PL EN


2017 | 8 | 3 | 112-117
Article title

Didaktické pracoviská – KD model

Content
Title variants
EN
Didactic Workpalces – KD Model
Languages of publication
EN CS
Abstracts
CS
Príspevok sa zaoberá tvorbou integrovaných didaktických pracovísk. Autori ukazujú miesto integrovaných didaktických pracovísk v rámci materiálnych didaktických prostriedkov. Ďalej sa zaoberajú KD modelom Integrovaných didaktických pracovísk, kde uvádzajú ich základné kategórie medzi ktoré radia ńkolské dielne stredných ńkôl, ńpeciálne pracoviská pre nadaných ņiakov, ńpeciálne pracoviská pre integrovaných telesne postihnutých ņiakov, laboratóriá a ńpeciálne uĉebne odborných predmetov. Na záver príspevku uvádzajú moņné vybavenie týchto pracovísk pre výuĉbu odborného výcviku a odborných predmetov. Tieto pracoviská sú zamerané na predmety ńpecializácií v strojárenstve.
The paper deals with the creation of integrated didactic workplaces. The authors point to the place of integrated didactic workplaces within the material didactic means. They also deal with the KD model of Integrated didactic centres where they list their core categories, including high school secondary workshops, special workplaces for gifted pupils, special workplaces for integrated disabled students, laboratories and special classrooms for vocational subjects. At the end of the paper they mention the possible equipment of these workplaces for the vocational training and teaching the vocational subjects. These workplaces are focused on subjects of specialization in engineering.
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
112-117
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • Vysoká škola technická a ekonomická v Ĉeských Budějovicích, Katedra strojírenství, Ústav technicko technologický, Ĉeská republika
author
  • Vysoká škola technická a ekonomická v Ĉeských Budějovicích, Katedra strojírenství, Ústav technicko technologický, Ĉeská republika
References
  • Driensky, D., Hrmo, R. (2004). Materiálne didaktické prostriedky. Bratislava: STU.
  • Hrmo, R. a kol. (2009). Informačné a komunikačné technológie vo výučbe. Bratislava: STU.
  • Hrmo, R., Kuĉerka, D., Krińtofiaková, L. (2014). Integrované didaktické pracoviská a ich vyuņitie. In: 10. medzinárodná vedecká konferencia, SCHOLA 2014. Inovácie vo výchove a vzdelávaní – Trendy v odborovej didaktike (s. 142–158). Dubnica nad Váhom: DTI.
  • Průcha, J. (ed.) (2009). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál.
  • Ńtulpa, M. (2015). CNC: Programování obráběcích stroj. Praha: Grada Publishing.
  • Turek, I. (2010). Didaktika. Bratislava: Iura Edition.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d92cfd3c-3d26-4846-9db4-70004a40135e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.