PL EN


2019 | 3(32) |
Article title

Wybrane zagadnienia cyberbezpieczeństwa

Content
Title variants
EN
Selected aspects of cybersecurity
Languages of publication
Abstracts
PL
W ciągu ostatnich lat dużą popularność zyskała problematyka związana z cyberbezpieczeństwem. Jest ono pojęciem złożonym i wymagającym wielopłaszczyznowych działań. Cyberprzestrzeń, o której mówi się, rozpatrując cyberbezpieczeństwo, dotyczy zjawisk zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Te drugie rozwijają się w bardzo szybkim tempie, o czym świadczą chociażby relacje w środkach masowego przekazu. W takim otoczeniu ważna jest wiedza na temat zagrożeń występujących w sieci i sposobów skutecznego przeciwdziałania im lub reagowania na nie. W artykule zostaną przedstawione problemy związane z wybranymi zagadnieniami cyberbezpieczeństwa oraz ich wpływ na różne aspekty życia człowieka. Wskazane zostaną również sposoby radzenia sobie z zagrożeniami poprzez zróżnicowane formy i metody edukacji społeczeństwa.
EN
In recent years, cybersecurity issues have become very popular. It is a complex concept and requires multifaceted actions. Cyberspace, which is discussed when considering cybersecurity, includes both positive and negative phenomena. The latter are developing at a very fast pace, as evidenced by media relations, for example. In such an environment, it is important to know about the threats occurring on the Internet and how to effectively counteract or react to them. This paper presents problems related to selected issues of cybersecurity and their impact on various aspects of human life. It also suggests ways of dealing with threats through different forms and methods of education of the society.
Contributors
References
  • Dębska I., Wagner H., Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni [w:] Młodzieżowe spojrzeniena bezpieczeństwo, WSOWL, Wrocław 2017.Dzieci się liczą 2017. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce, red.M. Sajkowska, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, Vol 17, No 1 (2017).Grzelak M., Liedel K., Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Zagrożenia i wyzwania dlaPolski – zarys problemu, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2012, nr 22.Gwardyński R., Edukacja dla bezpieczeństwa jako obszar realizacji zadań państwa z zakresubezpieczeństwa [w:] Administracja bezpieczeństwa. Wybrane problemy, Tom IV,red. B. Wiśniewski, A. Babiński, A. Osierda, P. Kobes, WSA, Bielsko-Biała 2017.Kaczmarczyk B., Bezpieczeństwo i jego typologie, „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”2013.Kaczmarczyk B., Bezpieczeństwo i zagrożenia w teorii oraz praktyce, SA PSP, Kraków 2014.Kaczmarczyk B., Dobrowolski P., Dąbrowska M., Wybrane aspekty edukacji dla bezpieczeństwa,wyd. Adam Marszałek, Toruń 2018.Kaczmarczyk B., Edukacja dla bezpieczeństwa i jej konteksty [w:] Współczesność orazperspektywy Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, tom 1, Rozwiązania prawno--organizacyjne i ich konteksty, red. nauk. B. Kogut, SA PSP, Kraków 2014.Barbara Kaczmarczyk, Piotr Szczepański, Marlena Dąbrowska209Krajewska A., Bullying jako forma przemocy w środowisku szkolnym [w:] Przestępczośćnieletnich – teoria i praktyka, red. S. Ćmiel, WSGE, Józefów 2012.Majchrzyk Z., Realna i wirtualna rzeczywistość – agresywne zabawy i przestępstwa nieletnichw świecie wirtualnym [w:] Przestępczość nieletnich – teoria i praktyka, red.S. Ćmiel, WSGE, Józefów 2012.Marczak J., Współczesny charakter, potrzeby i organizacja bezpieczeństwa narodowego[w:] Wojskowe wsparcie władz cywilnych i społeczeństwa – założenia przygotowaniai użycie, red. W. Kitler, A. Skrabacz, AON, Warszawa 2004.Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce, MSWiA, Warszawa 2016.Słownik języka polskiego, tom 1, red. M. Szymczak, Warszawa 1981.Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa2017.Wasilewski J., Zarys definicyjny cyberprzestrzeni, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”2013, nr 9.Wiśniewski B., System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne, WSPol,Szczytno 2013.Winiewski M., Hansen K., Bilewicz M., Soral W., Świderska A., Bulska D., Mowa nienawiści,mowa pogardy. Raport z badania przemocy werbalnej wobec grup mniejszościowych,Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2017.Źródła internetowehttp://ec.europa.euhttp://lubimyczytac.plhttp://mysliborz.policja.gov.plhttp://statystyka.policja.plhttp://www.wpsnz.uz.zgora.plhttps://l.facebook.com/https://mfiles.plhttps://pomorska.plhttps://silesion.plhttps://tech.wp.plhttps://trends.google.plhttps://uprzedzuprzedzenia.orghttps://www.dailymail.co.ukhttps://www.godupdates.comhttps://www.snopes.comhttps://zmianynaziemi.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9156188-4716-4a21-9ad6-6204c6e5931a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.