PL EN


2018 | 6/2018 (79), t.1 | 37-82
Article title

Patent Activity in the Agri-Food Sector and Smart Specialisations of Polish Regions

Content
Title variants
PL
Aktywność patentowa w sektorze rolno-spożywczym a inteligentne specjalizacje województw Polsk
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article concerns patent activity in the agri-food sector in the regions of Poland and its comparison with smart specialisations of Polish regions, defined in the process of implementing the European Structural and Investment Funds, 2014–2020. The article presents results of analyses of patent applications filed with the Polish Patent Office in the years of 2006–2015 in fields related to the agri-food sector, including: food, beverages, tobacco, pesticides and agrochemicals, agricultural and forestry machinery and packaging. Based on the observed patent activity in respective regions, the relevance of Research & Innovation investment priorities was verified, as defined in the regional smart specialisation strategies in 14 out of 16 Polish regions. The data reveal disparities between decisions about selecting those priorities and the extent of patent activities in individual regions, involvement of business enterprises in inventive activity and indices of revealed technological advantages (RTA). The research results may be useful for: innovation policy makers, working on the monitoring and updates of smart specialisation strategies; Research & Development performers in the agri-food sector, capable of exploiting regional technological advantages; researchers studying innovation and cohesion policies, in particular analysing the European Structural and Investment Funds.
PL
Artykuł dotyczy aktywności patentowej w sektorze rolno-spożywczym w województwach Polski i jej porównania z inteligentnymi specjalizacjami polskich regionów, zdefiniowanymi w procesie wdrażania Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w latach 2014–2020. Zaprezentowano wyniki badań obejmujących analizę zgłoszeń patentowych wnoszonych do Urzędu Patentowego RP w latach 2006–2015 w obszarach związanych z sektorem rolno-spożywczym, obejmujących: żywność, napoje, produkty tytoniowe, pestycydy i środki agrochemiczne, produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa oraz opakowania. Opierając się na zaobserwowanej aktywności patentowej w poszczególnych województwach, zweryfikowano adekwatność priorytetowych kierunków inwestycji w badania i innowacje, określonych w regionalnych strategiach inteligentnej specjalizacji przez 14 spośród 16 polskich województw. Zgromadzone dane ujawniają rozbieżności pomiędzy decyzjami o wyborze tych priorytetów, a skalą aktywności patentowej w poszczególnych województwach, zaangażowaniem przedsiębiorstw w działalność wynalazczą oraz indeksami ujawnionych przewag technologicznych (RTA). Wyniki badań mogą być przydatne dla: twórców polityki innowacyjnej, zajmujących się monitorowaniem i aktualizacją strategii inteligentnej specjalizacji; podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową w sektorze rolno-spożywczym, mogących wykorzystać regionalne przewagi technologiczne; badaczy zajmujących się politykami innowacyjną i spójności, w szczególności analizami Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.
Year
Pages
37-82
Physical description
Dates
online
2019-01-08
Contributors
 • Zakład Teorii i Metod Organizacji Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
References
 • 1. Acosta, M., Coronado, D. i Romero, C. (2015). Linking public support, R&D, innovation and productivity: New evidence from the Spanish food industry. Food Policy, 57, 50–61.
 • 2. Albors-Garrigós, J., Monzo, J.M. i Garcia-Segovia, P. (2018). Knowledge dynamics as drivers of innovation in Haute Cuisine and culinary services. Industry and Innovation, 25(1), 84–111.
 • 3. Allred, B.B. i Park, W.G. (2007). The influence of patent protection on firm innovation investment in manufacturing industries. Journal of International Management, 13, 91–109.
 • 4. Avermaete, T., Viaene, J., Morgan, E.J., Pitts, E., Crawford, N. i Mahon, D. (2004). Determinants of product and process innovation in small food manufacturing firms. Trends in Food Science & Technology, 15, 474–483.
