PL EN


2013 | 2 | 2 | 405-416
Article title

Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw rolniczych w Polsce – ujęcie porównawcze

Content
Title variants
EN
Financial Safety of Agricultural Companies in Poland - comparable presentation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badań jest analiza i ocena bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw rolniczych. Badaniu poddano przedsiębiorstwa objęte statystyką publiczną GUS. Dla zrealizowania założonego celu dokonano analizy wybranych relacji kapitałowo-majątkowych, wskaźników płynności oraz sprawności działania, a także poziomu kapitału obrotowego netto przedsiębiorstw rolniczych oraz przedsiębiorstw ogółem w Polsce w latach 2006-2011.
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
405-416
Physical description
Contributors
 • Magister, Katedra Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska, ul. Kwiatkowskiego 6E 75-343 Koszalin, tel. (94) 3934164
References
 • 1. Bieniasz A., Gołaś Z. (2007), Płynność finansowa gospodarstw rolnych w aspekcie przepływów pieniężnych i strategii zarządzania kapitałem obrotowym, Wydawnictwo AR im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
 • 2. Bieniasz A., Gołaś Z. (2008), Czynniki kształtujące płynność finansową gospodarstw rolnych, Journal of Agribusiness and Rural Development 3(9).
 • 3. Bierlen R., Barry P.J., Dixon B.L., Ahrendsen B.L. (1998), Credit Contstraints, Farm Characteristics and the arm Economy: Differential Impactson Feeder Cattle and Beef Cow Inventories, The American Journal of Agricultural Economics No. 80.
 • 4. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2006 (2007, 2008, 2009, 2010, 2011) roku, GUS, Warszawa 2007 (2008, 2009, 2010, 2011, 2012).
 • 5. Franc-Dąbrowska J. (2006), Bezpieczeństwo finansowe a efektywność zaangażowania kapitałów własnych, Roczniki Nauk Rolniczych, SERIA G, T.93, z.1, s.121.
 • 6. Franc-Dąbrowska J. (2008), Jak kształtowano płynność szybką i natychmiastową w przedsiębiorstwach rolniczych?, w: ZN SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 64, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • 7. Goraj L., Mańko S. (2009), Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • 8. Kagan A. (2009), Efektywność funkcjonowania wielkoobszarowych gospodarstw rolnych po integracji z Unią Europejską, IERGiŻ, Warszawa.
 • 9. Kata R. (2008), Relacje rolników z instytucjami w aspekcie finansowania gospodarstw ze źródeł zewnętrznych [w:] Kopycińska D. (red.) Konkurencyjność podmiotów rynkowych, Wydawnictwo US, Szczecin.
 • 10. Latruffe L. (2005), The Impact of Credit Market Imperfections on Farm Investment in Poland, Post-Communist Economies, Vol. 17, No. 3.
 • 11. Ma J., Tian G. (2006), Risks, Financing Constraints, and High Savings Ratio in the Rural Economy of China: A Model Incorporating Precautionary Savings and Liquidity Constraints., Frontiers of Economics in China, vol. 1.
 • 12. Mańko S., Sobczyński T., Sass R. (2008), Zmiany poziomu zrównoważenia płynności finansowej w gospodarstwach rolniczych UE w latach 1989 – 2005, w: ZN SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 64, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • 13. Petrick M. (2002), Farm Investment, Credit Rationing, and Public Credit Policy in Poland: A Microeconometric Analysis, Discussion Paper No 43, Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe.
 • 14. Sierpińska M., Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 15. Sierpińska M., Wędzki D. (2002), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 16. Stefko O., Łącka I. (2009), Inwestycje w ogrodnictwie i metody oceny ich efektywności, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
 • 17. Strzelecka A. (2011), Zmiany w strukturze majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstw rolniczych w Polsce w latach 2004-2009, w: J. Sokołowski, M. Sosnowski (red.), Polityka ekonomiczna, PN UE we Wrocławiu, nr 166, Wrocław.
 • 18. Strzelecka A. (2012), Struktura finansowania majątku mikroprzedsiębiorstw rolniczych w Polsce, w: J. Buko (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, ZN US nr 695, Ekonomiczne Problemy Usług nr 80, Szczecin.
 • 19. Szczecińska B. (2010), Ocena bezpieczeństwa finansowego wybranych przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinesnsis, Oeconomica 284(61), Szczecin.
 • 20. Wasilewski M. (2004), Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwach rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • 21. Wasilewski M., Gałecka A. (2010), Płynność finansowa gospodarstw rolniczych położonych w województwie lubelskim, w: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 82, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • 22. Wędzki D. (2002), Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • 23. Zawadzka D. (2012), Ocena wykorzystania kredytu handlowego przez przedsiębiorstwa rolnicze w Polsce, w: H. Zadora, G. Łukasik (red.), Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania, Finanse przedsiębiorstw, Studia Ekonomiczne, ZN WUE w Katowicach nr 107, Katowice 2012.
 • 24. Zhixiong D. (2004), Credit Demand of Rural Enterprise and Loan Supply in China, Raport on Data Processing Results of Two Surveys, The Chinese Economy, vol. 37.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9056a0c-4329-47da-a666-5bdac5134df2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.