PL EN


2013 | 4(30) | 91-104
Article title

Using the OPC standard in order to integrate manufacturing management subsystem modules at integrated management information system

Content
Title variants
PL
Wykorzystanie standardu OPC w celu integracji modułów podsystemu zarządzania produkcją zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents the usage of OPC standard on all levels of integration of manufacturing management subsystem at the integrated management information system. The structure of manufacturing management subsystem, with taking into consideration MES, SCADA and PLC systems, is presented in the first part of the article. Next, the most often used technological standards of integration on system and application levels are characterized. The final part of the article presents using OPC standard, with taking into particular consideration the specification of OPC Unified Architecture, in order to integrate manufacturing management subsystem on the system, application and business process level. This integration allows the data flow in real time to all subsystems of integrated management information system, what has a significant impact on the efficiency of the functioning of an enterprise.
Year
Issue
Pages
91-104
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • Advanced Manufacturing Execution System for Solar Manufacturing, Camstar Systems Inc., Charlotte 2007.
 • Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J., Zintegrowane systemy zarządzania, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 • Broel-Plater B., Układy wykorzystujące sterowniki PLC. Projektowanie algorytmów sterowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Bytniewski A. (red.), Architektura zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • Jakuszewski R., Programowanie systemów SCADA Proficy HMI/SCADA iFix, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Warszawa 2007.
 • Klaus R., Stróżyk T., Problemy integracji systemów IT zarządzania produkcją, XV Konferencja „Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji”, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2012.
 • Korzystanie ze źródeł danych, http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc757458%28v=ws.10%29.aspx [dostęp: 11.01.2013].
 • Kwiecień L., Szychta R., Figura R., Współpraca zadań w sferze informatycznego systemu skryptowego, „Logistyka” 2011, nr 6, s. 2161-2170.
 • Mahnke W., Leitner S.H., Damm M., OPC Unified Architecture, Springer, Berlin 2009.
 • Manufacturing Execution System, Satyam Computer Services Ltd., Chacala 2007.
 • Olszak C., Sroka H., Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.
 • OPC Unified Architecture, OPC Fundation, http://www.opcfoundation.org/Default.aspx/01_about/UA.asp?MID=AboutOPC [dostęp: 11.01.2013].
 • Podręcznik OPC, http://www.commsvr.com/Howitworks/OPC/OPCManual/tabid/302/language/pl-PL/Default.aspx [dostęp: 11.01.2013].
 • Przemysłowe protokoły komunikacyjne, Portal Automatyki, Pomiarów i Elektroniki, http://www.isaa.pl/komunikacja/protokoy-komunikacyjne [dostęp: 11.01.2013].
 • Sobieska-Karpińska J., Hernes M., Wykorzystanie systemów informatycznych klasy Manufacturing Execution Systems we wspomaganiu zarządzania, [w:] „Informatyka Ekonomiczna” 2010, nr 18, red. J. Sobieska-Karpińska, I. Chomiak-Orsa, H. Sroka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Zakrzewicz M., Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL, UDDI, http://www.cs.put.poznan.pl/mzakrzewicz/pubs/ploug06ws.pdf [dostęp: 11.01.2013].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d918dfe5-e3bf-444c-ba06-61401862e0d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.