PL EN


2019 | 105-106 Kino wobec transformacji ustrojowych | 6-22
Article title

Jak być kochaną. Kulturowe zapośredniczenie traumywojennej w filmach z lat 60

Authors
Title variants
EN
How to Be Loved. Cultural Mediation of War Trauma in Films from the 1960s
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Teoria traumy pojawiła się w latach 90. jako wyraz rozczarowania tekstową orientacją dekonstrukcji i poststrukturalizmu. Jej celem było zwrócenie teorii ku światu. Jednakże w latach 60. polscy filmowcy z zapałem przedstawiali traumy wojenne, jak też ich echa. Przyłożenie narzędzi teoretycznych teorii traumy do trzech filmów: „Dziś w nocy umrze miasto” Jana Rybkowskiego (1961), „Jak być kochaną” Wojciecha Jerzego Hasa (1962) oraz „Pasażerki” Andrzeja Munka i Witolda Lesiewicza (1963) ma trzy cele: ocenę poziomu rozumienia efektów wojennych stresorów traumatycznych w latach 60., odróżnienie uznawanych form przeżycia/śmierci od psychologicznego zranienia, które nie jest godne upamiętniania, a także potraktowanie kulturowych przedstawień traumy jako symptomów szerszych procesów kulturowych i społecznych.
EN
The theory of trauma appeared in the 1990s as an expression of disappointment with the textual orientation of deconstruction and post-structuralism. Its aim was to turn the theory towards the world. However, in the 1960s, Polish filmmakers were enthusiastic about war traumas as well as their echoes. Applying theoretical tools of trauma theory to three films: „Tonight, the City Will Die” by Jan Rybkowski (1961), „How to Be Loved” by Wojciech Jerzy Has (1962) and the „Passenger” by Andrzej Munk and Witold Lesiewicz (1963) will have three goals: an assessment of the level of understanding of the effects of war traumatic stressors in the 1960s, the distinction of recognized forms of survival/death from psychological wounds, which is not worth commemorating, and also treating cultural representations of trauma as symptoms of wider cultural and social processes.
Contributors
author
  • Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d912b84f-be1a-4f4f-9aed-27f30498bb62
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.