 • 5. Baczko, T. (2018). Przedsiębiorstwa patentujące i ich znaczenie w tworzeniu struktur wiedzy w Polsce. W: A. Adamczak (red.), 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (s. 1238–1265). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • 6. Baczko, T., Puchała-Krzywina, E. i Pieńkowska, M. (2008). Innowacyjność przemysłu spożywczego – wyniki badań. W: M. Adamowicz (red.), Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu: tom I (s. 105–116). Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
 • 7. Berkowitz, P. (2017). Preface. W: S. Radosevic, A. Curaj, R. Gheorghiu, L. Andreescu, I. Wade (red.), Advances in the theory and practice of smart specialization(s. XVII– XXIV). London: Academic Press – Elsevier.
 • 8. Bigliardi, B. i Galati, F. (2013). Innovation trends in the food industry: The case of functional foods. Trends in Food Science & Technology, 31, 118–129.
 • 9. Bryceson, K.P. i Yaseen, A. (2018). Smart technologies: disruptive technologies and the agrifood industry – fit for practice?. W: O. Bak (red.), E-Business and supply chain integration: Strategies and case studies from industry (s. 27–50). London – New York – New Delhi: Kogan Page.
 • 10. Capello, R. i Kroll, H. (2016). From theory to practice in smart specialization strategy: emerging limits and possible future trajectories. European Planning Studies, 24(8), 1393–1406.
 • 11. Carayannis, E.G., Meissner, D. i Edelkina, A.(2017). Targeted innovation policy and practice intelligence (TIP2E): concepts and implications for theory, policy and practice. Journal of Technology Transfer, 42, 460–484.
 • 12. Cohen, W.M., Nelson, R.R. i Walsh, J.P. (2000). Protecting their intellectual assets: appropriability conditions and why US manufacturing firms patent (or not). NBERWorking Paper, 7552. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
 • 13. Dubois, P., Griffith, R. i O’Connell, M. (2018). The effects of banning advertising in junk food markets. Review of Economic Studies, 85, 396–436.
 • 14. EC. (2010). Regional policy contributing to smart growth in Europe 2020. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions. COM(2010) 553 final. Brussels: European Commission. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/smart_growth/comm2010_553_en.pdf.
 • 15. EC. (2017). Zwiększanie innowacyjności europejskich regionów: Strategie na rzecz trwałego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. COM(2017) 376 final. Brussels: European Commission. Pozyskano z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0376.
 • 16. Ericksen, P.J. (2008). Conceptualizing food systems for global environmental change research. Global Environmental Change, 18(1), 234–245.
 • 17. EU. (2013). Regulation (EU) No. 1301/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the European Regional Development Fund and on specific provisions concerning the investment for growth and jobs goal and repealing Regulation (EC) No 1080/2006. Pozyskano z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301.
 • 18. Fagerberg, J. (2017). Innovation policy: rationales, lessons and challenges. Journal of Economic Surveys, 31(2), 497–512.
 • 19. Foray, D. (2016). On the policy space of smart specialization strategies. European Planning Studies, 24(8), 1428–1437.
 • 20. Foray, D. (2018). Smart specialization strategies as a case of mission-oriented policy – a case study on the emergence of new policy practices. Industrial and Corporate Change, 27(5), 817–832.
 • 21. Gianelle, C., Guzzo, F., Mieszkowski, K. (2017). Smart specialisation at work: Analysis of the calls launched under ERDF operational programmes. JRC Technical Report JRC106974. Seville: European Commission, Joint Research Centre.
 • 22. Grashuis, J. i Dary, S.K. (2017). An empirical investigation of patent and trademark ownership propensity and intensity in the U.S. food and drink industry. International Food and Agribusiness Management Review, 20(5), 747–764.
 • 23. Griffith, R., Miller, H. i O’Connell, M. (2014). Ownership of intellectual property and corporate taxation. Journal of Public Economics, 112, 12–23.
