PL EN


2011 | 1(18) | 47-57
Article title

Wychowanie narodowe i państwowe w szkołach miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego w okresie II Rzeczypospolitej

Authors
Content
Title variants
EN
National and state education in the schools of the city of Tarnów and the Tarnów District in the period of Second Republic of Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W okresie II Rzeczypospolitej w pracy szkół duży nacisk kładziono na kwestię wychowania. Oprócz stworzenia systemu szkolnego i likwidacji zjawiska analfabetyzmu postanowiono budować w społeczeństwie poczucie tożsamości narodowej, w dużej mierze zdeprecjonowanej przez zaborców, oraz kształtować świadomość obywatelską. Służyć temu miało wychowanie narodowe i państwowe. Jego idee wdrażały szkoły wszystkich typów w Polsce. Wychowanie narodowe i państwowe widoczne było także w pracy szkół Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Zarówno formy realizacji, jak i treści merytoryczne koncentrowały się wokół chlubnych wydarzeń z historii Polski oraz osób biorących w nich udział. W trakcie realizacji podejmowano działania uczące dzieci i młodzież samorządności, kształtujące postawy patriotyzmu, szacunku dla dorobku polskiej kultury, poszanowania własnego kraju i polskiej państwowości.
EN
During the period of Second Republic of Poland, there was a high emphasis on the matter of education. Except creating the scholar system, elimination of the phenomena of illiteracy, the essential element was building the sense of national identity depreciated in a large measure by occupants and formation of the civic awareness. The national and state education was to serve these purposes. Its ideas were introduced in schools of all types in Poland. The national education was also noticeable in the work of both schools of Tarnów and Tarnow District. The forms of implementation as well as the substantive content focused on the most important and glorious events in the history of Poland and people who participated in them. During the implementation, the actions concerning teaching children and young people of self-management, shaping the basics of patriotism, respect for the achievements of Polish culture, respect for their country and the Polish state were taken.
Year
Issue
Pages
47-57
Physical description
Dates
printed
2011-06
Contributors
author
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
References
 • Balicki Z. 1910. Zasady wychowania narodowego. "Szkoła", nr 1.
 • Baranowski M. 1925. Wychowanie powinno być narodowe, ale powinno zwalczać przywary narodowe. "Szkoła", nr 1.
 • Draus J., Terlecki R. 2005. Historia wychowania. T. 2: Wiek XIX i XX. Kraków: WAM; WSEP "Ignatianum". ISBN 83-7318-634-4.
 • Gabryelski E. 1895. O wychowaniu narodowem i o posłannictwie nauczycielstwa ludowego. "Szkoła", nr 23.
 • Gałęcki W. 1937. Najważniejsze zagadnienia wychowawcze w dzisiejszej szkole powszechnej. Dz. Urz. KOSK, 1937, nr 7, poz. 94.
 • "Głos Nauczycielski", 1932, nr 20.
 • Janke I. 1930. Cel ogólnoludzki i narodowy. "Szkoła", nr 1.
 • Juśko E. 2003. Szkolnictwo powszechne w powiecie tarnowskim w latach 1981-1939. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. ISBN 83-7306-123-1.
 • Juśko E. 2006. Wpływ szkolnictwa ludowego autonomicznej Galicji na kształt polskiej szkoły powszechnej w latach 1918-1922. Lublin: KUL. ISBN 83-7363-383-9.
 • Karbowiak A. 1912. Polskie czasopisma pedagogiczne. Warszawa: Skład Główny w Księgarni J. Lisowskiej.
 • Łabno J. 1979. Szkoła podstawowa im. M. Konopnickiej w Tarnowie 1879-1979. Tarnów.
 • Olejnik M. 2007. Dzieje 16. Pułku Piechoty w II Rzeczypospolitej. W: Juśko E. (red.). 16. Pułk Piechoty Ziemi Tarnowskiej. Historia - Tradycja - Pamięć. Tarnów: Wyd. Diecezji Tarnowskiej "Biblos". ISBN 978-83-733246-7-1.
 • Rzepka M. 1999. 100 lat szkoły im. ks. S. Konarskiego. "Gość Niedzielny", nr 41.
 • Spasowski W. 1972. Wychowanie społeczne. W: Ługowski B., Araszkiewicz F. (oprac.). Postępowa myśl oświatowa w Polsce w latach 1918-1939. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Wyd. PAN.
 • Sprawozdanie [1932] dyrekcji Państwowego Gimnazjum III im. A. Mickiewicza w Tarnowie za rok szkolny 1931/32. Tarnów.
 • Statut [1933] publicznych szkół powszechnych siedmioletnich. Załącznik do rozporządzenia Ministra WRiOP z dnia 21 listopada 1933 roku. Dz. Urz. MWRiOP, 1933, nr 14, poz. 194.
 • Winczura Ł. 2000. Minął wiek. Z dziejów szkoły imienia Stanisława Konarskiego w Tarnowie. Tarnów: Zakłady Graficzne "Drukarz".
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8cc3768-b49c-4fa1-96cd-98633cebcefc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.