PL EN


2017 | 44 | 2(515) | 14–19
Article title

IMIGRACJA DO POLSKI JAKO POTENCJALNE ŹRÓDŁO ZWIĘKSZANIA KONKURENCYJNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE KONCEPCJI ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ

Selected contents from this journal
Title variants
EN
IMMIGRATION TO POLAND AS A SOURCE OF COMPETITIVE ADVANTAGE OF POLISH COMPANIES IN THE CONTEXT OF DIVERSITY MANAGEMENT
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie potencjalnych możliwości, jakie dla polskich przedsiębiorstw stwarza koncepcja zarządzania różnorodnością w kontekście obserwowanych ruchów migracyjnych. Pierwsza część artykułu zawiera krótką charakterystykę ruchów migracyjnych analizowanych przez pryzmat kapitału ludzkiego. W drugiej części omówiona została liczebność oraz struktura imigrantów świadczących swoje usługi na polskim rynku pracy. W ostatniej części artykułu zaprezentowano potencjalne korzyści, jakie mogą osiągnąć polskie przedsiębiorstwa w przypadku efektywnego wykorzystania kapitału ludzkiego imigrantów dostępnych na polskim rynku pracy.
EN
The aim of the article is to present the potential opportunities for Polish companies offered by the concept of diversity management in the context of the observed migration. The first part of the article contains a brief description of migration analyzed from the perspective of human capital. The second part presents the size and structure of the immigrants providing their services on the Polish labour market. While the final part contains the potential benefits for Polish companies due to the effective use of immigrants human capital.
Year
Volume
44
Issue
Pages
14–19
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Brzozowski J. (2011), Ekonomiczne teorie migracji międzynarodowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 855, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, Castles S., Miller M. J. (2011), Migracje we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ehimare O., Ogaga-Oghene J. (2011), The impact of workforce diversity on organizational effectiveness: a study of a Nigerian bank. Annals of the University of Petrosani, „Economics”, Vol. 11, No. 3.
 • Górny A. Kaczmarczyk P. (2003), Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, Seria: Prace Migracyjne, nr 49, Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski.
 • Gryszko M., Lisowska E. (2009), Zarządzanie różnorodnością w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Raport z międzynarodowego projektu CSR/Diversity Project, lipiec.
 • Jackson S. E., Joshi A., Erhardt N. L. (2003), Recent research on team and organizational diversity: SWOT analysis and implication, „Journal of Management”, Vol. 29, No. 6.
 • Klimkiewicz K. (2010), Zarządzanie różnorodnością jako element prospołecznej polityki przedsiębiorstwa, „Współczesne Zarządzanie”, nr 2.
 • Lesińska M., Okólski M., red. (2013), Współczesne polskie migracje: strategie – skutki społeczne – reakcja państwa, Seria Studia Migracyjne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Lisowska E., Sznajder A. (2013), Zarządzanie różnorodnoś­cią w miejscu pracy, Raport z I edycji Barometru Różnorodności, Konfederacja Lewiatan, Warszawa.
 • Łukasiewicz G. (2009), Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Małachowski W. (2010), Migracje we współczesnym świecie. Implikacje dla Polski, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Rawłuszko M. (2007), Polityka równych szans a zarządzanie różnorodnością, w: Przewod­nik dobrych praktyk. Firma równych szans, Gender Index, UNDP, EQUAL, Warszawa.
 • Recommenda­tions on Statistics of International Migration Revision 1 (1998), United Nations, New York, Department of Economic and Social Affairs Statistics Division, Statistical Papers Series M, No. 58, Rev. 1.
 • UNHCR (2016), Regional Refugee and Migrant Response Plan for Europe – Eastern Mediterranean and Western Balkans Route, January-December, http://www.unhcr.org/ [dostęp 20.10.2016].
 • GUS (2015), Rocznik demograficzny 2015, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Senichev V. (2013), Human resource diversity and performance within the frame of organizations, teams and individuals, „Business: Theory and Practice”, 2013, Vol. 14, No. 4.
 • Simons S., Rowland K. (2011), Diversity and its impact on organizational performance: the influence of diversity constructions an expectations and outcomes, „Journal of Technology Management and Innovation”, Vol. 6, No. 3.
 • Statystyki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty [dostęp 20.10.2016].
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców, http://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-okresowe/zestawienia-roczne [dostęp 20.10.2016].
 • World Migration Report 2013 (2013), Migrant Wellbeing and Development, International Organization for Migration, Geneva.
 • World Migration Report 2015 (2015), Migrants and Cities: New Partnerships to Manage Mobility, International Organization for Migration, Geneva.
 • Wójcik-Żołądek M. (2014), Współczesne procesy migracyjne: definicje, tendencje, teorie, „Studia BAS”, nr 4(40).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8c1df57-5941-45a2-b00c-8d7016963875
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.