 • 24. Griffith, R., O’Connell, M. i Smith, K. (2017). The importance of product reformulation versus consumer choice in improving diet quality. Economica, 84, 34–53.
 • 25. GUS. (2017). Rocznik statystyczny województw. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • 26. GUS. (2018). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2015–2017. Warszawa – Szczecin: Główny Urząd Statystyczny.
 • 27. Harrington, R.J. (2004). Part I: The culinary innovation process, a barrier to imitation. Journal of Foodservice Business Research, 7(3), 35–57.
 • 28. Karantininis, K., Sauer, J., Furtan, W.H. (2010). Innovation and integration in the agrifood industry. Food Policy, 35, 112–120.
 • 29. Kardas, M. (2016). Określanie i wdrażanie priorytetów tematycznych w polityce naukowej i innowacyjnej w Polsce po 1989 roku. Zagadnienia naukoznawstwa, 4(210), 487–527.
 • 30. Karo, E., Kattel, R. i Cepilovs, A. (2017). Can smart specialization and entrepreneurial discovery be organized by the government? Lessons from Central and EasternEurope. W: S. Radosevic, A. Curaj, R. Gheorghiu, L. Andreescu, I. Wade (red.), Advances in the theory and practice of smart specialization (s. 269–292). London:Academic Press – Elsevier.
 • 31. Klincewicz, K. (2018). Rola indywidualnych wynalazców w polskim systemie innowacji. W: A. Adamczak (red.), 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (s. 1401–1425). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • 32. Klincewicz, K. i Szkuta, K. (2016). RIO Country Report 2015: Poland. EUR 27872 EN. JRC Technical Report JRC101207. Seville: European Commission, Joint Research Centre.
 • 33. Klincewicz, K., Żemigała, M. i Mijal, M. (2012). Bibliometria w zarządzaniu technologiami i badaniami naukowymi. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • 34. Kroll, H. (2015). Efforts to implement smart specialization in practice – Leading unlike horses to the water. European Planning Studies, 23(10), 2079–2098.
 • 35. Kroll, H. (2017). Smart specialisation policy in an economically well-developed, multilevel governance system. W: S. Radosevic, A. Curaj, R. Gheorghiu, L. Andreescu,I. Wade (red.), Advances in the theory and practice of smart specialization (s. 99–123). London: Academic Press – Elsevier.
 • 36. Lybbert, T.J. i Zolas, N.J. (2014). Getting patents and economic data to speak to each other: An ‘algorithmic links with probabilities’ approach for joint analyses of patenting and economic activity. Research Policy, 43, 530–542.
 • 37. Máté, D., Oláh, J., Laknern, Z. i Popp, J. (2017). Food chemistry patents influence on productivity: A case study of a sectoral approach in various OECD countries. Polish Journal of Management Studies, 16(2), 160–170.
 • 38. Menrad, K. (2004). Innovations in the food industry in Germany. Research Policy, 33, 845–878.
 • 39. Mirabella, N., Castellani, V. i Sala, S. (2014). Current options for the valorization of food manufacturing waste: a review. Journal of Cleaner Production, 65, 28–41.
 • 40. Mylan, J., Geels, F.W., Gee, S., McMeekin, A. i Foster, C. (2015). Eco-innovation and retailers in milk, beef and bread chains: enriching environmental supply chain management with insights from innovation studies. Journal of Cleaner Production, 107, 20–30.
 • 41. Nesta, N. i Patel, P. (2004). National patterns of technology accumulation: Use of patent statistics. W: H.F. Moed i in. (red.), Handbook of quantitative science and technology research (s. 531–551). Amsterdam: Kluwer Academic Publishers.
 • 42. NIK. (2018). Nadzór nad stosowaniem dodatków do żywności. Informacja o wynikach kontroli. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.
