PL EN


2019 | 29 | 3 | 169-186
Article title

Cywilnoprawny model ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa przewozowego

Content
Title variants
EN
Civil Law Model for Protection of Business Secret of a Transport Company
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ostatnim czasie dla przedsiębiorców atrakcyjne stało się zakładanie i prowadzenie działalności w zakresie przewozu drogowego i spedycji. Jak w wielu branżach, tak i w tej kluczowe znaczenie z punktu widzenia długofalowej rentowności przedsięwzięcia ma informacja. W tym zakresie można przykładowo wymienić tzw. bazę klientów, informacje o przewoźnikach, trasach czy stawkach wynagrodzenia. Z uwagi na gospodarczą przydatność tych informacji, ich poufny charakter, a także fakt, że przedsiębiorcy podejmują środki służące zapobieganiu ich upublicznienia, nie powinno ulegać wątpliwości, że noszą one cechy tajemnicy przedsiębiorstwa. Celem niniejszego opracowania jest omówienie najpowszechniejszych metod ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Dotyczy to zarówno metod znajdujących szerokie zastosowanie w działalności gospodarczej (np. kary umowne), jak i tych szczególnych, uwzględniających specyfikę branży przewozowej (tzw. neutralizacja dokumentów). Jak się bowiem okazuje, w praktyce nie wszystkie metody tej ochrony są zgodne z przepisami, wobec czego nie wszystkie roszczenia przedsiębiorcy będą zasługiwać na ochronę prawną.
EN
Recently, the establishment and operation of road transport and forwarding has become attractive for entrepreneurs. As in many industries, information is of key importance for the long-term viability of the enterprise. In this regard, for example, the so-called customer base, information about carriers, routes or rates of remuneration. Due to the economic usefulness of this information, its confidential nature, and the fact that entrepreneurs take measures to prevent its disclosure, there should be no doubt that they bear the characteristics of business secrets. The purpose of this study is to discuss the most common methods of protecting business secret information. This applies to both methods that are widely used in business operations (e.g. contractual penalties), as well as those specific to the specificity of the transport industry (so-called document neutralization). As it turns out, in practice, not all methods of this protection are in accordance with the regulations, so not all claims of the entrepreneur will deserve legal protection.
Year
Volume
29
Issue
3
Pages
169-186
Physical description
Contributors
References
  • Bogdalski Piotr: Tajemnica przedsiębiorstwa – zagadnienia konstrukcyjne, Monitor Prawniczy 6 (1997), s. 228-233.
  • Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna (art. 353-534), red. M. Fras, M. Habdas, LEX/el. 2019.
  • Kodeks pracy. Komentarz, red. K. Baran, LEX/el. 2019.
  • Nowińska Ewa, Szczepanowska-Kozłowska Krystyna: Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, LEX/el. 2017.
  • System Prawa Własności Intelektualnej, t. III: Prawo wynalazcze, red. J. Szwaja, A. Szajkowski, Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1990.
  • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8be5e09-a53a-4ca6-bee4-bf4331990e20
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.