PL EN


2012 | 15 | 75-112
Article title

Trybun ludowy. Rzecz o Józefie Putku.

Content
Title variants
EN
The People’s Tribune. The matter of Józef Putek.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Józef Aleksy Putek, Juris Doctor, (1892-1974) was a well-known peasant activist during the interwar period. He had been involved in the peasant movement since his school years, when he attended the Wadowice gymnasium. After the end of the First World War, he held a seat in the Sejm for several terms (1919-1930 and 1938-1939) and came to be known as an excellent parliamentar. He also worked in local government, acting as of Vogt in Chocznia (1919-1929). During the interwar period he was active in several peasant parties, taking on high party functions in the Polish Leftist Peasant's Party, the Polish Liberation Peasant Party, and the Peasant Party. He was a fierce critic of the Church and its position in the nation, and a conflict with the parson in Chocznia led to his being punished by an interdict (1928). He was imprisoned by the Sanation government in the fortress of Brzesko, and was tried and sentenced to one of the harshest punishments, part of which he served in the prison in Wadowice. As an attorney he was involved in the defence Emil Zegadłowicz’s novel Motory, which had been confiscated by the censors.During the occupation he was imprisoned in the Montelupi prison in Kraków, in Wiśnicz and in the Auschwitz and Mauthausen concentration camps, where he took part in the camps’ underground resistance. After the war, Dr. Jur. joined the leadership of the pro-Communist Peasant Party, and was a delegate to the National Council and the Legislative Seym (1945-1951) and was Post and Telegraph Minister. He was arrested under suspicion of collaboration with the Sanation regime, and spent three years in the Montelupi and Mokotów prisons without trial or sentence. After his release from prison he worked for several years as an attorney. Beginning in 1958, partially paralysed due to a stroke, he remained permanently in his home. Dr. Jur. wrote several dozen of publications and pamphlets, most infamously the provocative and anticlerical “The Darkness of the Middle Ages" and numerous works on the history of the region and the Polish countryside.
Year
Issue
15
Pages
75-112
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Wadowickie Centrum Kultury
References
 • Ajnenkiel A., Od rządów ludowych do przewrotu majowego. Zarys dziejów politycznych Polski 1918-1926, Warszawa 1977
 • Czy wiesz kto to jest? Uzupełnienia i sprostowania, red. Łoza S., Warszawa 1939
 • Studnicki G., Zarys dziejów oświaty i szkolnictwa w Wadowicach, Wadowice 1996
 • Studnicki G., Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach, Wadowice 1991
 • Studnicki G., Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004
 • Porębski M., Budownictwo obronne i rezydencjonalne powiatu wadowickiego. Katalog, Kalwaria Zebrzydowska 2009
 • Koźbiał K., Nowakowski A., Dzieje szkoły w Choczni Dolnej. W stulecie zbudowania szkoły (1911-2011), Rzeszów 2011
 • Zinkow J., Wadowice i okolice. Przewodnik monograficzny, Wadowice 2001
 • Groniowski K., Uwłaszczenie chłopów w Polsce. Geneza – realizacja – skutki, Warszawa 1976
 • Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego, Warszawa 1989
 • Nowakowski A., „Sokół” w Wadowicach w latach 1918-1949. Zarys dziejów, Wadowice 2009
 • Nowakowski A., Zarys dziejów „Sokoła” w Andrychowie i Choczni, Wadowice 2007
 • Chwalba A., Historia Polski 1795-1918, Kraków 2001
 • Rzepecki T., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1919 roku, Poznań 1920
 • Rzepecki T., Rzepecki W., Sejm i Senat 1922-1927. Podręcznik dla wyborców, zawierający wyniki wyborów w powiatach, okręgach, województwach, podobizny senatorów i posłów sejmowych oraz mapy poglądowe, Poznań 1923
 • Rzepecki T., Rzepecki K., Sejm i Senat 1928-1933. Podręcznik zawierający wyniki wyborów w województwach, okręgach i powiatach, podobizny posłów sejmowych i senatorów, statystyki i mapy poglądowe, Poznań 1928
