PL EN


2017 | 8 | 3 | 17-22
Article title

Problemy metodologiczne w badaniach nad jakością życia

Authors
Content
Title variants
EN
Methodological Problems in the Study of the Quality of Life
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Jakość życia jest złożoną kategorią badawczą, w której przedmiotowy zakres, badań jak i ich interdyscyplinarny charakter mogą nasuwać wiele problemów metodologicznych. Celem artykułu jest zwrócenie szczególnej uwagi na wybrane problemy odnoszące się do projektowania badań empirycznych dotyczących jakości życia człowieka, począwszy od samego definiowania pojęcia, poprzez jego zakres znaczeniowy, po trudności w pomiarze. Przeprowadzona analiza piśmiennictwa dowodzi, że pomimo rozwoju badań nad jakością życia naukowcy nadal borykają się w tej tematyce z problemami natury metodologicznej.
EN
Quality of life is a complex category of research in which the scope of research as well as their interdisciplinary nature may entail many methodological problems. The aim of this study is to pay special attention to the selected problems in the design of empirical research on the quality of human life, starting from the very definition of the concept, through its semantic domain to the difficulty in measuring. The analysis of literature shows that, despite the development of research into the quality of life, researchers still face problems of methodological nature.
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
17-22
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Polska
References
 • Bartoszek, A. (2000). Człowiek w obliczu cierpienia i umierania. Moralne aspekty opieki paliatywnej. Katowice: Księgarnia św. Jacka.
 • Baumann, K. (2006). Jakość życia w okresie później dorosłości. Gerontologia Polska, 14 (4), 165–171.
 • Byra, S. (2012). Przystosowanie do życia z niepełnosprawnością ruchową i chorobą przewlekłą – struktura i uwarunkowania. Lublin: Wyd. UMCS.
 • Derbis, R. (2000). Doświadczanie codzienności. Częstochowa: Wyd: WSZ w Częstochowie.
 • Derbis, R. (2007). Poczucie jakości życia a zjawiska afektywne. W: S. Kowalik (red.), Społeczne konteksty jakości życia (s. 13–52). Bydgoszcz: Wyd. WSG w Bydgoszczy.
 • Dyrda, M.J. (2009). Pedagogika społeczna. O aspiracjach jakości życia i sensie życia. Warszawa: Aspra-Jr.
 • Dziurowicz-Kozłowska, A. (2002). Wokół pojęcia jakości życia. Psychologia Jakości Życia, 1/2, 77–99.
 • Furmanek, W. (2016). Humanistyczna pedagogika pracy. Praca a jakość życia człowieka. Rzeszów: Wyd. UR.
 • Juczyński, Z. (2006). Health Related Quality of Life: Theory and Measurement. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, 10, 3–15.
 • Majkowicz, M. (1997). Problemy metodologiczne i techniki badawcze jakości życia w chorobach nowotworowych. W: J. Meyza (red.), Jakość życia w chorobie nowotworowej (s. 58–76). Warszawa: Wyd. Centrum Onkologii Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie.
 • Mróz, B. (2011). Poczucie jakości życia u pracowników wyższego szczebla. Warszawa: Scholar.
 • Ostasiewicz, W. (2002). Metodologia pomiaru jakości życia. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
 • Petelewicz, M. (2016). Jakość życia – wprowadzenie. W: M. Petelewicz, T. Drabowicz (red.), Jakość życia – globalnie i lokalnie. Pomiar i wizualizacja (s. 7–32). Łódź: Wyd. UŁ.
 • Sadowska, S. (2006). Jakość życia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Kraków: Impuls.
 • Straś-Romanowska, M. (2004). Jakość życia w perspektywie psychologicznej. W: J. Patkiewicz (red.), Jakość życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej (s. 15–22). Wrocław: Typoscript.
 • Zalewska-Meller, A. (2009). (Nie)obecne kategorie w obszarze zdrowia człowieka. Kraków: Impuls.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d91f59cc-79d7-4677-a90e-ea3fe53283ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.