Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(34) | 83-98

Article title

Znaczenie e-learningu w procesie zarządzania wiedzą i innowacjami w przedsiębiorstwie

Authors

Content

Title variants

EN
The significance of e-learning in the process of knowledge and innovation management in an enterprise

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia e-learningu w procesie zarządzania wiedzą i innowacjami w przedsiębiorstwie oraz prezentacja wyników badań empirycznych, tj. określenie zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw. Dokonano tu podziału przedsiębiorstw na te, które wykorzystują e-learning (kategoria A) i nie korzystają z e-learningu (kategoria B). Podstawowy problem poruszony w artykule to rozpoznanie luki zdolności innowacyjnej, która jest różnicą między pożądanym a posiadanym przez przedsiębiorstwo potencjałem innowacyjnym. Przyjęto tezę, że e-learning jest metodą doskonalenia organizacji i zarządzania spełniającą odpowiednie kryteria poznawcze i formalne, desygnaty metody. Druga teza zawiera stwierdzenie, że kierunkowe i metodyczne zdobywanie i wykorzystanie wiedzy jest w coraz większym stopniu możliwe dzięki Internetowi i technologii e-learningowych. Zbiór kluczowych determinant zdolności innowacyjnej stanowiący podstawę systemu oceny tej zdolności wyodrębniono w trakcie dwufazowych badań własnych. W omawianym przypadku przyjęto 12 kryteriów oceny, którym przypisano odpowiednie wagi i skale oceny, a następnie zaprezentowano model oceny zdolności innowacyjnej przedsiębiorstwa. W empirycznej części artykułu zweryfikowano koncepcję zdolności innowacyjnej oraz przedstawiono wyniki badań empirycznych, które ujęto w karcie oceny zdolności innowacyjnej.
EN
The aim of the article is to present the significance of e-learning in the process of knowledge and innovation management in a firm and the presentation of the findings of empirical research, namely defining the innovation capacity of firms. Enterprises are divided here into those which use e-learning (category A) and those which do not use e-learning (category B). The basic problem presented in the article is the recognition of the innovation capacity gap, which is a difference between the desired innovation potential and the potential the firm actually has. The thesis was assumed that e-learning is a method of improving organisation and management fulfilling relevant cognitive and formal criteria, the method designata. The second thesis contains the claim that goal-specific and methodical acquisition and application of knowledge is increasingly more possible via the Internet with the use of e-learning technology. The set of the key determinants of innovation capacity being the basis of this capacity assessment system was isolated during two-stage own research. In the discussed case, 12 assessment criteria were adopted, to which appropriate assessment weights and scales were assigned, and then a model of enterprise innovation capacity assessment was presented. The empirical part of the article verifies the innovation capacity concept and shows the empirical research findings which were presented in the innovation capacity assessment chart.

Year

Issue

Pages

83-98

Physical description

Dates

published
2017-06

Contributors

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Wydział Zarządzania i Turystyki

