PL EN


2014 | 207 | 119-135
Article title

Analiza wybranych metod oceny systemów bonus-malus

Content
Title variants
EN
Analysis of Selected Methods of Assessment of Bonus-Malus Systems
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem wprowadzenia systemu bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych było uzyskanie narzędzia do właściwego dopasowywania wysokości składek ubezpieczeniowych do poziomu ryzyka przyjmowanego przez zakłady ubezpieczeń. System ten jest obecnie rozpowszechniony w krajach całej UE. Niestety coraz częściej pojawiają się głosy, iż jego efektywność nie zawsze kształtuje się na zadowalającym poziomie. Celem artykułu będzie krótkie przybliżenie metod oceny systemów bonus-malus oraz wskazanie kluczowych obszarów funkcjonowania systemu, które podlegają w nich ocenie. Artykuł ma charakter przeglądowy. Zebranie i krótkie scharakteryzowanie metod oceny systemów bonus-malus może pomóc osobom je analizującym w wyborze metody najwłaściwszej do konkretnego przypadku. Metody te bowiem mają swoje ograniczenia, założenia oraz specyficzne uwarunkowania co do danych, na których się opierają.
EN
The main objective of the bonus-malus in motor insurance was to obtain tools for adjusting the amount of insurance premiums to the level of risk transfered to insurance companies. This system is currently widespread in countries across the EU. Unfortunately, more often there are opinions that its effectiveness not always remains at a satisfactory level. The aim of the article will be brief discussion of methods of assessment bonus-malus systems and identify key areas of the system, which are subject to their evaluation. Thus, the article is a review. Assembly and brief characterization of methods of assessment the bonusmalus systems may be used can people analyzing them in choosing the most appropriate method for a particular case. Indeed, these methods have their limitations, assumptions and specific conditions regarding the data on which they are based
Year
Volume
207
Pages
119-135
Physical description
Contributors
References
  • Bonsdorff H. (1992), On the Convergence Rate of Bonus-malus Systems, "ASTIN Bulletin", Vol. 22, No. 2, s. 217-223.
  • Daykin C.D., Pentikänen T., Pesonen H. (1994), Practical Risk Theory for Actuaries, Chapman & Hall, London.
  • Gwizdała Ł. (2011), Możliwości analizy systemów bonus-malus w świetle procesów Markowa [w:] Ronka-Chmielowiec W. (red.), Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe UE, Wrocław.
  • Lemaire J. (1995), Bonus-malus Systems in Automobile Insurance, Kluwer, Boston.
  • Lemaire J. (1998), Bonus-malus Systems: The European And Asian Approach to Merit Rating, "North American Actuarial Journal Society of Acutaries", Vol. 2, No. 1, s. 26-47, www.soa.org/library/journals/north-american-actuarial-journal/1998/january/naaj 9801_2.pdf.
  • Szymańska A. (2008), Wybrane miary efektywności systemów bonus-malus ubezpieczeń komunikacyjnych OC [w:] Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1127, Wydawnictwo Naukowe AE, Wrocław, s. 428-435.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8d4f3c6-52cb-4ff0-8ce7-01a722438334
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.