PL EN


2016 | 2(7) Obrona Terytorialna i jej rola we współczesnych systemach bezpieczeństwa | 141-149
Article title

BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE A OBRONA TERYTORIALNA – ZADANIA I WYZWANIA

Authors
Content
Title variants
EN
THE ECOLOGICAL SECURITY AND THE TERRITORIAL DEFENCE – TASKS AND CHALLENGES
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Bezpieczeństwo ekologiczne staje się we współczesnym świecie jednym z głównych wyzwań dla narodowych systemów bezpieczeństwa. Dzieje się tak ponieważ problemy środowiskowe odgrywają obecnie istotną rolę zarówno w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego (np. ograniczone zasoby wody i polityczne napięcia wokół tego deficytu) jak i bezpieczeństwa wewnętrznego (np. katastrofy ekologiczne, zagrożenie atakami terrorystycznymi bronią biologiczną i chemiczną). Tworzony w Polsce system obrony terytorialnej w naturalny sposób będzie musiał odnieść się do problematyki bezpieczeństwa ekologicznego, wykorzystując w tym celu także doświadczenia podobnych formacji dysponujących większym doświadczeniem w tej dziedzinie.
EN
The ecological security is one of the main challenges for the national security systems in the contemporary world. It is because environmental issues are crucial for the global security (f. e. limited water resources and political tensions that is implicating) as well as the states internal security (f. e. ecological crisis, threat of chemical weapon or biological warfare terrorist attacks). Territorial Defence Forces system implemented in Poland will have to face the problem of the ecological security using the good practices of similar but more experienced military formations of NATO countries
Contributors
References
  • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
  • Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014, <http://www.bbn.gov.pl>
  • Ciszewski T., Udział Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej w zapobieganiu oraz usuwaniu skutków zagrożeń niemilitarnych, „Zeszyty Naukowe WSOWL”, 2011, nr 2(160)
  • Kozłowski S., Przyszłość ekorozwoju, Lublin 2007
  • Maj J., Jóźwiak A., Siły zbrojne w obliczu zagrożeń antropogenicznych, „Systemy logistyczne wojsk”, 2014, nr 41
  • Pietraś M., Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie. Studium politologiczne, Lublin 2000
  • Siarkowska A. M., Wykorzystanie doświadczeń amerykańskiej Gwardii Narodowej w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku, www.obronanarodowa.pl, <https://obronanarodowa.pl/artykuly/display/wykorzystaniedoswiadczen-amerykanskiej-gwardii-narodowej-w-tworzeniubezpieczenstwa-polski-w-xxi-wieku> (12.11.2016)
  • Śladkowski S., Bezpieczeństwo ekologiczne Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2004
  • Woźniak D., Kukiełka L, Woźniak J., Ekologistyka w eksploatacji pojazdów wojskowych – wybrane aspekty, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”, 2012, nr 5
  • Woźniak R., Zarządzanie ryzykiem zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego na lotniskach wojskowych: zabezpieczenie, ochrona, minimalizacja skutków, „Ochrona środowiska i zasobów naturalnych”, 2011, nr 49
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8e5e59a-dd79-4624-97d2-c6aec3b9a797
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.