak-Szymanski K., Niedziński T., Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Jagielski J., Komentarz do art. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, teza 2, [w:] M.M. Gersdorf, J. Jagielski, K. Rączka, Komentarz do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, Warszawa 2008.
 • Góral Z., Orzekanie o wykroczeniach, [w:] K. Stefański, Czas pracy, Warszawa 2013.
 • Grzegorczyk T., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Warszawa 2002.
 • Grzegorczyk T., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, 5 wyd., Warszawa 2012.
 • Jasińska-Cichoń A., Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Komentarz, Warszawa 2008.
 • Kowalski S., Czynności inspektora pracy w razie naruszania praw pracownika, „Służba Pracownicza” 2011, nr 9.
 • Kowalski S., Postępowanie kontrolne inspektora pracy (po nowelizacji ustawy o PiP), „Służba Pracownicza” 2011, nr 11.
 • Kowalski S., Skutki niewłaściwego wypełniania obowiązku wynagradzania za pracę, „Służba Pracownicza” 2011, nr 1.
 • Lewiński J., Mandat karny, Warszawa 2003.
 • Liszcz T., Państwowa Inspekcja Pracy – strażnik praworządności w stosunkach pracy, „Kontrola Państwowa” 2006, nr 3.
 • Marek A., Prawo wykroczeń, Warszawa 2012.
 • Rogalski M., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Skowron A., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8a76619-44e5-4018-95fb-c6544467d8ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.