 • Bender R., Kościół katolicki w Polsce odrodzonej wobec problemów narodowych i społecznych (1918-1939), w: Życie polityczne w Polsce 1918-1939, red. Żarnowski J., Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985
 • Kronika klasztoru Karmelitów Bosych w Wadowicach 1892-1921, oprac. Gil OCD Cz., Kraków 2009
 • Gil OCD Cz. H., Życie gospodarcze w Wadowicach 1918-1939, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2004, nr 8
 • Jurczak Z., Wadowiczanie, Wadowice 2012
 • Dziurok A., Gałęzowski M., Kamiński Ł., Musiał F., Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989, Warszawa 2010
 • Sprawa brzeska. Dokumenty i materiały, oprac. Leczyk M., Warszawa 1987
 • Redzik A., Kotliński T.J., Historia adwokatury, Warszawa 2012
 • Putek J., Mroki średniowiecza. Obyczaje, przesądy, fanatyzm i okrucieństwa w dawnej Polsce, Kraków 1935
 • Emil Zegadłowicz, Stefan Żechowski, Marian Ruzamski – Korespondencja Tom i 1936-1937, oprac. Wójcik M., Kielce 2002
 • Wójcik M., Pan na Gorzeniu. Życie i twórczość Emila Zegadłowicza, Kielce 2002
 • Kozikowski E., Portret Zegadłowicza bez ramy. Opowieść biograficzna na tle wspomnień osobistych, Warszawa 1966
 • Zegadłowicz Emil, Żechowski Stefan, Ruzamski Marian, Korespondencja Tom 2 1938-1944, oprac. Wójcik M., Kielce 2002
 • Nowakowski A., Z dziejów wadowickiej kolei (1887-1999), Wadowice 1999
 • Wójcik M., Emil Zegadłowicz „Skróty kronikarskie”. Artystyczny brulion wydarzeń 31 sierpnia – 11 października 1939 r., „Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturany”, 2004, nr 4
 • Hein W., Jaukubiec C., Montelupich, Kraków 1985
 • Kozłowiecki SJ A., Ucisk i strapienie, Kraków 2012
 • Dunin-Wąsowicz K., Ruch oporu w hitlerowskich obozach koncentracyjnych 1933-1945, Warszawa 1983
 • Oświęcim. Hitlerowski obóz masowej zagłady, red. Michalak W., Warszawa 1984
 • Mołdawa T., Ludzie władzy 1944 – 1991, Warszawa 1991
 • Kieniewicz S., Walka klasowa chłopów polskich, „Kwartalnik Historyczny”, 1950/1951, rok LVIII, z. 1-2
 • Wyrobiec P., Życie polityczne Wadowic w latach 1951-1995, w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. Kotowiecki E., Nowakowski A., Studnicki G., Wadowice 1997
 • Gajczak R.A., Wadowice. Miasto rodzinne Jana Pawła II, Warszawa 1986
 • Putek J., Kler pod pręgierzem Sejmu! Mowa posła Dra Józefa Putka wygłoszona w Sejmie w dniu 4 marca 1920 roku podczas debaty nad sprawozdaniem komisji administracyjnej w sprawie zniesienia prawa patronatu, Kraków 1920
 • Putek J., Walka o wolność sumienia w Polsce, Kraków 1921
 • Putek J., Ochrona drobnych dzierżawców rolnych, 1924
 • Putek J., Konkordat czy rozdział Kościoła od Państwa? Mowa posła Dra Józefa Putka wygłoszona w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej 26 marca 1925 r. podczas debaty nad Konkordatem, Warszawa 1925
 • Putek J., Obywatelskie prawo zgromadzeń według ustawy o zgromadzeniach z dnia 11. 03. 1932 r. Dz. U. Rz. P. nr 48 poz. 450 wraz z przypisami wykonawczymi i objaśnieniami, Tarnów 1932
 • Putek J., Pierwsze występy polityczne włościaństwa polskiego 1848-1861, Kraków 1934
 • Putek J., Bałagan biurokratyczny i śmierć samorządu, Kraków 1936
 • Putek J., Pod brzemieniem starodawnego militaryzmu. Wojskowe stacje, konsystencje, egzakcje i rekrutacje od XVI do XVIII w. na terenie Księstwa Zatorskiego, Kraków 1936
 • Putek J., Przeżytek rosyjski w Polsce, Kraków 1936
 • Putek J., O zbójnickich zamkach, heretyckich zborach i oświęcimskiej Jerozolimie, Kraków 1938
 • Putek J., Z dziejów wsi polskiej, Warszawa 1946
 • Putek J., Wódka i propinacja wrogiem odbudowy człowieka: polskie prawo przeciwalkoholowe, Warszawa 1947
 • Putek J., Sejm w Ciemnogrodzie: szkic z dziejów walki o naukę i oświatę, Warszawa 1948
 • Putek J., Miłościwi panowie i krnąbrni poddani. Szkice z dziejów poddaństwa, pańszczyzny i innych form ucisku społecznego na dawnym pograniczu śląsko-polskim, Kraków 1959
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1505-0181
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8c2bb98-013b-44c7-9e4a-721fb5aa3c23
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.