PL EN


2012 | 10 | 51-60 (10)
Article title

ZASADY WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI I ICH REALIZACJA PRZEZ SAMORZĄDY TERYTORIALNE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W LATACH 2009–2011

Content
Title variants
EN
PRINCIPLES FOR THE REMUNERATION OF TEACHERS AND THEIR IMPLEMENTATION BY LOCAL GOVERNMENTS IN THE PODKARPACKIE’S VOIVODSHIP IN 2009–2011
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Decentralisation of power in Poland after 1990 also included the sphere of education, as a result of which local governments became an important subject of educational policy. In order to implement their tasks they implement a variety of instruments. One of them is the possibility to influence the level of the teachers’ salaries. Authorities who run schools are obliged to establish, through appropriate regulations, such remuneration policy that will allow for the achievement of average salaries, set at the central level, for particular groups of teachers’ promotions. Otherwise, they are required to pay compensatory allowances to teachers. In this article an analysis of compliance with this requirement in the Podkarpackie’s Voivodship has been made, based on the financial statements of the local governments. The research has shown that a substantial number of governments guarantee the required average pay levels not by accepted rules of remuneration arrangements, but by paying supplementary allowances.
Year
Issue
10
Pages
51-60 (10)
Physical description
Contributors
 • Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Budzyńska A. i in. (oprac.), 2002, Strategia lizbońska – droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Warszawa.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji Europejskiej, COM 2010/2020.
 • Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania systemu awansu zawodowego nauczycieli, nr ewid. 127/2008/P/07/079/KNO, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2008.
 • Komunikat z badań BS/144/2010, Samorządność w Polsce – bilans dwudziestolecia, Centrum Badania Opinii Społecznej, http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_144_10.PDF (on-line 8.02.2012).
 • Kozioł L., 2002, Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne, Warszawa – Kraków.
 • Kwadratura koła, Serwis Samorządowy PAP, 5.07.2011 r., http://samorzad.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_samorzad.pap.pl&_PageID=2&s=depesza&dz=redakcyjne.place%20&dep=92508&data=&_CheckSum=-70848744 (on-line 23.02.2012).
 • Lackowski J., 2008, Decentralizacja zarządzania polskim systemem oświatowym a społeczne nierówności edukacyjne, Kraków.
 • Oświata podkarpacka w liczbach. Stan na dzień 30 września 2011, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, www.ko.rzeszow.pl/zalaczniki/dokumenty/oswiata_podkarpacka_w_liczbach_2011_2.pdf (on-line 20.03.2012).
 • Pakt dla edukacji, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa 2011, ww.znp.edu.pl/media/files/5741b72e11767ccfceb6fdefb2d06ead.doc (on-line 8.02.2012).
 • Piwowar-Sulej K., 2009, Zarządzanie personelem nauczycielskim w oświacie, Warszawa.
 • Prażmowski S. (oprac.), 2001, Ministerstwo Edukacji Narodowej do samorządu terytorialnego, Warszawa.
 • Przyszczypkowski K., 2010, Polityka oświatowa samorządów [w:] Polityka oświatowa, red. M. Korolewska i J. Osiecka-Chojnacka, Warszawa.
 • Przyszłość Karty Nauczyciela. Zbieżne stanowisko przedstawicieli gmin, powiatów i województw, „Dziennik Warto Wiedzieć”, 26.01.2011 r., http://wartowiedziec.org/index.php/start/felietony/1095-przyszo-karty-nauczyciela-zbiene-stanowiskoprzedstawicieli-gmin-powiatow-i-wojewodztw (on-line 20.02.2012).
 • Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego za lata 2009−2011, Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie.
 • Sprawozdanie stenograficzne z 23 posiedzenia Sejmu III kadencji, 2.07.1998 r., Wystąpienie Ministra Edukacji Narodowej, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf (on-line 8.02.2012).
 • Stanowisko XXV Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Poznań, 14−15.04.2011 r., www.gminyrp.pl/zalacznik/336_648.pdf (on-line 8.02.2012).
 • Stanowisko Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie projektów wrześniowych nowelizacji ustaw: o systemie oświaty i Karta Nauczyciela,
 • Warszawa, 26.09.2008 r., http://www.solidarnosc.org.pl/edukacja/original/wladze/uchwaly_rskoiw/kadencja%202006/warszawa_09_2008/stan%20rada_kniuosos_09_2008. htm (on-line 8.02.2012).
 • Stanowisko Związku Powiatów Polskich, Warszawa, 21.10.2009, www.zpp.pl/zpp/news/download/20091023102443ZPP_Karta_Nauczyciela.pdf (on-line 8.02.2012).
 • Subwencja wyższa, ale ciągle za niska, „Rzeczpospolita”, 12.01.2012, http://www.rp.pl/artykul/757916,790365-Subwencja-wyzsza-w-tym-roku--ale-ciagle-za-niska--zdaniem-samorzadowcow.html (on-line 20.02.2012).
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, DzUrz UE 2010/C 83/01.
 • Uchwała nr XXXI/242/09 Rady Miasta Ustrzyki Dolne z 2.04.2009 r., DzUrz Woj.Podkarp. 2009, nr 25, poz. 689.
 • Ustawa Karta Nauczyciela z 26.01.1982 r., tekst jedn. DzU 2006, nr 97, poz. 674 z późn. zm.
 • Ustawa o samorządzie terytorialnym z 8.03.1990 r., DzU 1990, nr 16, poz. 95.
 • Ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991 r., DzU 1991, nr 95, poz. 425.
 • Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty z 25.07.1998 r., DzU 1998, nr 117, poz. 759.
 • Wykaz identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju, Główny Urząd Statystyczny 2010, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d914fa43-c543-4a3d-b305-874429275a62
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.