PL EN


2015 | 3(93) | 19-28
Article title

Przemiany użytkowanie gruntów w wybranych miastach aglomeracji górnośląskiej w latach 2005-2011

Content
Title variants
EN
Changes in Land Use in Selected Cities of the Silesian Agglomeration in the Years 2005-2011
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem europejskiej polityki spójności jest konwergencja krajów członkowskich, umożliwiająca awans cywilizacyjny regionów słabiej rozwiniętych. W realizacji tak rozumianej polityki ważną rolę odgrywa gospodarka przestrzenią. W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 założono, że czynnikiem decydującym o warunkach życia obywateli oraz rozwoju regionalnym i lokalnym jest przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. Interesującym przykładem umożliwiającym realizację takiego celu jest wyznaczenie obszaru funkcjonalnego na styku trzech miast: Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic. Obszar ten charakteryzuje podobna industrialna historia, analogiczne uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, co przemawia za podejmowaniem wspólnych przedsięwzięć związanych z racjonalnym użytkowaniem gruntów.
EN
The main objective of the European cohesion policy is the convergence of the Member States, enabling civilization advancement of less developed regions. In the implementation of this kind of policy the rational use of land plays an important role. The National Spatial Development Concept 2030 assumes that the determinant of the living conditions of citizens and the local and regional development is to restore and preserve the spatial order. An interesting example enabling the realisation of such a goal is to determine the functional area at the junction of three cities: Chorzów, Ruda Śląska and Świętochłowice. This area is characterised by a similar industrial history, analogous internal (e.g. social) and external (e.g. transport) conditions, which supports the idea of undertaking joint ventures related to the rational use of land.
Year
Issue
Pages
19-28
Physical description
Dates
published
2015-09-30
Contributors
  • Instytut Rozwoju Miast, Zakład Polityki Miejskiej i Rewitalizacji
  • Instytut Rozwoju Miast, Zakład Polityki Miejskiej i Rewitalizacji
References
  • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
  • Kudełko J., Prusek A., Zieliński K., Europejska polityka spójności oraz jej efekty w Polsce, Wydawnictwo UEK Kraków 2011.
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015 poz. 520).
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446, z 2014 r. poz. 379, 768, 1133, z 2015 r. poz. 22).
  • Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007–2013. Projekt: Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic, http://www.miasto3.com/, [dostęp: 03.04.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8d03b7d-d56a-4133-a885-82cfa3658a50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.