References

 • Baruk, J. (2015). Rola wiedzy w procesach tworzenia i wdrażania innowacji. W: B. Mikuła (red.). Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. ISBN 9788394158002.
 • Baruk, J. (2011). Wiedza w procesach tworzenia innowacji. Organizacja i Kierowanie, 4, 113–127.
 • Benninck, R. (2004). Implementing elearning from the corporate perspective [online, dostęp: 2013-05-05]. Knowledge Tree e-journal. Dostępny w Internecie: http://knowledgetree.flexiblelearning.net.aufedition05/download/benninck.
 • Bonney, L.B. (2012). Insights into “Mysterious Processes”: Incentivising Co-innovation in Agrifood Value Chains. PhD thesis. University of Tasmania.
 • Christensen, C.M., Raynor, M.E., McDonald, M.P. (2016). Czym jest przełomowa innowacja. Harvard Business Review Polska, 159.
 • Davenport, T.H., Prusak, L. (2000). Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know. Boston: Harvard Business School Press. ISBN 0875846556.
 • Dawson, B.K., Young, L., Tu, Ch., Chongyi, F. (2014). Co-innovation in networks of resources: A case study in the Chinese exhibition industry. Industrial Marketing Management, 43(3), 496–503.
 • Gloet, M., Berell, M. (2003). The dual paradigm nature of knowledge management: implications for achieving quality outcomes in human resource management. Journal of Knowledge Management, 7(1), 78–89.
 • Gloet, M., Samson, D. (2013). Knowledge management to support systematic innovation capability [online, dostęp: 2014-03-12]. W: 46th Hawaii International Conference on System Sciences (s. 3685–3694). e-ISBN 9780769548920. Dostępny w Internecie: http://www.hicss.hawaii.edu/hicss_46/bp46/ks4.pdf.
 • Hall, M.C., Williams, A.M. (2008). Tourism and Innovation. New York: Routledge. ISBN 9781134123162.
 • Heyel, C. (ed.). (1963). The Encyclopedia of Management. New York–London: Reinhold Publishing Corporation; Chapman & Hall.
 • Kozioł, L. (2015). E-learning jako metoda doskonalenia zarządzania wiedzą w organizacji. W: B. Mikuła (red.). Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. ISBN 9788394158002.
 • Kozioł, L., Karaś, A. (2013). Innovativeness in tourist companies: Assessment attempt. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 23(2), 131–147.
 • Kozioł, L., Wojtowicz, A., Karaś, A. (2017). The concept of the innovative tourism enterprises assessment capability. W: V. Katsoni, A. Upadhya, A. Stratigea (eds.). Tourism, Culture and Heritage in a Smart Economy. Springer Proceedings in Business and Economics. Cham: Springer. ISBN 9783319477312.
 • Kozioł, L., Wojtowicz, A., Pyrek, R. (2014). Determinanty zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw regionu Małopolski. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 24(1), 113–122.
 • Kozioł, M. (2012). Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia pracowników małych i średnich przedsiębiorstw. Niepublikowana rozprawa doktorska. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny.
 • Lee, S.M., Olson, D.L., Trimi, S. (2012). Co-innovation: convergenomics, collaboration, and co-creation for organizational values. Management Decision, 50(5), 817–831.
 • Löfgren, A. (2014). International network management for the purpose of host market expansion: The mediating effect of co-innovation. Journal of International Entrepreneurship, 12(2), 162–182.
 • Maqsood, T., Finegan, A.D. (2009). A knowledge management approach to innovation and learning in the construction industry. International Journal of Managing Projects in Business, 2(2), 297–307.
 • Neumann, M. (2014). Open Innovation vs Crowdsourcing vs Co-creation [online, dostęp: 2015-01-14]. Wazoku: Blog. London: Wazoku Ltd. Dostępny w Internecie: http://www.wazoku.com/blog/open-innovation-vs-crowdsourcing-vs-co-creation.
 • Nonaka, I., Takeuchi, H. (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji. Warszawa: Poltext. ISBN 8386890991.
 • Parmentier, G., Mangematin, V. (2014). Orchestrating innovation with user communities in the creative industries. Technological Forecasting and Social Change, 83, 40–53.
 • Petlińska, M., Chłodzińska, M. (2010). E-learning a innowacyjność przedsiębiorstw [online, dostęp: 2015-05-11]. Dostępny w Internecie: http://www.assecobss.pl/INCENTI/en/1682.
 • Potocki, A. (red.). (2006). Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Difin. ISBN 8372515255.
 • Riel, A.C.R. van, Lemmink, J., Ouwersloot, H. (2004). High-technology service innovation success: A decision making perspective. Journal of Products Innovation Management, 21(5), 348–359.
 • Shea-Schulz, H., Fogarty, J. (2003). Online learning today: 7 strategies that work. LTI Newsline, January 8.
 • Standards Australia. (2005). Australian Standard in Knowledge Management: A Guide. AS5037-2005.
 • Stewart, T.A. (1997). Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations. London: Nicholas Brealey. ISBN 1857881834.
 • Sułkowski, Ł. (2004). Między poznaniem a działaniem – eklektyzm metodologiczny w zarządzaniu. Organizacja i Kierowanie, 3, 33–42.
 • Tödtling, F., Lehner, P., Kaufmann, A. (2009). Do different types of innovation rely on specific kinds of knowledge interactions? Technovation, 29(1), 57–71.
 • Verganti, R. (2016). Krytycyzm dźwignią innowacyjności. Harvard Business Review Polska, 159.
 • Westerlund, M., Rajala, R. (2010). Learning and innovation in inter-organizational network collaboration. Journal of Business & Industrial Marketing, 25(6), 435–442.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d8aaf333-999e-4dee-9039-dbf06740d178
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.