 • 43. Okoń-Horodyńska, E., Sierotowicz, T. i, Wisła, R. (2012). Measuring patent activity of economic branches with the use of concordance tables. Warszawa: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 44. Ottenbacher, M. i Harrington, R.J. (2007). The culinary innovation process. Journal of Culinary Science & Technology, 5(4), 9–35.
 • 45. Pugh, R. (2018). Questioning the implementation of smart specialisation: Regional innovation policy and semi-autonomous regions. Environment and Planning C: Politics and Space, 36(3), 530–547.
 • 46. Radosevic, S. (2017). Assessing EU Smart Specialisation policy in a comparative perspective. W: S. Radosevic, A. Curaj, R. Gheorghiu, L. Andreescu, I. Wade (red.),Advances in the theory and practice of smart specialization (s. 1–36). London: Academic Press – Elsevier.
 • 47. Santeramo, F.G., Carlucci, D., De Devitiis, B., Seccia, A., Stasi, A., Viscecchia, R. i Nardone, G. (2018). Emerging trends in European food, diets and food industry. Food Research International, 104, 39–47.
 • 48. Schmoch, U. (2008). Concept of a technology classification for country comparisons. Final report to the World Intellectual Property Organisation. Karlsruhe: Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research.
 • 49. Sörvik, J. i Kleibrink, A. (2015). Mapping innovation priorities and specialisation patterns in Europe. JRC Technical Reports, No. 08/2015. Seville: European Commission, Joint Research Centre.
 • 50. SWM. (2015). Regionalna strategia innowacji dla Mazowsza do 2020 roku. System wspierania innowacyjności oraz inteligentna specjalizacja regionu. Warszawa: Sejmik Województwa Mazowieckiego. Pozyskano z: https://www.funduszedlamazowsza.eu/wp-content/uploads/2017/12/zalacznik-nr-10-inteligentna-specjalizacja-wojewodztwa-mazowieckiegodo-regionalnej-strategii-innowacji-dla-mazowsza-do-2020-roku.pdf.
 • 51. SWŚ. (2012). Regionalna strategia innowacji województwa śląskiego na lata 2013–2020. Katowice: Sejmik Województwa Śląskiego. Pozyskano z: https://rpo.slaskie.pl/file/download/199.
 • 52. Trott, P. i Simms, Ch. (2017). An examination of product innovation in low- and mediumtechnology industries: Cases from the UK packaged food sector. Research Policy, 46, 605–623.
 • 53. Tsipouri, L.J. (2017). Innovation policy in Southern Europe: Smart Specialisation versus path dependence. W: S. Radosevic, A. Curaj, R. Gheorghiu, L. Andreescu, I. Wade (red.), Advances in the theory and practice of smart specialization (s. 125–155). London: Academic Press – Elsevier.
 • 54. UMWD. (2015). Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska. Wrocław: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Pozyskano z: http://www.dip.dolnyslask.pl/images/Ro%C5%BAne/RAMY_STRATEGICZNE_NA_RZECZ_INTELGENTNYCH_SPECJALIZACJI_DOLNEGOSLASKA.pdf.
 • 55. UMWKP. (2016). Inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego. Charakterystyka obszarów inteligentnych specjalizacji dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Toruń: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pozyskano z: http://www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl/wp-content/uploads/2016/06/charakterystyka-obszarow-inteligentnych-specjalizacji-dla-projektow-w-ramach-rpowk-p.pdf.
 • 56. UMWL. (2014). Regionalna strategia innowacji województwa lubelskiego do roku 2020. Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. http://www.rsi.lubelskie.pl/images/794_RSI.pdf.
 • 57. UMWL. (2015). Inteligentne specjalizacje województwa lubuskiego. Zielona Góra: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego – Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne. http://obserwuj.lubuskie.pl/uploads/documentsearch/id240/um%20lubuskie%20inteligentne%20specjalizacje.pdf.
 • 58. UMWŁ. (2015). Wykaz regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych. Łódź: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. https://rpo.lodzkie.pl/images/konkurs_2.3.1_cop_28122015/Wykaz_Regionalnych_Inteligentnych_Specjalizacji.pdf.
