PL EN


2018 | 21 | 4 | 81-105
Article title

Relatywizm wartości i norm współczesnego świata z perspektywy filozofii biblijnej

Content
Title variants
EN
The Relativism of the Values and Norms of the Modern World from the Perspective of Biblical Philosophy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest spojrzenie z perspektywy biblijnej na współczesny relatywizm wartości i norm. Za pomocą filozofii biblijnej próbujemy porównać sytuację ponowoczesnego chrześcijanina oraz wyznawcy starożytnego judaizmu; spotykającego się z kulturą hellenistyczną. Przedmiotem naszej refleksji są fragmenty Księgi Koheleta oraz Księgi Mądrości. Pierwszy punkt zawiera omówienie kultury ponowoczesnej oraz hellenistycznej. W drugim znajduje się zarys historii Izraela w epoce hellenistycznej. Trzeci punkt to egzegeza wybranych fragmentów Księgi Koheleta oraz Księgi Mądrości. Zakończenie zawiera próbę aktualizacji postaw autorów biblijnych wobec hellenizmu; w kontekście ponowoczesnego chrześcijaństwa.
EN
The aim of the article is to investigate the contemporary relativism of values and norms from the biblical perspective. By means of biblical philosophy; we try to compare the situation of a post-modern Christian and the followers of ancient Judaism when they met with Hellenistic culture. The subject of our reflection are fragments of Ecclesiastes and the Book of Wisdom. The first chapter contains a discussion of post-modern and Hellenistic culture. The second contains an outline of the history of Israel in the Hellenistic era. The third point is the exegesis of selected passages of Ecclesiastes and the Book of Wisdom. The ending is an attempt to update the attitudes of biblical authors towards Hellenism in the context of postmodern Christianity.
Year
Volume
21
Issue
4
Pages
81-105
Physical description
Contributors
References
 • Bauman Z.; Etyka ponowoczesna; przeł. J. Bauman; J. Tokarska-Bakir; Wydawnictwo Aletheia; Warszawa 2012.
 • Carmy S.; Schatz D.; Biblia jako źródło refleksji filozoficznej; w: Historia filozofii żydowskiej; red. D.H. Frank; O. Leaman; Wydawnictwo WAM; Kraków 2009; s. 25‒50.
 • Dziadosz D.; Teocentryczna historiografia starożytnego Izraela; czyli kim był Deuteronomista i jego dzieło; „Collectanea Theologica” 2004; t. 74; nr 4; s. 5‒25.
 • Filipiak M.; Księga Koheleta. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy; Pallottinum; Poznań‒Warszawa 1980.
 • Gadamer H.-G.; Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej; przeł. B. Baran; Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa 2007.
 • Hengel M.; Judaizm and Hellenism; trans. J. Bowden; t. 1; Fortress Press; Philadelphia 1974.
 • Johnson P.; Historia Żydów; przeł. M. Godyń; M. Wójcik; A. Nelicki; Wydawnictwo Platan; Kraków 1993.
 • Lemański J.; Eschatologia; w: Teologia Starego Testamentu. Księgi Mądrościowe; t. 1; red. M. Rosik; Wydawnictwo TUM; Wrocław 2011; s. 213–252.
 • Mélèze-Modrzejewski J.; Żydzi nad Nilem. Od Ramzesa II do Hadriana; przeł. J. Olkiewicz; The Enigma Press; Kraków 2000.
 • Nelson R.D.; The Double Redaction of the Deuteronomistic History; „Journal for the Study of the Old Testament”; Supplement Series 18; Sheffield Academic Press; Sheffield 1981.
 • Nielsen F.A.J.; The Tragedy in History: Herodotus and Deuteronomistic History; Sheffield Academic Press; Sheffield 1997.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu; Pallottinum; Poznań 20005.
 • Poliakov L.; Historia antysemityzmu. Epoka wiary; t. 1; przeł. A. Rasińska-Bóbr; O. Hedemann; Universitas; Kraków 2008.
 • Poniży B.; Księga Mądrości. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz; Edycja św. Pawła; Częstochowa 2012.
 • Poniży B.; Obraz (Oblicze) Boga; w: Teologia Starego Testamentu. Księgi Mądrościowe; red. M. Rosik; t. 1; Wydawnictwo TUM; Wrocław 2011; s. 7‒2.
 • Pury A. de; Römer T.C.; Macchi J.-D.; Israel Constructs its History: Deuteronomistic Historiography in Recent Research; „Journal for the Study of the Old Testament”; Supplement Series 306; Sheffield Academic Press; Sheffield 2000.
 • Ravasi G.; Kohelet. Najbardziej oryginalna i „skandaliczna” księga Starego Testamentu; przeł. J. Skrzypnik; Wydawnictwo Salwator; Kraków 2003.
 • Romaniuk K.; Księga Mądrości. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy; Pallottinum; Poznań‒Warszawa 1969.
 • Römer T.C.; The So-called Deuteronomistic History: A Sociological; Historical and Literary Introduction; T&T Clark; London‒New York 2009.
 • Septuaginta; id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes; t. 1‒2; red. A. Rahlfs; Deutsche Bibelgesellschaft; Stuttgart 19652.
 • Siwek K.; Honor sprawiedliwego i wstyd bezbożnego w antropologicznokulturowej interpretacji Mdr 1-5; Bractwo Słowa Bożego; Apostolicum Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla; Warszawa‒Ząbki 2016.
 • Tronina A.; Księga Hioba. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz; Edycja św. Pawła; Częstochowa 2013.
 • VanderKam J.C.; Wprowadzenie do wczesnego judaizmu; przeł. P. Krupczyński; Wydawnictwo Cyklady; Warszawa 2006.
 • Warzecha J.; Historia dawnego Izraela; Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Warszawa 2005.
 • Zaklukiewicz T.; Nieśmiertelność sprawiedliwych. Idea nieśmiertelności w Księdze Mądrości; Tum Wydawnictwo i Drukarnia Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej; Wrocław 2017.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8c4ca66-adab-447f-8ac1-98052ffc1366
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.