PL EN


2015 | 1(9) | 125-151
Article title

Analiza wybranych uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz ich wpływu na kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Analysis of selected powers of the European Insurance and Occupational Pensions Authority and their impact on the competences of the Polish Financial Supervision Authority
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article presents an analysis of selected competencies of the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), namely the power to resolve disputes between national supervisory authorities i n the framework of a binding mediation and to issue non-binding guidelines, and the impact which exercising those powers by the EIOPA has on the competences of the Polish Financial Supervision Authority (KNF), a public authority responsible for the supervision of the Polish fi nancial market. In the fi rst part of the article the powers of the EIOPA to resolve disputes in a binding mediation process are described, and the limited possibilities that the EIOPA has to initiate this procedure are emphasized, since as a consequence of that the current mediation procedure encourages national supervisory authorities to resolve their disputes themselves. Next the principles of taking decisions by the EIOPA Board of Supervisors in the mediation process are described and attention is drawn to the discriminatory nature of those rules where the dispute relates to decisions of the group supervisor. The article also highlights potential consequences of decisions taken by the EIOPA within the binding mediation and their impact on administrative decisions taken by national supervisory authorities. The second part of the article provides an analysis of EIOPA’s powers to issue guidelines. The non-binding nature of the guidelines, which are described as soft law, has been reviewed. It is pointed that the European Union law provides for certain mechanisms which enable the EIOPA to enforce implementation of the guidelines by national competent authorities. As a next step, EIOPA guidelines on preparing for the implementation of Solvency II and the powers of the KNF to apply those guidelines have been reviewed. In addition to that, justifi cation for vesting the KNF with the power to issue recommendations or guidelines addressed to insurance and reinsurance undertakings, in the context of analogous competences possessed by the EIOPA have been discussed.
PL
Artykuł zawiera analizę wybranych kompetencji Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), tj. uprawnień do rozwiązywania sporów pomiędzy krajowymi organami nadzoru w ramach wiążącej mediacji oraz do wydawania niewiążących wytycznych, a także wpływu wykonywania tych uprawnień na kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego jako organu władzy publicznej właściwego w sprawach nadzoru nad polskim rynkiem finansowym. W pierwszej części opracowania omówiono uprawnienia EIOPA do rozwiązywania sporów w procesie wiążącej mediacji. Zwrócono uwagę na ograniczenia związane z inicjowaniem tej procedury przez EIOPA, dzięki czemu w obecnym kształcie omawiany mechanizm stanowi motywację dla krajowych organów nadzoru do polubownego rozwiązywania sporów. Przybliżono zasady podejmowania decyzji w procesie mediacji przez Radę Organów Nadzoru EIOPA i zaakcentowano dyskryminacyjny charakter przepisów regulujących sposób podejmowania decyzji w przypadku, gdy spór dotyczy decyzji organu sprawującego nadzór nad grupą. Wskazano też potencjalne konsekwencje wydania przez EIOPA decyzji w ramach wiążącej mediacji oraz ich wpływ na decyzje administracyjne podejmowane przez krajowe organy nadzoru. W drugiej części opracowania przeprowadzono analizę uprawnień EIOPA do ogłaszania wytycznych. Podkreślono niewiążący charakter tego instrumentu, zaliczanego do tzw. soft law, a także to, że w prawie unijnym przewidziano pewne mechanizmy umożliwiające EIOPA wymuszanie stosowania wytycznych przez krajowe organy nadzoru. Przeanalizowano również wytyczne EIOPA w sprawie przygotowania do wdrożenia systemu Wypłacalność II oraz uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie stosowania tych wytycznych. Omówiono też zasadność przyznania Komisji Nadzoru Finansowego uprawnienia do wydawania rekomendacji bądź wytycznych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, w kontekście analogicznych uprawnień przyznanych EIOPA.
Year
Issue
Pages
125-151
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Bąk J., Stepanów A., Europejskie prawo finansowe, Warszawa 2013.
 • Bijak W., Praktyczne metody badania niewypłacalności zakładów ubezpieczeń, Warszawa 2009.
 • Fedor M., Nowe standardy rachunkowości i nadzoru, w: Jednolity rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej, pod red. J. Monkiewicza, Bydgoszcz–Warszawa 2005.
 • Fedorowicz M., Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej, Warszawa 2013.
 • Fedorowicz M., Michór A., O charakterze prawnym decyzji nowych europejskich organów nadzoru nad rynkiem finansowym UE, „Europejski Przegląd Sądowy” 2011, nr 1.
 • Fedorowicz M., Reforma nadzoru nad rynkiem finansowym w Unii Europejskiej a samodzielność krajowego nadzorcy, w: Nowe koncepcje i regulacje nadzoru finansowego, pod red. W. Rogowskiego, Kraków–Warszawa 2014.
 • Jurkowska-Zeidler A., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
 • Hennies M., Die Finanzaufsicht über Versicherungen in der Europäischen Gemeinschaft. Unter besonderen Berücksichtigung der Solvabilitätsvorschriften, Frankfurt-am-Main–Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Wien 2003.
 • Kluza S., Europejski system nadzoru finansowego po kryzysie, w: Kryzys finansowy – Zmiany w regulacji i nadzorze nad bankami, „Zeszyty BRE Bank – CASE” 2010, nr 109.
 • Lemkowska M., Jednolity rynek ubezpieczeniowy Wspólnoty Europejskiej – podstawowe swobody, Toruń 2005.
 • Michór A., Administracyjnoprawne formy ingerencji Europejskich Organów Nadzoru na rynku finansowym Unii Europejskiej, „Ekonomia i Prawo” 2011, t. 7.
 • Michór A., Unijne organy nadzoru nad rynkiem finansowym w procesie stosowania sankcji administracyjnych, w: Nowe koncepcje i regulacje nadzoru finansowego, pod red. W. Rogowskiego, Kraków–Warszawa 2014.
 • Monkiewicz M., Bezpieczeństwo rynku ubezpieczeniowego UE a systemy gwarancyjne pewności ochrony ubezpieczeniowej. Teoria i praktyka, Warszawa 2012.
 • Nadolska A., Komisja Nadzoru Finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego nadzoru finansowego, Wolters Kluwer Polska 2014.
 • Nadolska A., O charakterze prawnym decyzji Europejskich Urzędów Nadzoru – rozważania w kontekście sprawy C-370/12 Pringle oraz sprawy C-270/12, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2014, nr 1(41).
 • Stanisławiszyn P., Perspektywy zmian europejskich regulacji w zakresie nadzoru finansowego w 2011 r., w: Wyzwania regulacyjne wobec doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, pod red. J. Szambelańczyka, Warszawa 2011.
Notes
PL
I. Artykuły
EN
I. Papers
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d92df7aa-6aee-471f-9760-e7c567f2191e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.