PL EN


2020 | 19 | 3 | 29-57
Article title

Rozpoznawanie satysfakcji z pomagania, wypalenia i stresu pourazowego w Centrach Pomocy Dzieciom

Content
Title variants
EN
IDENTIFYING COMPASSION SATISFACTION, BURNOUT, & TRAUMATIC STRESS IN CHILDREN’S ADVOCACY CENTERS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wprowadzenie. Przeprowadzono niewiele badań dotyczących zjawiska wypalenia w zespołach interdyscyplinarnych pracujących w Centrach Pomocy Dzieciom (Child Advocacy Center – CAC). Cele. Pomiar satysfakcji z pomagania (compassion satisfaction), wypalenia i wtórnego stresu pourazowego wśród członków zespołów interdyscyplinarnych pracujących w CAC; identyfikacja cech pracy i pracowników, które mogą wpływać na satysfakcję z pomagania, wypalenie i wtórny stres traumatyczny; zrozumienie skutków stresu zawodowego w życiu osobistym i zawodowym; zbadanie sposobów radzenia sobie. Osoby badane i warunki badania. Przekrojową ankietę wysłano drogą elektroniczną do osób pracujących z dziećmi krzywdzonymi w CAC w Stanach Zjednoczonych. Metody. Zebrano dane demograficzne i dotyczące charakterystyki pracy. Badani wypełnili Kwestionariusz jakości życia zawodowego (Professional Quality of Life – ProQOL), służący ocenie satysfakcji z pomagania, wypalenia i wtórnego stresu traumatycznego, a także odpowiedzieli na pytania otwarte dotyczące wpływu stresu zawodowego na ich życie prywatne i zawodowe. Po wypełnieniu ankiety badani otrzymali swoje wyniki w teście ProQOL oraz dodatkowe materiały dotyczące radzenia sobie ze stresem. Wyniki. Łącznie 885 osób wypełniło kwestionariusz ProQOL (średnia wieku: 42,07 roku; 85% kobiety). Otrzymano następujące wyniki średnie: przeciętny poziom satysfakcji z pomagania, wyższy niż przeciętny poziom wypalenia i poziom wtórnego stresu traumatycznego mieszczący się w najwyższym kwartylu. We wszystkich trzech skalach stwierdzono istotne różnice ze względu na rolę zawodową w zespole interdyscyplinarnym (ps < 0,001 do 0,01) i staż pracy (ps < 0,001 do 0,003). U pracowników socjalnych poziom wypalenia był istotnie wyższy niż u pozostałych specjalistów, z wyjątkiem pracowników organów ścigania i prokuratorów, a poziom satysfakcji z pomagania – istotnie niższy niż u większości pozostałych badanych. Specjaliści pracujący na wezwanie (dyżurujący pod telefonem) przejawiali istotnie wyższy poziom wypalenia (p < 0,001). Wnioski. Otrzymane wyniki pomagają zrozumieć, które role zawodowe w zespole interdyscyplinarnym mogą się wiązać z podwyższonym ryzykiem wypalenia i wtórnego stresu pourazowego. Mogą być także użyteczne w opracowywaniu interwencji wspierających takie zespoły.
EN
Background: Little research exists examining burnout related to the multidisciplinary team (MDT) working in a Children’s Advocacy Center (CAC) setting. Objectives: To measure compassion satisfaction, burnout, and secondary traumatic stress (STS) among CAC MDT professionals; identify work and worker characteristics that may impact compassion satisfaction, burnout, and STS; understand professional and personal impacts of occupational stress; and explore coping responses. Participants and setting: A cross sectional survey was sent electronically to child abuse professionals working in CAC settings across the United States. Methods: Demographics and work characteristics were collected. Participants completed the Professional Quality of Life (ProQOL) to evaluate compassion satisfaction, burnout, and STS and answered open-ended questions regarding professional and personal impacts of occupational stress. Upon completion, participants received their ProQOL scores and additional stress management resources.
Year
Volume
19
Issue
3
Pages
29-57
Physical description
Contributors
  • Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA
  • Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA
  • Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA
  • Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA
  • Ohio State University College of Social Work, Columbus, Ohio, USA
  • Ohio State University College of Social Work, Columbus, Ohio, USA
  • Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9243015-6789-4a7a-9dd0-c613fabe35c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.