PL EN


2017 | 49 | 384-395
Article title

Korzyści z wykorzystania funduszy unijnych w gminach Podkarpacia

Content
Title variants
EN
The benefits of the use of EU funds in municipalities of Podkarpacie
RU
Выгоды от использования фондов ЕС в гминах Подкарпатья
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego w zakresie swojego władztwa posiada szereg instrumentów umożliwiających swobodne modelowanie przestrzeni społeczno-gospodarczej. Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego każdego szczebla nie zapewniają pożądanego tempa realizowania inwestycji, dlatego też bardzo ważną rolę odgrywa możliwość pozyskania środków finansowych z innych źródeł. Celem opracowania jest próba oceny korzyści wynikających z wykorzystania środków unijnych w wybranych gminach Podkarpacia. Realizując przyjęty cel wykorzystano badania własne wykonane z użyciem kwestionariusza ankiety w wybranych gminach Podkarpacia. Gminy poddane analizie są zróżnicowane pod względem warunków, a jednocześnie różnią się między sobą wielkością uzyskiwanego wsparcia. Główny problem wynikał z potrzeby określenia związków wynikających między organizacją pracy w urzędzie gminy a korzyściami zrealizowanymi dzięki funduszom unijnym. Z oceny wynika, iż pozyskane fundusze przyczyniły się do wzrostu dochodów w gminie, rozwoju przedsiębiorczości, zaś w stopniu bardzo dużym do poprawy infrastruktury kulturalnej.
EN
The municipality as the basic unit of local government in terms of its governance has a number of instruments to freely model the socio – economic situation. Own revenues of local governments at all levels do not provide the desired pace of implementation of the investment, and therefore a very important role is played by the possibility of obtaining funds from other sources. The aim of the study is to evaluate the benefits arising from the use of EU funds in selected municipalities of Podkarpacie. Implementing the agreed goal with the use of own research was performed by means of a questionnaire in selected municipalities of Podkarpacie. Municipalities analyzed are diverse in terms of conditions and yet differ in size of obtained support. The main problem was due to the need to establish relationships arising between the organization of work at the town hall, and the benefits realized thanks to EU funds. The assessment shows that the obtained funds have contributed to the revenue growth in the community, business development and to a very large extent, to improve cultural infrastructure.
Year
Volume
49
Pages
384-395
Physical description
Contributors
 • Katedra Ekonomiki i Zarządzania Uniwersytet Rzeszowski, 33ksz@wp.pl
References
 • Ewaluacja oparta na badaniu użyteczności – analiza w kontekście realizacji zasady good governance w wybranych programach operacyjnych, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, http://www.portal.uj.edu.pl/documents/4628317/5fd8f- 097-8ce8-4ad7-af64-6c386fa6a51e (dostęp 2.12.2016 r.).
 • Filipek A., 2009, Fundusze Unii Europejskiej, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 • Fundusze Europejskie w Polsce, 2014, Biuletyn informacyjny nr 34/2014, s.1, www.funduszeeuropejskie.gov.pl (dostęp: 15.10.2015 r.).
 • Grzebyk M., 2012, Miejsce i znaczenie środków unijnych w zarządzaniu gminą, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” nr 27, red. nauk. M.G. Woźniak, Wydawnictwo UR, Rzeszów.
 • Grzeszczyk T.A., 2006, Metody oceny projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej, Wydawnictwo PLACET, Warszawa.
 • https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/default.aspx?zakladka=3 (dostęp: 2.12.2016 r.).
 • Jankowska M., Sokół A., Wicher A., 2009, Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców, CeDeWu, Warszawa.
 • Marcinkowska B., 2014, 10 lat funduszy Europejskich w Polsce, Biuletyn informacyjny nr 34/2014, s. 4–5, www.funduszeeuropejskie.gov.pl (dostęp: 14.10.2015 r.).
 • Osiecki A., 2014, Gminy czekają na nową pulę, „Ranking Samorządów” nr 162/2014, 15.07.2014.
 • Portal Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ /(dostęp: 24.09.2015 r.).
 • Sowa B., Filip P., 2009, Potrzeby i bariery rozwoju przedsiębiorczości w gminie i regionie, „Europejski Doradca Samorządowy” nr 1(8) Fundusze – Inwestycje – Finansowanie, Warszawa.
 • Witkacy J., Willa R., Świstak M., 2009, Leksykon Funduszy Unii Europejskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Wyszkowska D., 2010, Pozyskiwanie środków pomocowych Unii Europejskiej przez gminy województwa podlaskiego, „Gospodarka Narodowa” nr 10/2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8b5bd5d-1464-4914-912f-01db40d3087d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.