PL EN


2010 | 26 | 225-243
Article title

„Klejnot kapłaństwa”. Poetyckie kommemoracje virtutis sacerdotis w XVI‑wiecznym zbiorze „Herbów rycerstwa polskiego” Bartosza Paprockiego na tle europejskiej tradycji teologicznej i parenetycznej

Content
Title variants
EN
Poetic Commemorations virtus sacerdotalis in Bartosz Paprocki’s “The Coats of Arms of Polish Knighthood”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
XVI‑wieczne dzieło Bartosza Paprockiego „Herby rycerstwa polskiego” było wielokrotnie przedmiotem badań historyków, genealogów czy heraldyków. Autorka zwraca uwagę na religijno‑historyczny kontekst powstania dzieła: reformację i postanowienia soboru trydenckiego – zwłaszcza na naukę o sakramencie kapłaństwa, a także starożytne i średniowieczne pisma poświęcone moralnemu ideałowi duchownych. W tym właśnie kontekście analizuje sposób prezentowania w „Herbach” osób duchownych, zwłaszcza ich cnót kapłańskich.
EN
“The Coats of Arms of Polish Knighthood” by Bartosz Paprocki has been studied and commented by historians and genealogy researches. The author emphasizes religious and historical context of this book: reformation and the Council of Trent, especially its teaching on prieshood, and ancient and medieval writings on the moral paragons of virtue for the clergy. Paprocki’s presentation of priests and their virtues is examined in this context.
Year
Issue
26
Pages
225-243
Physical description
Contributors
 • Wydział Filologiczny Uniwersytet Szczeciński
References
 • Andrzej z Kokorzyna, Speculum sacerdotium (niedokończony tekst rkp. Biblioteka Jagiellońska sygn. nr 2600).
 • Atanazy Aleksandryjski, Żywot św. Antoniego, w: Antoni Pustelnik, Pisma, tł. Z. Brzostowska i inni, Warszawa 1987.
 • Bista S., Przyczynek do historii genezy dekretu Soboru trydenckiego o seminariach diecezjalnych, „Śląskie Studia Teologiczno‑Historyczne” 1970, z. 3.
 • Cachia N., The image of the good shepherd as a source for the spirituality of the ministerial priesthood, Rome 1997.
 • Clichtoveus J., De vita et moribus sacerdotum, Parisiis 1519.
 • Drączkowski F., Ideał kapłaństwa w pismach Klemensa Aleksandryjskiego, „Verbum vitae” 2007, nr 12.
 • Eadmer, Vita Anselmi, Antwerpiae 1551.
 • Gallagher S., Pater optime: Vergilian allusion in Obrecht’s „Mille Quingentis”, „Journal of Musicology” 2001, nr 3.
 • Głowa S., Bieda I., Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, Poznań 1989 [VII.541–553].
 • Hermannus de Reichenau, Chronicon de sex mundi aetatibus, Basileae 1529.
 • Hermannus de Saldis, Speculum sacerdotum de tribus sacramentis principalibus, Strassburgi 1484.
 • Hieronim, Żywoty mnichów Pawła, Hilariona, Malchusa, tł. i wstęp B. Degórski, Kraków 1995.
 • Homerski J., Ideał kapłana w pismach natchnionych Starego Testamentu, „Ateneum Kapłańskie” 1986, z. 1.
 • Hugo de Saint‑Cher, Speculum sacerdotum et Ecclesiae, Lyon 1487.
 • Janicki K., Vitae archiepiscoporum Gnesnensium, Cracoviae 1574.
 • Kapuścińska A., Hagiografia w dydaktyce literatury staropolskiej, w: Literatura staropolska w dydaktyce uniwersyteckiej, red. J. Okoń i M. Kuran, Łódź 2007, s. 151–168.
 • Kapuścińska A., „Żywoty Świętych” Piotra Skargi. Hagiografia – parenetyka – duchowość, Szczecin 2008.
 • Kracik J., Kapłaństwo w historię wpisane, „Znak” 1997, nr 11.
 • Lipińska O., Ideał kapłana według ojców Kościoła: Ambrożego i Jana Chryzostoma. „Biuletyn Studenckich Kół Naukowych” 1995, z. 3.
 • Lippomano L. A., Sanctorum priscorum patrum vitae numero centum sexagintatres, Venetiis 1551–1556.
 • Maciejewski A., Ideał kapłaństwa u Ojców Kościoła, „Ateneum Kapłańskie” 1979, nr 92.
 • Nehring P., Topika wczesnych łacińskich żywotów świętych. Od Vita Antonii do Vita Augustini, Toruń 1999.
 • Paprocki B., Herby rycerstwa polskiego na pięcioro ksiąg rozdzielone, Kraków 1584.
 • Pseudo‑Hieronim, List do Oceana o życiu duchownym (Ad Oceanum de vita clericorum), tł. Z. Wójtowicz, „Vox Patrum” 1993/1995, nr 13/15, t. 24–29, s. 448–453.
 • Quintin J., Apostoli describentis episcoporum, presbyterorum, et diaconorum mores semeiosis. […] Speculum sacerdotii, Parisiis 1559.
 • Royon E., Sacerdocio, ¿culto o ministerio? Una reinterpretación del Concilio de Trento, Madrid 1976.
 • Silnicki T., Sobory powszechne a Polska, Warszawa 1962.
 • Skarga P., Żywoty Świętych Starego i Nowego Testamentu, Wilno 1579.
 • Sojka S., Ideał życia kapłańskiego w świetle pism świętego Grzegorza Wielkiego, Lublin 2003.
 • Soto P. de, Tractatus de institutione sacerdotum, Dilingae 1558.
 • Stręk L., Ideał kapłana według św. Efrema (De eximio sacerdotis munere iuxta mentem
 • s. Ephraemi Syri), „Vox Patrum” 1987, t. 12/13.
 • Surius L., De probatis sanctorum histories, Coloniae 1570–1575.
 • Thesauri Musici Tomus Quintus […] Quatuor Vocum. Noribergae 1564.
 • Wiszniewski M., Historia literatury polskiej, t. 7, Kraków 1845.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d900074d-6e14-4089-a306-f20f2c97dfc3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.