PL EN


2016 | 1 | 167-186
Article title

Wieź fizyczna między małżonkami w prawie kanonicznym i polskim

Authors
Content
Title variants
EN
Physical bond between the spouses in canon and Polish law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Więź fizyczna między małżonkami stanowi o istotnym spoiwie ich związku. Z nauczania Kościoła wynika prawda o małżeństwie, które zawiera się we wspólnocie całego życia, nie tylko w sensie czasu jej trwania, ale także w zdolności objęcia wszelkich jej wymiarów. Prawo polskie, kształtujące się w tej dziedzinie od czasów powojennych, wypracowało koncepcję więzi fizycznej, polegającej na podtrzymywaniu między małżonkami relacji cielesnych. Oba systemy prawne (prawa kanonicznego i polskiego) w równie poważny sposób odnośnie do wymagań wstępnych, jak i kontynuacji życia małżeńskiego spoglądają na impotencję. Prawo kanoniczne warunkuje możliwość zawarcia małżeństwa od zdolności do podjęcia współżycia cielesnego. Wskazuje także na instytucję dopełnienia małżeństwa, której brak może spowodować prośbę jednego z małżonków o rozwiązanie węzła. Prawo polskie nie warunkuje zdolności do zawarcia małżeństwa od zdolności do współżycia. Widzi jednak w braku współżycia (czy to wynikającego z odejścia od małżonka, czy też z impotencji) niebezpieczeństwo rozpadu związku. Niemniej jednak nakazuje też w swoim orzecznictwie, a także w doktrynie nie absolutyzować więzi fizycznej z racji na jej przemijalność.
EN
Physical bond between the spouses constitutes the essential binder of their relationship. Teaching of the Church shows the truth about marriage that includes the whole community of life, not only in terms of its duration, but also in the ability to cover all its dimensions. Polish law, emerging in the field of post-war period, has developed the concept of a physical relationship, consisting in maintaining relations between the spouses injury. Both legal systems (canon law and Polish) in an equally seriously, regarding the prerequisites, as well as the continuation of married life, look for impotence. Canon law determines the right to marry on the ability to take carnal intercourse. Also points to the consummation of the marriage institution, the lack of which can cause the request of one of the spouses of the solution node. The Polish law does not condition the ability to contracting marriage the ability to carnal intercourse. It sees, however, in the absence of cohabitation (whether arising from the departure of a spouse, or with impotence) the risk of relationship breakdown. However, it also requires in its case law and the doctrine not as absolute physical bond, because of its transience.
Year
Issue
1
Pages
167-186
Physical description
References
 • Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. promulgatus, Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984.
 • Codex Iuris Canonici Pii X Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus.
 • Jan Paweł II, Adhortacja z dnia 22 listopada 1981 „Familiaris Consortio”.
 • Paweł VI, Encyklika z dnia 25 lipca 1968 „Humanae vitae”.
 • Dekret z dnia 25 września 1945 Prawo małżeńskie, Dz.U. RP nr 48, poz. 270.
 • Komisja Kodyfikacyjna. Podsekcja I Prawa Cywilnego, Projekt prawa małżeńskiego uchwalony przez Komisję Kodyfikacyjną w dniu 28 maja 1929, Warszawa 1931.
 • Lisowski Z., Prawo małżeńskie (projekt ustawy), Kraków 1934.
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1950 Kodeks rodzinny, Dz.U. 1950 nr 34, poz. 308.
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. 1964 nr 9, poz. 59.
 • Uchwała SN, Izba Cywilna z dnia 18 marca 1968 roku, III CZP 70/66, Wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w zakresie stosowania przepisów art. 56 oraz art. 58 KRO, LEX (28.06.2014).
 • Wytyczne Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 1955 roku w zakresie stosowania art. 29 KRO, OSN 1955, poz. 46.
 • Andrzejewski M., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2010.
 • Bączkowicz F., Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. II, wyd. 3, Opole 1958.
 • Dzierżon G., Privilegium fidei w kanonicznym prawie małżeńskim, „Ius Matrimoniale” 10 (2005), s. 85–118.
 • Dzierżon G., Separacja podczas trwania węzła małżeńskiego, „Ius Matrimoniale” 5 (2000), s. 151–168.
 • Grzybowski S., Różański I., Prawo małżeńskie. Komentarz, Kraków 1946.
 • Kasprzyk P., Separacja prawna małżonków, Lublin 2003.
 • Lisowski Z., Projekt ustawy prawo małżeńskie, Kraków 1934.
 • Lutostański K., Zasady projektu prawa małżeńskiego, uchwalonego przez Komisję Kodyfikacyjną w dniu 28 maja 1929, Warszawa 1931.
 • Lüdicke K., Heiligungsamt: Ehe, w: K. Lüdicke, Münstericher Kommentar zum Codex Iuris Canonici, Essen 1984–, 1151/1.
 • Rakoczy T., Mediacja jako środek zapobieżenia rozwodowi. Analiza orzeczeń rozwodowych, w: T. Rakoczy (red.), Przyszłość mediacji w polskim systemie prawa, Lublin 2014, s. 101–115.
 • Rakoczy T., Rozwiązanie węzła małżeńskiego w rozumieniu Norm Kongregacji Nauki Wiary z 30 kwietnia 2001 roku, „Annales Canonici” 4 (2008), s. 207–229.
 • Rakoczy T., Separacja kanoniczna jako gwarancja nierozerwalności małżeństwa dla małżonków i społeczności Kościoła, w: R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, Małżeństwo na całe życie?, Olsztyn 2011, s. 193–206.
 • Sitek B., Trwałość i nierozerwalność małżeństwa. Ze studiów nad małżeństwem w prawie rzymskim, kanonicznym Kościoła katolickiego i polskim prawie cywilnym, Olsztyn 2002.
 • Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2009.
 • Stawniak H., Niemoc płciowa jako przeszkoda do małżeństwa. Ewolucja czy zmiana koncepcji?, Warszawa 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8f58b65-44a7-4016-8148-5f7ef6f85dd4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.