PL EN


2015 | 13 | 95-124
Article title

Obywatelstwo miejskie i jego innowacje w miastach Europy

Authors
Content
Title variants
EN
Urban Citizenship and Its Innovations in European Cities
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Obywatelstwo narodowe jest obecnie analizowane w naukach społecznych w różnych wymiarach i przestało być traktowane wyłącznie w kategoriach praw jednostek i ich obowiązków względem państwa. Poza tym rozwijane są postnarodowe koncepcje obywatelstwa. Te tendencje znajdują swoje odzwier-ciedlenie w obywatelstwie miejskim. Celem niniejszego artykułu jest zaryso-wanie tej koncepcji oraz wskazanie na istniejące i możliwe przyszłe innowacje w miastach europejskich. Jak wskazuje autor, obywatelstwo miejskie jest zwią-zane z kluczową kategorią „prawa do miasta” i różni się w wielu aspektach od obywatelstwa krajowego. Na przeszkodzie wcielania w życie jego pluralistycz-nego modelu stoją niejednokrotnie realia polityczne i współczesne wyzwania dotyczące kwestii migracji, wielokulturowości czy integracji mniejszości. W związku z tym niezbędne jest wdrażanie innowacji, mających na celu w pierwszej kolejności większe otwarcie przestrzeni publicznej na obywateli.
EN
National citizenship is being currently analyzed in social sciences in different dimensions and it is not treated as solely the issue of rights of individuals and their obligations to the state. Moreover, the post-national concepts of citizen-ship have been developed. This tendency is reflected in the urban citizenship. The goal of this article is to outline this concept and point out the existing and possible future innovations in the European cities. The author indicates that the urban citizenship is connected with the key concept of “right to the city” and differs in many aspects from the national citizenship. The obstacles to the implementation of the pluralistic model are often the political reality and the contemporary challenges concerning the migration issue, multiculturalism or integration of minorities. Due to this, it is indispensable to implement innova-tions, aimed first of all at opening the public space for citizens.
Year
Issue
13
Pages
95-124
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Politycznych, ul. Nowy Świat 67, 00-927, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warecka 1A, 00-950,
References
 • Arnstein S. , A Ladder of Citizen Participation, [w:] „Journal of the American Institute of Planners”, t. 35, nr 4, 1969, s. 216-224.
 • Bauböck R. , Reinventing Urban Citizenship, „IWE Working Paper” nr 18/2001, https://eif.univie.ac.at/downloads/workingpapers/IWE-Papers/WP18.pdf, 10.01.2015.
 • Caragliu A. , Del Bo Ch. , Nijkamp P., Smart Cities in Europe, Amsterdam 2009.
 • Dalla Dea A. , Participatory Budget: citizenship and participatory democracy in the city of Santo André, Brazil, conference paper, Center for the Study of Democracy, UCI 2007, www.democracy.uci.edu/files/docs/conferences/grad/dalladea.pdf, 10.06.2015.
 • European Commission. Audiovisual Services, http://ec.europa.eu/avservices/debate, 10.06.2015.
 • Fernandes E. , Constructing the ‘Right to the City’ in Brazil, [w:] „Social Legal Studies”, t. 16, nr 2, 2007
 • Garcia M. , Citizenship Practices and Urban Governance in European Cities, [w:] „Urban Studies”, t. 43, nr 4, 2006
 • Gordon T. , Urban Citizenship, [w:] W. T. Pink, G. W. Noblit (red.), International Handbook of Urban Education, Londyn 2007
 • Hoogue L. , Marks G. , Unraveling the central state, but how? Types of multi-level governance, [w:] „American Political Science Review”, t. 97, nr 2, 2003
 • Isin E. F. , City, Democracy and Citizenship: Historical Images, Contemporary Practices, [w:] E. F. Isin, B. S. Turner (red.), Handbook of Citizenship Studies, Londyn-New Delhi 2002
 • Joppke Ch. , Multicultural Citizenship, [w:] E. F. Isin, B. S. Turner (red.), Handbook of Citizenship Studies, Londyn-New Delhi 2002
 • Kriesi H. ,Silke A. , The Network Approach, [w:] P.A. Sabatier (red.), Theories of the Policy Process, Boulder 2007
 • Lefebvre H., La Droit À La Ville. Société Et Urbanisme, Paryż 1968.
 • Linklater A., A., Cosmopolitan Citizenship, [w:] E. F. Isin, B. S. Turner (red.), Handbook of Citizenship Studies, Handbook of Citizenship Studies, Londyn, New Delhi 2002
 • Modood T. , Meer N., Contemporary Citizenship and Diversity in Europe: The Place of Multiculturalism, [w:] R. Taras (red.), Challenging Multiculturalism. European Models of Diversity, Edynburg 2013
 • Painter J. , Urban Citizenship and Rights to the City, Background Paper for the Office of the Deputy Prime Minister, Durnham University, April 2005, https://www.dur.ac.uk/resources/cscr/odpm/Urban_Citizenship.pdf, 7.01.2015.
 • Plyushteva A. , The Right to the City and Struggles over Urban Citizenship: Exploring the Links, [w:] „Amsterdam Social Science”, t. 1, nr 3, 2009, http://socialscience.nl/wp-content/uploads/2013/04/Volume-1-Issue-3-Article-6.pdf, 7.01.2015.
 • Proposal for a Charter on European Citizenship, ECAS, http://www.ecas.org/wp-content/uploads/2014/11/Charter-English.pdf, 10.06.2015.
 • Sassen S. , Towards Post-National and Denationalized Citizenship, [w:] E. F. Isin, B. S. Turner (red.), Handbook of Citizenship Studies, Londyn-New Delhi 2002
 • Soysal Y. N. , Towards a Postnational Model of Membership, [w:] G. Shafir (red.), The Citizenship Debates. A Reader, Minneapolis, Londyn 1998
 • Szymańska J. , Szymański A. , Citizenship of the European Union – in the direction of the post-national model?, [w:] A. Rothert (red.), The Processes of Transnational Governance, Warszawa 2014
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8b7bda7-5081-4ab5-9b0a-8d568ba0ac56
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.