PL EN


2019 | 46(3) | 121-136
Article title

Parental leaves in Poland: goals, challenges, perspectives

Authors
Content
Title variants
PL
Urlop rodzicielski w Polsce: cele, wyzwania, perspektywy
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the paper is to describe availability and usage of parental leaves for women of reproductive age. We show the motivation for introducing the leaves and their history in Poland. Based on data from the Central Statistical Office (CSO; Polish: GUS), Social Insurance Institution (SII; Polish: ZUS) and Labour Force Survey (LFS; Polish: BAEL), the use of maternity leave in Poland are presented and potential problems related to it re discussed.
PL
Celem artykułu jest próba opisania problemu dostępności i wykorzystania urlopów macie- rzyńskich przez kobiety w wieku rozrodczym w Polsce. Opisane zostały przesłanki wpro- wadzenia urlopów związanych z rodzicielstwem oraz ich historia w Polsce. Na podstawie danych GUS, ZUS i BAEL przedstawiono wykorzystanie urlopów macierzyńskich w Pol- sce i omówiono związane z nimi potencjalne problemy.
Contributors
 • Warsaw University of Life Sciences—SGGW
References
 • Adsera, A. (2004). Changing fertility rates in developed countries. The impact of labor market institutions. Journal of Population Economics, vol. 17, iss. 1, pp. 17-43.
 • Baker, M., Milligan, K. (2008). Maternal employment, breastfeeding, and health: Evi- dence from maternity leave mandates. Journal of Health Economics, vol. 27, iss. 4, pp. 871-887.
 • Bągard, M. (2013). Female Employment and Parental Leave: The Case of Poland. Inter- national Journal of Management and Economics, no. 40, pp. 155-178.
 • Beuchert, L.V., Humlum, M.K., Vejlin, R. (2016). The Length of Maternity Leave and Family Health. Labour Economics, vol. 43, iss. C, pp. 55-71.
 • Broadway, B., Kalb, G., Kuehnle, D., Maeder, M. (2015). The Effect of Paid Parental Leave on Child Health in Australia. IZA Discussion Paper, no. 8978. Institute for the Study of Labor (IZA).
 • Dahl, G.B., L0ken, K.V, Mogstad, M., Salvanes, K.V., (2013). What Is the Case for Paid Maternity Leave? NBER Working Paper, no. 19595.
 • Danzer, N., Lavy, V. (2018). Paid Parental Leave and Children's Schooling Outcomes. Economic Journal, vol. 128, iss. 608, pp. 81-117.
 • Das, T., Polachek, S.W. (2015). Unanticipated Effects of California's Paid Family Leave Program. Contemporary Economic Policy, vol. 33. iss. 4, pp. 619-635.
 • Dearing, H. (2016). Gender equality in the division of work: How to assess European leave policies regarding their compliance with an ideal leave model. Journal of Euro- pean Social Policy, vol. 26, iss. 3, pp. 234-247.
 • Durasiewicz, A. (2012). Historyczne unormowania polityki rodzinnej. Biuletyn Informa¬cyjny Wiadomości Społeczne, no. 1, pp. 14-27.
 • Esping-Andersen, G. (1999). Social Foundations of Postindustrial Economics. New York: Oxford University Press.
 • Fahlen, S. (2016). Equality at home—A question of career? Housework, norms, and poli- cies in a European comparative perspective. Demographic Research, vol. 35 (Novem- ber), pp. 1411-1440.
 • Godlewska, J. (1984). Urlop i zasiłek macierzyński. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związ-ków Zawodowych.
 • Godlewska-Bujok, B. (2013). Urlopy rodzicielskie—o projekcie ustawy i jej (nie)konse- kwencjach. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, no. 3, pp. 9-12.
 • Godlewska-Bujok, B. (2015). Uprawnienia związane z rodzicielstwem—nowa odsłona. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, no. 9, pp. 17-22.
 • Graniewska, D. (1971). Możliwości i potrzeba okresowej dezaktywizacji kobiet mających małe dzieci. Problemy Zabezpieczenia Społecznego, no. 4, pp. 1-5.
 • Graniewska, D. (2009). Społeczne funkcje żłobków i przedszkoli. Obecnie i w przeszłości. Polityka Społeczna, no. 9 (426), s. 55-57.
 • Guendelman, S., Goodman, J., Kharrazi, M., Lahiff, M. (2014). Work-family balance after childbirth: The association between employer-offered leave characteristics and mater- nity leave duration. Maternal and Child Health Journal, vol. 18, iss. 1, pp. 200-208.
 • Han, W.-J., Waldfogel, J. (2003). Parental Leave: The Impact of Recent Legislation on Parents' Leave Taking. Demography, vol. 40, iss. 1, pp. 191-200.
