PL EN


2015 | 9 | 4 | 64-71
Article title

Pokusa konsumpcjonizmu w świetle personalizmu pedagogicznego Jana Pawła II

Content
Title variants
EN
Temptation of Consumerism in the Light of Educational Personalism of John Paul II
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst podejmuje problematykę konsumpcyjnego stylu życia w aspekcie nauczania Jana Pawła II wynikającego z personalizmu. Autor, opisując realia współczesności, wskazuje na zagrożenia jakie wynikają z przyjęcia schematów myślowych promowanych przez konsumopcjonizm. Przedstawiono również zarys pojęć, idei, a także największych przedstawicieli personalizmu, czyniąc tym samym tło do ukazania głównych myśli polskiego filozofa. Punktem zbieżnym dla obu zagadnień – konsumpcjonizmu i personalizmu – jest przywołanie słów Jana Pawła II, które naświetlają problemy wynikające z nieograniczonej konsumpcji. Tematyka poruszana w artykule wydaje się być tak aktualna, jak i istotna dla właściwego pojmowania osoby ludzkiej w świecie postmodernistycznym.
EN
The article discusses the issues of consumer lifestyle in the light of John Paul II personalism. Author describes circumstances of western culture and dangers which can result from the adoption of consumer mindset. The text shows the outline of concepts, ideas and pioneers of personalism, thus making the background to illustrate the main thoughts of Polish philosopher. The meeting point for both matters – consumerism and personalism – is reference to John Paul II words that light problems of limitless consumption. Subject of the article is as current as the important for a proper understanding of the human person in postmodern world.
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
64-71
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
 • Adamczyk G. (2012), Moralność w warunkach społeczeństwa konsumpcyjnego. Zeszyty Naukowe KUL 55, nr 1, Lublin, s. 61-78.
 • Adamski F. (2005), Wprowadzenie: Personalizm - filozoficzny nurt nyślenia o człowieku i wychowaniu, W: F. Adamski (red.), Wychowanie personalistyczne. Wydawnictwo WAM, Kraków, s. 9-19.
 • Bagrowicz J. (2005), Godność osoby fundamentem wychowania, W: F. Adamski (red.), Wychowanie personalistyczne. Wydawnictwo WAM, Kraków, s. 179-212.
 • Bańczyk T. (2006), Maxa Schelera rozumienie istoty filozofii. Czasopismo filozoficzne, nr 1, s. 10-21.
 • Bauman Z. (2000), Globalizacja. 1 co z tego dla ludzi wynika. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Bauman Z. (2003), Razem, osobno. Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Bauman Z. (2006), Płynna nowoczesność. Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Bauman Z. (2007), Społeczeństwo w stanie oblężenia. SIC!, Warszawa.
 • Bauman Z. (2011), 44 listy ze świata płynnej nowoczesności. Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Baudrillard J. (2006), Społeczeństwo konsumpcyjne, jego mity i struktury. SIC!, Warszawa.
 • Burgos J.M. (2010), Personalizm. Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa.
 • Burgos J.M. (2012), Personalizm dziś. Studia Włocławskie, t. 14, Włocławek, s. 341-358.
 • Dec I. (2008), Personalizm w filozofii (Próba systematyzacji), W: M. Rusecki (red.), Personalizm polski. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Drzeżdżon W. (2011), Personalistyczny wymiar wychowania. Wychowawca, nr 9, s. 5-7.
 • Ecler-Nocoń B. (2009), Wychowawcze konteksty myśli Karola Wojtyły. Rzecz dla pedagogów. Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice
 • Jan Paweł II (1987a), Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte.
 • Jan Paweł II (1987b), Solicitudo rei socialis.
 • Jan Paweł II (1991), Centessimus annus.
 • Jan Paweł II (1994), Gratissimam sane (List do Rodzin).
 • Jan Paweł II (1995), Evangelium vitae.
 • Jan Paweł II (1999), Spotkanie czterech pokoleń na stadionie Azteków.
 • Jan Paweł II (2004), Przesłanie do uczestników konferencji nt.: "Przedsiębiorca. Odpowiedzialność społeczna i globalizacja".
 • Kaźmierczak P. (2003), Personalistyczna koncepcja wychowania w nauczaniu Jana Pawła 11. Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Marciniak M. (2011), Orientacje konsumpcyjne młodzieży akademickiej. Perspektywa bauma- nowska. Impuls, Kraków.
 • Matysiuk R. (2004), Personalizm pedagogiczny jako jeden z nurtów nauk o wychowaniu. Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne, nr 9, s. 15-23.
 • Miąso J. (2004), Antropologia. Wychowanie. Miłość. Zarys antropologii wychowania Jana Pawła 11. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Nagórny J. (2012), Wychowanie do wartości. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Pieszak E. (2013), Człowiek i społeczeństwo konsumpcyjne. Dyskursy. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Rynio A. (2004), 1ntegralne wychowanie w myśli Jana Pawła 11. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Sadowski M. (2010), Personalizm chrześcijański Jacques'a Maritain'a jako fundament koncepcji godności człowieka, W: Kaczmarek P., Machaj Ł., Pozytywizm prawniczy i szkoła prawa natury: tradycje sporu i jego współczesne implikacje. Prawnicza i ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław, s. 36-43.
 • Sobczak S. (2000), Celowość wychowania. Tomistyczne podstawy teleologii wychowania. Oficyna Wydawnicza NAVO, Warszawa.
 • Starnawski W. (2014), Znaczenie terminu "osoba" w myśli Jana Pawła II, W: A. Różyło, M. Sztaba (red.), Człowiek w refleksji Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 85-99.
 • Tavernier J.D. (2009), The historical roots of personalism. Ethical perspectives 16, nr 3, s. 361-392.
 • Terlecki T. (1987), Krytyka personalistyczna. Egzystencjalizm chrześcijański. Biblioteka "Więzi", Warszawa.
 • Tomasz z Akwinu św. (1978), Suma teologiczna. O Trójcy Przenajświętszej (I, q. 27-43). tłum. Bełech P., Veritas, Londyn.
 • Waldstein M. (2009), Three kinds of personalism: Kant, Scheler and John Paul II. Forum teologiczne, nr X, s. 1-21.
 • Williams T.D. (2004), What is thomistic personalism? Alpha Omega, t. VII, nr 2, s. 163-198.
 • Wojtyła K. (1969), Osoba i czyn. Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków.
 • Zacharuk T. (2009), Christian personalism as a foundation for inclusive education. Rozprawy Społeczne, t. III, s. 51-61.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-6081
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9304595-9ca2-4d7c-85e0-69c5bb5ce953
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.