 • 59. UMWO. (2016). Specjalizacje inteligentne województwa opolskiego oraz potencjalne specjalizacje inteligentne województwa opolskiego z wyszczególnieniem. Opole: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. http://rpo.ocrg.opolskie.pl/uploads/zamowienia/assets/2_1_3/Opracowanie_%E2%80%9ESpecjalizacje_inteligentne_wojew%C3%B3dztwa_opolskiego_oraz_potencjalne_specjalizacje_inteligentne_wojew%C3%B3dztwa_Opolskiego_z_wyszczeg%C3%B3lnieniem%E2%80%9D..pdf.
 • 60. UMWPod. (2015). Regionalna strategia innowacji województwa podkarpackiego na lata 2014–2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3). Rzeszów: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. http://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/15/RSI_WP_2014-2020_przyj%C4%99ty.pdf.
 • 61. UMWPom. (2015). Inteligentne specjalizacje Pomorza. Gdańsk: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Pozyskano z: https://drg.pomorskie.eu/documents/102005/129070/broszura/06625c62-965e-40a3-b829-48cb6b866218.
 • 62. UMWŚ. (2014). Uszczegółowienie inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego. Załącznik 1 do planu wykonawczego do RIS3. Kielce: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Pozyskano z: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/dokumentyregionalne/zapisz/682-uszczegolowienie-inteligentnych-specjalizacji-wojewodztwaswietokrzyskiego-pdf/16/210.
 • 63. UMWWM. (2014). Proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji województwa warmińskomazurskiego. Olsztyn: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pozyskano z: https://rpo.warmia.mazury.pl/plik/send/?id=261&v=1.
 • 64. UMWW. (2015). Regionalna strategia innowacji dla Wielkopolski na lata 2015–2020. Aktualizacja. Poznań: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Wielkopolskie Obserwatorium Innowacji. Pozyskano z: https://bip.umww.pl/artykuly/2820326/pliki/20150130102729_uchwalaiii4515z1.pdf.
 • 65. UMWZ. (2016). Wykaz inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego. Szczecin: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Pozyskano z: http://smart.wzp.pl/sites/default/files/wykaz_inteligentnych_specjalizacji_pomorza_zachodniego_20160928.pdf.
 • 66. Vancauteren, M. (2018). The effects of human capital, R&D and firm’s innovation on patents: a panel study on Dutch food firms. Journal of Technology Transfer, 43, 901–922.
 • 67. Van Looy, B., Vereyen, C. i Schmoch, U. (2014). Patent statistics: Concordance IPC V8 – NACE Rev.2. Luxembourg: Eurostat.
 • 68. Weresa, M.A. (2018). Strengthening the knowledge base for innovation in the European Union. Warszawa: PWN.
 • 69. Weresa, M.A. i Marczewska, M. (2018). Polskie uniwersytety – ku kreatywności i innowacyjności. W: A. Adamczak (red.), 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (s. 1586–1612). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • 70. Wisła, R. (2018). Statystyka patentowa w badaniach ekonomicznych. W: A. Adamczak (red.), 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (s. 1613–1627). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • 71. ZWM. (2015). Inteligentne specjalizacje województwa małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w regionalnej strategii innowacji województwa małopolskiego 2014–2020. Kraków: Zarząd Województwa Małopolskiego. Pozyskano z: http://www.rpo.malopolska.pl/download/BONY%202015/Zal_nr_09_do__Regulaminu_konkursu_Uszczegolowienie_RIS.pdf.
 • 72. ZWP. (2016). Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015–2020+ (RIS3). Białystok: Zarząd Województwa Podlaskiego. Pozyskano z: http://strategia.wrotapodlasia.pl/resource/file/downloadfile/id.651.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d90362eb-51a7-4c9f-91d5-31821ef9f38b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.