 • Hewitt, B., Strazdins, L., Martin, B. (2017). The benefits of paid maternity leave for mothers' post-partum health and wellbeing: Evidence from an Australian evaluation. Social Science and Medicine, vol. 182, pp. 97-105.
 • Kosztowna, N. (2016). Kobieta w zakładzie pracy w Polsce Ludowej i po 1990 r. Analiza stanu prawnego. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, vol. 19, no. 2, pp. 93-108.
 • Kotowska, I.E. (red.) (1999). Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Kotsadam, A., Finseraas, H. (2011). The state intervenes in the battle of the sexes: Causal effects of paternity leave. Social Science Research, vol. 40, iss. 6, pp. 1611-1622.
 • Kurowska, A. (2013). Ocena zasadności założeń reformy urlopów i zasiłków związa¬nych z opieką nad małym dzieckiem. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, no. 21 (2), pp. 155-170.
 • Kurowska, A., Słotwińska-Rosłanowska, E. (2013). Zatrudnienie a pierwsze i drugie uro-dzenia wśród kobiet w Polsce. Studia Demograficzne, no. 1 (163), pp. 37-51.
 • Kurzynowski, A. (1981). Demograficzno-społeczne determinanty wzorów zachowań mło-dych matek wobec pracy. Biuletyn IGS, no. 1/2, pp. 23-41.
 • Makarzec, P. (2013). Ubezpieczenia społeczne w Polsce Ludowej. Zeszyty Naukowe WSEI, vol. 3, no. 1, pp. 103-115.
 • Malaka, A. (2013). Ustawa scaleniowa—okoliczności jej uchwalenia i znaczenie dla roz-woju. In: Ubezpieczenie społeczne—dawniej i dziś. W 80-lecie uchwalenia ustawy o ubez-pieczeniu społecznym (pp. 7-24). Wrocław: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego.
 • Michoń, P. (2008). Familisation and Defamilisation Policy in 22 European Countries. The Poznan University of Economics Review, vol. 8, no. 1, pp. 34-54.
 • Mishtal, J.Z. (2009). Understanding low fertility in Poland: Demographic consequences of gendered discrimination in employment and postsocialist neoliberal restructuring. Demographic Research, vol. 21, pp. 599-626.
 • Phipps, S., Burton, P., Lethbridge, L. (2001). In and out of the labour market: long-term income consequences of child-related interruptions to women's paid work. Canadian Journal of Economics, vol. 34, iss. 2, pp. 411-429.
 • Polakowski, M., Szelewa, D. (2015). Polityka społeczna PRL. Warszawskie Debaty o Poli¬tyce Społecznej, 18. Warszawa: Friedrich-Ebert-Stiftung. Przedstawicielstwo w Polsce.
 • Rasmussen, A.W. (2010). Increasing the length of parents' birth-related leave: The effect on children's long-term educational outcomes. Labour Economics, vol. 17, iss. 1, pp. 91-100.
 • Schonberg, U., Ludsteck, J. (2007). Maternity Leave Legislation, Female Labor Supply, and the Family Wage Gap. IZA Discussion Paper, no. 2699. Bonn: Institute for the Study of Labor (IZA).
 • Sheridan, D. (1992). Researching women's lives: Notes from visits to East Central Europe. Women's Studies International Forum, vol. 15, no. 1, pp. 91-95.
 • Staehelin, K., Bertea, P.C., Stutz, E.Z. (2007). Length of maternity leave and health of mother and child—A review. International Journal of Public Health, vol. 52, iss. 4, pp. 202-209.
 • Stier, H., Lewin-Epstein, N., Braun, M. (2001). Welfare Regimes, Family-Supportive Poli- cies, and Women's Employment along the Life-Course. American Journal of Sociology, vol. 106, no. 6, pp. 1731-1760.
 • Waldfogel, J., Higuchi, Y., Abe, M. (1999). Family leave policies and women's retention after childbirth: Evidence from the United States, Britain, and Japan. Journal of Popu- lation Economics, vol. 12, iss. 4, pp. 523-545.
 • Wiśniewski, J. (2014). Kilka refleksji dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem w świetle znowelizowanych regulacji prawnych. Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, vol. 5, pp. 119-131.
 • Wujczyk, M. (2014). Urlop rodzicielski—nowa instytucja ochrony rodzicielstwa. Polityka Społeczna, no. 2 (479), pp. 21-24.
 • http://psz.zus.pl/ https://bdl.stat.gov.pl/ https://www.infor.pl/wskazniki/prawo-pracy-i-ubezpieczen-spolecznych/urlopy/126,873,Wy- miar-urlopu-macierzynskiego.html
 • http://rodzicielski.gov.pl
 • https://www.gov.pl/web/rodzina https://www.krus.gov.pl/niezbednik/statystyki/swiadczenia-pieniezne-z-ubezpieczenia- spolecznego-rolnikow/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d90dea94-6efb-46ba-bfec-4a9f5c790a3a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.